Skip to main content

FirstBird Privacy Notice

Information on processing your personal data for Hiring Referrals:

Information on processing of personal data on FirstBird platform

Purposes of personal data processing
In order to associate your application with a Deloitte1 CE individual that refereed you, or whose job advertisement you have otherwise followed, and to forward you from Firstbird to Deloitte CE recruitment platform where you can complete the recruitment process, it is necessary to collect and process your personal data in the extent of:

Name, surname and email address.

The provision of your data is necessary if you want to submit your application as part of hiring referral.

Personal data controllers
Deloitte CE entities offering new job opportunities and conducting the recruitment process can be found here.

Legal basis – legitimate interest
Deloitte collects and processes personal data specified in this privacy notice based on its legitimate interest to optimize the referral recruitment processes by giving you access to FirstBird platform thus allowing you to initiate the recruitment process at Deloitte CE.

Processors of personal data
Your personal data will also be processed on our behalf by Firstbird GmbH, Hietzinger Hauptstrasse 34, 1130 Vienna, Austria – our partner providing the Firstbird platform you are applying through. The Personal Data may be also disclosed to the competent authorities as authorized by the applicable laws.

The period for which the personal data will be stored: If you do not complete full registration at Deloitte CE recruitment platform, your personal data will be deleted from Firstbird after 30 days. If you decide to continue, relevant privacy information will be presented to you regarding our processing of your data as part of the recruitment process at Deloitte CE.

You have your right to:

 • request access to your personal data (and request a copy of the personal data that we process),
 • request us to update and correct your personal data (right to rectification),
 • request us to delete your personal data (where possible), or
 • require a restriction on the processing of your data.

You can enforce all rights described here can be enforced by sending e-mail to: cerecruitmentsupport@deloittece.com.

You can also contact CEprivacy@deloittece.com for any questions related to processing your personal data including the security safeguards when transferring the data outside of the EU region.

It is also your right to lodge a complaint with a local data protection supervisory authority in the country of your residence in case you are of an opinion that the processing of your personal data infringes the GDPR.

 

1 “Deloitte” shall mean one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”), their legal predecessors, successors and assignees, including their partners, officers, principals, owners, directors, employees, subcontractors and agents. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. “Deloitte Central Europe”, “Deloitte CE” refers to one or more entities organised under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of, and firms associated with Deloitte Central Europe Holdings Limited (related firms), which are separate and independent legal entities.

Informace o zpracování osobních údajů na platformě FirstBird

Účel zpracování osobních údajů
Za účelem přiřazení vaší žádosti k osobě zaměstnané společností Deloitte1  CE (DCE), která vás doporučila nebo k jejíž nabídce práce jste získal/a přístup jiným způsobem, a z důvodu přesměrování vaší žádosti z aplikace FirstBird do náborové platformy společnosti Deloitte CE, kde je možné náborový proces dokončit, je nezbytné shromáždit a zpracovat vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

Jméno, příjmení a emailová adresa

Poskytnutí vašich údajů je nezbytné pro podání žádosti v rámci programu doporučení zaměstnanců.

Správci osobních údajů
Subjekty společnosti Deloitte CE, které nabízejí nové pracovní příležitosti a provádějí nábor, naleznete zde.

Právní základ – oprávněný zájem
Společnost Deloitte shromažďuje a zpracovává osobní údaje uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů na základě svého oprávněného zájmu optimalizovat náborový proces tím, že vám poskytne přístup k platformě FirstBird a umožní tak zahájit náborový proces ve společnosti Deloitte CE.

Zpracovatelé osobních údajů
Vaše osobní údaje bude naším jménem rovněž zpracovávat společnost FirstBird GmbH, Hietzinger Hauptstrasse 34, 1130 Vídeň, Rakousko – náš partner, který poskytuje platformu FirstBird, prostřednictvím níž se ucházíte o zaměstnání.

Osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny příslušným orgánům dle platných právních předpisů.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány: Pokud na náborové platformě společnosti Deloitte CE nedokončíte kompletní registraci, budou vaše osobní údaje po 30 dnech z aplikace FirstBird vymazány. Pokud se v registraci rozhodnete pokračovat, budou vám poskytnuty příslušné informace o ochraně osobních údajů týkající se jejich zpracování v rámci náborového procesu ve společnosti Deloitte CE.

Máte právo:

 • požádat o přístup ke svým osobním údajům (a vyžádat si kopii osobních údajů, které zpracováváme)
 • požádat nás o aktualizaci a opravu vašich osobních údajů (právo na opravu),
 • požádat nás o vymazání vašich osobních údajů (pokud je to možné), nebo
 • požadovat omezení rozsahu zpracování vašich osobních údajů.

Všechna zde uvedená práva můžete uplatnit zasláním emailu na adresu cerecruitmentsupport@deloittece.com.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů, včetně bezpečnostních opatření při přenosu osobních údajů mimo region Evropské unie, se můžete rovněž obrátit na adresu CEprivacy@deloittece.com.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), máte právo podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi svého bydliště.

 

1 Pojem „Deloitte“ znamená jednu či více společností globální sítě členských společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) a jejich dceřiné a přidružené subjekty (souhrnně jen „organizace Deloitte“), jejich právní předchůdce, nástupce, postupníky, včetně jejich partnerů, představitelů, členů statutárního orgánu, majitelů, ředitelů, zaměstnanců, subdodavatelů a zástupců. DTTL (také označována jako „Deloitte Global“) a každá z jejích členských společností a jejich přidružených subjektů je samostatným a nezávislým právním subjektem, který není oprávněn zavazovat jinou z těchto členských společností a jejich přidružených subjektů ve vztahu k třetím stranám. DTTL a každá z jejích členských společností a přidružených subjektů nese odpovědnost pouze za své vlastní jednání a opomenutí, nikoli za jednání či opomenutí jiných členských společností či přidružených subjektů. „Deloitte ve střední Evropě“, „Deloitte CE“ označuje jeden nebo více subjektů sdružených pod záštitou společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené subjekty společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, (spřízněné společnosti), které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.

Information on processing your personal data for Recruitment process:

Avature – Privacy Notice

Information on your personal data processing

For the purpose of the execution of your job application, conduction of the hiring process for the selected position and for possible preparation of contractual documentation, including pre-contractual steps and negotiations, it is necessary to collect and process your personal data in the following scope:

 • data that you fill –into the web-form when applying for the respective job, or when creating you user profile
 • data that you create or provide during the hiring process (test results or data included in your CV or shared during your interview with our Talent representatives)1
 • data about yourself that you make publicly available (on your social site profiles for example)
 • data created or provided by our Talent representatives during the hiring process (notes from interviews for example).

In order to ensure compliance with the Terms of Use for Deloitte recruitment platform and provide proper security measures, based on our legitimate interest and to be able to verify the fulfillment of ToU, it is necessary to collect and process:

 • data about access to your account collected by the recruitment platform (user’s logs, including your IP address)

by the following entities that belong to the Deloitte2 CE3 group of companies or by their vendors or administrative services and IT suppliers:

Personal data controller:

Deloitte Advisory s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic
Deloitte Audit s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic
Deloitte BPS a.s., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic
Deloitte Security s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic
Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Prague 2 - Vinohrady, the Czech Republic

Processors of personal data:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapest, Hungary
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Warsaw, Poland
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR London, United Kingdom
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, a company with its registered address at 25 Wilton Road - Victoria, London - Greater London SW1V 1LW, United Kingdom

The personal data controller and data processor(s) established technological, physical, administrative and procedural safeguards all in line with the industry accepted standards in order to protect and ensure the confidentiality, integrity or accessibility of the personal data processed; prevent the unauthorized use of or unauthorized access to the personal data or prevent a personal data breach (security incident) in accordance with Deloitte CE instructions, policies and applicable laws.

The personal data will be made accessible to the following personal data recipients or categories of recipients:
Deloitte Czech Republic Entities4

The personal data may be also disclosed to the public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with the applicable laws.

The period for which the personal data will be stored is:
6 months
After this period expires your personal data will be fully anonymized or deleted.
User’s logs, including IP address collected by the recruitment platform will be stored for 6 months. Deletion of an account will result in user’s logs de-identification.

You acknowledge that as a personal data subject you have the right to request access to your personal data and rectification or erasure of your personal data, or a restriction on the processing or to object to the processing, as well as the right to data portability. You may access, update or remove data from the system, as well as delete your account permanently by logging into your user account. To object to data processing and to ask for data portability please send an e-mail request to the data controller at:
CECZHRrecruitment@deloittece.com

You also have the right to lodge a complaint with a personal data supervisory authority in the country of your residence.
If you have any questions related to your personal data processing and protection contact us at: CEprivacy@deloitte.com

As a data subject you may decide not to provide your personal data however in such case your application will have to be excluded from the hiring process. The same applies to your request to rectify or erase your data at a later date during the hiring process.

 

1 Please note that Deloitte is interested only in data that is clearly related to your professional experience, training, education and skills; data that are not related and/or relevant to the job performance including data concerning your private life is not required and expected, please make sure that such data is not part of your CV that will be provided to Deloitte.

2 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL” ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/cz/about to learn more about our global network of member firms.

3 Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities.

4 “Deloitte Czech Republic Entities” refers to Deloitte entities operating within the Czech Republic, which are Deloitte CZ Services s.r.o., Corporate ID No.: 05660904, Deloitte Audit s.r.o., Corporate ID No.:49620592, Deloitte BPS a.s., Corporate ID No.:27160831, Deloitte Advisory s.r.o., Corporate ID No.:27582167, Deloitte Security s.r.o., Corporate ID No.:27899152, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Corporate ID No.: 29055130, ELBONA Audit s.r.o., Corporate ID No.: 27197824 a Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Corporate ID No.: 27453634.

Avature – Oznámení o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Za účelem zpracování Vaší žádosti o zaměstnání, realizaci náborového procesu pro vybranou pozici a případnou přípravu smluvní dokumentace včetně předsmluvních kroků a jednání, je nezbytné shromáždit a zpracovat Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • Údaje, které zadáte do webového formuláře v rámci žádosti o příslušné zaměstnání nebo při vytváření svého uživatelského profilu
 • Údaje, které vygenerujete nebo poskytnete v rámci náboru zaměstnanců (výsledky testů nebo údaje obsažené ve Vašem CV nebo sdílené v průběhu pohovoru se zástupci týmu Deloitte pro řízení talentů)1
 • Údaje o Vaší osobě, které jste zveřejnil/a (např. na svých profilech na sociálních sítích)
 • Údaje vytvořené nebo poskytnuté zástupci týmu Deloitte pro řízení talentů v rámci náboru zaměstnanců (např. poznámky z pohovorů).

Pro dodržení Podmínek používání náborové platformy Deloitte, nastavení vhodných bezpečnostních opatření na základě našich oprávněných zájmů a zajištění možnosti ověřit dodržování Podmínek používání náborové platformy je nezbytné, aby

 • údaje o přístupu k Vašemu účtu shromažďované náborovou platformou (uživatelské protokoly, včetně IP adresy)

byly shromažďovány a zpracovávány následujícími společnostmi, které jsou součástí skupiny Deloitte2 CE3 nebo jejich dodavateli, poskytovateli administrativních služeb nebo IT dodavateli:

Správce/správci osobních údajů:

Deloitte Advisory s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte Audit s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte BPS a.s., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte CZ Services s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte Security s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte Assurance s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika
Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., Italská 2581/67, 120 00, Praha 2 - Vinohrady, Česká republika

Zpracovatelé osobních údajů:

Deloitte Advisory & Management Consulting Private Limited Company, Dózsa Gy út 84.C., 1068 Budapešť, Maďarsko
Deloitte CE Business Service Sp. z o.o., Al. Jana Pawla II 22, 00-133 Varšava, Polsko
Deloitte Global Services Limited, Hill House, 1 Little New Street, EC4A 3TR Londýn, Spojené království
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Avature Limited, 25 Wilton Road - Victoria, Londýn – Velký Londýn SW1V 1LW, Spojené království

Správce/správci a zpracovatel/zpracovatelé osobních údajů zavedli technologická, fyzická, administrativní a procesní zabezpečení, která jsou plně v souladu se standardy přijatými v dané oblasti za účelem ochrany a zajištění důvěrnosti, integrity a nebo dostupnosti zpracovávaných osobních údajů, zamezení neoprávněnému použití osobních údajů nebo neoprávněnému přístupu k nim či zamezení narušení bezpečnosti osobních údajů (bezpečnostní incident) v souladu s pokyny a postupy Deloitte CE a platnými právními předpisy.

Osobní údaje budou zpřístupněny následujícím příjemcům osobních údajů nebo kategoriím příjemců:
Společnosti skupiny Deloitte v České republice4

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty kompetentním orgánům státní správy, které je mohou získat v rámci určitého řízení v souladu s platnými právními předpisy.

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, činí 6 měsíců.
Po uplynutí tohoto období budou Vaše osobní údaje plně anonymizovány nebo vymazány.
Uživatelské protokoly, včetně IP adresy shromážděné náborovou platformou, budou uchovávány po dobu 6 měsíců. Odstraněním účtu dojde k deindentifikaci uživatelských protokolů.

Berete na vědomí, že jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání či omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky k tomuto zpracování jakož i právo na přenositelnost údajů. Jste oprávněn/a přistupovat k osobním údajům, aktualizovat nebo vymazat údaje ze systému i trvale vymazat svůj účet na základě přihlášení ke svému uživatelskému účtu. Za účelem podání námitky proti zpracování osobních údajů a žádosti o přenositelnost údajů zašlete emailový požadavek správci údajů na:
CECZHRrecruitment@deloittece.com

Máte rovněž právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru v zemi svého trvalého pobytu.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany adresujte prosím na: CEprivacy@deloitte.com

Jako subjekt údajů máte právo se rozhodnout, že své osobní údaje neposkytnete, v takovém případě však bude nutné Vaši žádost z náborového procesu vyloučit. Totéž platí pro Vaši žádost na opravu nebo vymazání Vašich údajů později během náborového procesu.

 

1 Upozorňujeme, že společnost Deloitte má zájem pouze o osobní údaje, které jednoznačně souvisí s Vašimi profesními zkušenostmi, absolvováním školení, vzděláním a dovednostmi; údaje, které se nevztahují na výkon práce nebo pro něj nejsou relevantní včetně údajů týkajících se Vašeho osobního života, nejsou vyžadovány ani předpokládány. Ujistěte se, že takové údaje netvoří součást Vašeho CV, které bude poskytnuto společnosti Deloitte.

2 Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské soukromé společnosti s ručením omezeným zárukou („DTTL“), síť jejích členských firem a jejich spřízněných subjektů. Společnost DTTL a každá z jejích členských firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Společnost DTTL (rovněž označovaná jako „Deloitte Global“) služby klientům neposkytuje. Více informací o naší globální síti členských firem je uvedeno na adrese [https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html].

3 Deloitte Central Europe je regionální organizací subjektů sdružených ve společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, která je členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky společnosti Deloitte Central Europe Holdings Limited, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty.

4 Společnosti skupiny Deloitte v České republice“ jsou společnosti skupiny Deloitte působící v České republice, kterými jsou Deloitte CZ Services s.r.o., IČO: 05660904, Deloitte Audit s.r.o., IČO:49620592, Deloitte BPS a.s., IČO:27160831, Deloitte Advisory s.r.o., IČO:27582167, Deloitte Security s.r.o., IČO:27899152, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO:29055130, ELBONA Audit s.r.o., IČO: 27197824 a Deloitte Central Europe Service Centre s.r.o., IČO: 27453634.

*Relevant provisions informing about account management will be applicable only in you’ll decide to create an account at our Careers Portal at later stage