Skip to main content

De zorgvolmacht ook nuttig voor beslissingen omtrent uw huisvesting of medische zorgen?

Via een zorgvolmacht kan u een lasthebber aanduiden die in uw plaats beslissingen neemt omtrent het beheer en het overdragen van uw vermogen in het geval u dat zelf niet meer zou kunnen. Ook omtrent uw persoonlijke leefsituatie of medische verzorging kan u een aantal voorzieningen treffen. Een aantal voorbeelden:

Opname in zorginstelling

Het principe luidt dat u steeds zelf moet instemmen voor de opname in een zorginstelling. Kan u zelf die instemming niet meer geven, dient de Vrederechter een bewindvoerder aan te stellen. In de praktijk volstaat evenwel meestal het akkoord van nauwe familieleden (zonder dat hiervoor een wettelijke basis is). Het nut van een zorgvolmacht kan tweeërlei zijn:

  • U kan een aantal richtlijnen opnemen zodat het voor uw familie of eventuele bewindvoerder duidelijk is wat u zelf zou gewild hebben. Deze richtlijnen kunnen ook zorgen voor de nodige onderbouw naar de zorginstelling toe opdat deze niet zou aandringen op de aanstelling van een bewindvoerder.
  • U kan een voorkeur uitdrukken wie u als bewindvoerder wenst aangeduid te zien (de Vrederechter is niet verplicht uw voorkeur te volgen).

Instemmen met medische behandelingen (Wet Patiëntenrechten)

U kan in een zorgvolmacht een vertrouwenspersoon en/of een vertegenwoordiger aanduiden. Een vertrouwenspersoon staat u bij wanneer u nog wilsbekwaam bent. Een vertegenwoordiger beslist in uw plaats wanneer u dat zelf niet meer kan. Heeft u geen vertegenwoordiger aangeduid, dan voorziet de wet volgende cascade: echtgenoot/partner, kinderen, ouders, broers/zussen.

Negatieve wilsverklaring

In dergelijke verklaring laat u weten dat wanneer u definitief wilsonbekwaam bent, u geen behandeling wenst die levensverlengend werkt. Behandeling mag enkel uw comfort dienen (bv. pijnbehandeling, wondverzorging). Een negatieve wilsverklaring kan in een zorgvolmacht worden opgenomen en is bindend voor de behandelende artsen.

Wilsverklaring voor orgaan-, weefsel- of celdonatie

Het principe luidt dat organen en weefsel na overlijden kunnen worden weggenomen, behalve indien de betrokkene zich daartegen heeft verzet via een wilsverklaring. Het is ook mogelijk op voorhand expliciet toestemming te geven. Dit vermijdt dat artsen terughoudend zouden zijn. Dergelijke wilsverklaring kan opgenomen worden in een zorgvolmacht, maar zal dan niet officieel kenbaar zijn. Gelet op de korte tijd waarop organen en weefsel nuttig kunnen worden weggenomen, is het eerder aangewezen om de wilsverklaring buiten de zorgvolmacht om te doen, zodat het bestaan van de wilsverklaring kenbaar en consulteerbaar is. Dit kan via de gemeente, de huisarts of via mijngezondheid.be

Wilsverklaring euthanasie

Een euthanasieverklaring zelf kan niet worden opgenomen in een zorgvolmacht. Wel kan in een zorgvolmacht een vertrouwenspersoon aangeduid worden. Deze dient dan betrokken te worden in de procedure of kan de behandelende arts inlichten omtrent uw euthanasieverklaring.

België kent nog twee andere voorafgaande wilsverklaringen waaromtrent evenwel niks nuttig kan worden voorzien in een zorgvolmacht: de verklaring inzake wijze van teraardebestelling en de schenking van het lichaam aan de wetenschap. Uitgebreide informatie over alle voorafgaande wilsverklaringen vindt u op de website www.leif.be

Aanbevolen voor jou