Skip to main content

Auteursrechten in een nieuw jasje

Het Belgisch fiscale gunstregime voor auteursrechten groeide de laatste jaren uit tot een volwaardige bezoldigingswijze in tal van sectoren. De regering stuurde midden 2022 aan op een hervorming met de bedoeling het regime opnieuw te laten aansluiten bij de doelstellingen die de wetgever in 2008 voor ogen had. Dit betreft de toepassing van een passend fiscaal regime op inkomsten die op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen in het kader van artistieke activiteiten.

De nieuwe regeling werd opgenomen in de eind vorig jaar gepubliceerde programmawet en trad op 1 januari 2023 in werking. Ook in 2023 blijven inkomsten uit auteursrechten tot het geïndexeerde maximumbedrag van € 70.220 belastbaar als auteursrechten. Deze worden onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. In vergelijking met de geldende progressieve schijven blijft dit nog steeds uiterst voordelig. Daarnaast geldt nog steeds een voordelig kostenforfait. 

De krachtlijnen van de hervorming kunnen samengevat worden als volgt: 

1.    Introductie van 2 nieuwe drempelbeperkingen 

Met de hervorming worden, bovenop het voornoemde maximumbedrag van € 70.220, twee nieuwe drempelbeperkingen ingevoerd, zijnde:

De ‘regel van 4’: Het gemiddelde inkomen uit auteursrechten in de vier voorgaande belastbare tijdperken mag het absolute maximumplafond van € 70.220 niet overschrijden. Indien dit wel het geval is, vervalt de volledige mogelijkheid om in dat inkomstenjaar toepassing te maken van het fiscale gunstregime. De regel van 4 is dus een alles-of-niets bepaling.

De relatieve grens of ‘30/70 regeling’: De verhouding tussen de vergoeding voor auteursrechten en de totale vergoeding die de belastingplichtige ontvangt en waar dus ook de vergoedingen voor de geleverde prestaties zijn inbegrepen, mag niet meer dan 30% bedragen. De programmawet voorziet evenwel in een regeling van geleidelijke inwerkingtreding. Voor 2023 geldt een grens van 50% en voor 2024 een grens van 40%. De grens van 30% wordt dus pas daadwerkelijk van toepassing vanaf 2025.
 

2.    Inperking van het nieuwe toepassingsgebied

Het nieuwe fiscaal gunstregime voor auteursrechten bestaat enkel nog voor ‘werken van letterkunde of kunst’ en ‘openbare uitvoeringen en opvoeringen van uitvoerende kunstenaars’. Bovendien moeten belastingplichtigen die niet over een “kunstwerkattest” beschikken, kunnen aantonen dat ze de werken creëren met de intentie om die mee te delen aan een publiek.  

Vooral de IT-sector werd tijdens de parlementaire voorbereiding geviseerd, al moet nog blijken in welke mate deze sector ook effectief uitgesloten zal zijn. Momenteel laat de wet nog verschillende interpretaties toe op dit vlak. Op dit moment is ook nog geen circulaire voorhanden die hierover meer duidelijkheid schept. 
 

3.    Overgangsregime

De gewijzigde regeling voorziet in een overgangsregeling van één jaar voor belastingplichtigen die vergoedingen ontvingen in 2022, maar die onder de nieuwe regeling uit de boot dreigen te vallen.  Als gevolg van dit overgangsregime worden zowel het maximumbedrag als de kostenforfaits gehalveerd. 

Aanbevolen voor jou