Skip to main content

Werken met personeel over de landsgrenzen heen

Een aantal aandachtspunten

Het huidige tewerkstellingsklimaat wordt steeds internationaler. Omwille van de War for Talent focussen Belgische bedrijven zich niet langer louter en alleen op de Belgische arbeidsmarkt in hun zoektocht naar goede werkkrachten, maar proberen zij steeds vaker over de landsgrenzen heen de juiste profielente vinden. Sinds de coronacrisis is het thuiswerk nog moeilijk uit ons leven weg te denken en raakte het werken op afstand meer en meer ingeburgerd bij de Belgische werkgever, waardoor de aanwerving van buitenlandse arbeidskrachten een logische oplossing voor de zoektocht naar arbeidskrachten biedt. Maar hiervoor zal de Belgische werkgever zich echter vaak als “een buitenlandse werkgever” moeten registreren in het buitenland. Het is aan te raden om vóór de aanvang van de tewerkstelling de feitelijke situatie en de te vervullen formaliteiten goed in kaart te brengen.

Arbeidsrecht 

Op niveau van het arbeidsrecht geldt het principe van “vrije keuze”. De keuze voor het Belgisch arbeidsrecht zal voor u als werkgever doorgaans als het meest vertrouwd aanvoelen, maar dit is niet altijd de beste optie. Ook de bepalingen van het dwingend arbeidsrecht (het minimumloon, de arbeidsduur, de ontslagbescherming, …) van de plaats van de gewoonlijke tewerkstelling mogen niet ter zijde worden geschoven. Andere relevante vragen die spelen bij de rechtskeuze zijn onder andere: welke verplichte sociale documenten moeten opgemaakt worden? Moeten specifieke verplichtingen worden nageleefd met betrekking tot welzijn op het werk, arbeidsveiligheid, preventie en bescherming op het werk, …? Dient een voorafgaandelijke melding te gebeuren van de tewerkstelling in het buitenland voor rekening van de Belgische werkgever? Wat bij ziekte? Wat in geval van ontslag? Dit zijn een aantal voorbeelden van zaken die u best op voorhand bekijkt. 

Sociale zekerheid 

Een tweede belangrijk aspect is de sociale zekerheid, dit zowel voor werknemer (de sociale bescherming), als voor werkgever (de loonkost). Zomaar het Belgisch regime toepassen op uw buitenlandse werknemer zal niet altijd mogelijk zijn. De toewijzingsregels van het toepasselijke sociaal zekerheidsstelsel werden verankerd in een Europese Verordening. In een internationaal kader zal het uitgangspunt meestal zijn dat slechts één sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is op de gehele tewerkstelling, dit in tegenstelling tot de fiscaliteit (zie hierna). Bij tewerkstelling van minstens 25%2 in de woonstaat, geldt de sociale zekerheid van de woonstaat, waar dus de sociale rechten worden opgebouwd.

Fiscaliteit 

Bij een fulltime tewerkstelling in het buitenland, moet u rekening moeten houden met de belastingen die verschuldigd zullen zijn. Om te vermijden dat uw werknemer in geval van een internationale tewerkstelling dubbel wordt belast (woonstaat & werkstaat) werden dubbelbelastingverdragen afgesloten die de belastingheffing regelen. Een systeem van ‘voorheffingen’, zoals dit in België van toepassing is, bestaat overigens niet altijd in het buitenland. Hierdoor zijn buitenlandse werknemers in bepaalde situaties hun heffingen pas verschuldigd bij de indiening van hun buitenlandse belastingaangifte. Dit dient echter land per land bekeken te worden. Indien uw werknemer ook fysiek in België zou werken (voor de Belgische werkgever), kan bovendien belastingheffing in België optreden. Een “salarysplit”-situatie kan - maar zeker niet altijd - leiden tot een netto-voordeel voor uw werknemer.

Ook voor u als werkgever kunnen er fiscale gevolgen optreden, denk aan het risico op een vaste inrichting. Hierdoor kan de winst, toerekenbaar aan deze vaste inrichting, mogelijk onderworpen worden aan de buitenlandse vennootschapsbelasting. Wij raden u een tijdige analyse van deze problematiek dan ook ten zeerste aan.

De tewerkstelling van een buitenlandse arbeidskracht is, in het kader van de schaarste van de huidige arbeidsmarkt, zeker een belangrijke en interessante piste om te bekijken, maar dit pad mag niet ondoordacht bewandeld worden. Voorafgaand aan een internationale aanwerving de nodige kritische vragen stellen, is een must. 

 

1 Voor onderstaande toelichting hebben we als uitgangspunt genomen dat de internationale tewerkstelling zich binnen de grenzen van de EU afspeelt.

2 Er geldt echter nog een overgangsregeling n.a.v. de coronacrisis

Aanbevolen voor jou