Skip to main content

Nieuwe regels inzake invordering van onbetaalde facturen bij consumenten

Zijn uw contracten en algemene voorwaarden al aangepast?

Eén september is dit jaar niet enkel de eerste schooldag, maar ook de dag waarop uw contracten en algemene voorwaarden moeten aangepast zijn aan de nieuwe regels inzake minnelijke invordering van onbetaalde facturen aan consumenten. Vanaf 1 december 2023 zullen deze regels ook gelden voor alle bestaande overeenkomsten tussen uw onderneming en consumenten. 

Bijkomende beschermingen voor de consument

De nieuwe regels voorzien in een aantal bijkomende beschermingen voor de consument. Zo moet u voortaan eerst een kosteloze herinnering sturen naar uw klant, waarna hij 14 dagen heeft om alsnog te betalen. Pas na het verstrijken van die termijn kunt u zich beroepen op interesten en/of een schadebeding. 

Deze eerste kosteloze herinnering moet een aantal zeer specifieke dingen vermelden, zoals het openstaand bedrag, het eventuele schadebeding en interest maar ook een duidelijke omschrijving van het product/de dienst waarop de factuur betrekking heeft. Uw klant moet daarnaast ook geïnformeerd worden over de vervaldatum en dus vanaf wanneer er kosten/interesten kunnen worden aangerekend. Het is daarom nu belangrijk om een nieuwe template voor deze herinnering uit te (laten) werken.

Nalatigheidsinteresten worden door de wetgever beperkt tot de wettelijke interest verhoogd met 8%. Waar het vroeger gebruikelijk was hier met vaste percentages van 12% of meer te werken, kan dat nu niet meer. Schadebedingen worden bovendien beperkt op basis van de hoofdsom die de consument dient te betalen. De bedragen die de wet voorschrijft liggen over het algemeen lager dan wat vandaag gangbaar is in veel algemene voorwaarden. 

Sancties voor het niet naleven van de nieuwe wet

Dat het de wetgever serieus is, blijkt duidelijk uit de sancties waaraan ondernemingen die zich niet houden aan de nieuwe wet zich blootstellen. Vooreerst zijn bepalingen opgenomen in algemene voorwaarden/overeenkomsten die de onderneming van deze wettelijke verplichtingen zouden vrijstellen nietig. Daarnaast voorziet de wet dat schadebedingen in overeenkomsten die de gestelde grenzen te boven gaan voor niet geschreven gehouden worden. Bovendien heeft het niet-respecteren van bepaalde verplichtingen tot gevolg dat de consument vrijgesteld is van betaling van het schadebeding. Tot slot wordt de overtreding van een aantal bepalingen strafrechtelijk beboet. De economische inspectie zal hierop controleren.

Een aanpassing van uw algemene voorwaarden en standaardovereenkomsten met klanten dringt zich met andere woorden op. Deze aanpassingsronde biedt meteen de opportuniteit om ook rekening te houden met de regels van het nieuwe verbintenissenrecht, dat sinds 1 januari 2023 van kracht is op nieuwe overeenkomsten. Dries Rooses en Amber Hoste, Managers Business & Commercial Law van Deloitte Antwerpen en Kortrijk staan u graag bij met raad en daad in geval van vragen (drrooses@deloitte.com en ahoste@deloitte.com).

Aanbevolen voor jou