Skip to main content

Re-integratie van langdurig zieken

De laatste jaren worden we geconfronteerd met een groeiend aantal langdurig zieken op de arbeidsmarkt. Om deze werknemers te ondersteunen in hun re-integratie op de arbeidsmarkt heeft de regering op 1 januari 2022 een ‘Terug Naar Werk-traject’ ingevoerd.

Een ‘Terug Naar Werk-traject’ (TNW-traject) heeft als doel de langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk te ondersteunen in het vinden van een job die past bij zijn mogelijkheden en noden.

De ‘Terug Naar Werk-coördinator’ (TNW-coördinator) speelt een centrale rol in het TNW-traject. Hij/zij zal de langdurig zieke werknemer begeleiden naar een job. De TNW-coördinator is een nieuwe actor die werkzaam is bij het ziekenfonds.

Opstart TNW-traject

Het TNW-traject kan op twee manieren worden opgestart.

Ten eerste kan dit via de adviserend arts van het ziekenfonds. Tien weken na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid, vraagt de adviserend arts aan de zieke werknemer om een vragenlijst in te vullen, die de werknemer binnen de twee weken moet terugbezorgen.

In de vierde maand van de arbeids- ongeschiktheid maakt de adviserend arts op basis van het medisch dossier en de ingevulde vragenlijst een eerste inschatting van wat de zieke werknemer nog kan op basis van zijn restcapaciteiten:

  • Ofwel oordeelt de adviserend arts dat een werkhervatting bij de bestaande werkgever of een andere werkgever mogelijk lijkt en verwijst hij de zieke werknemer door naar de TNW-coördinator.
  • Ofwel beslist de adviserend arts om de zieke werknemer niet door te verwijzen naar de TNW-coördinator. De werknemer blijft dus in de arbeidsongeschiktheid. Tijdens een nieuwe inschatting van zijn restcapaciteiten kan de adviserend arts alsnog beslissen om de zieke werknemer door te verwijzen naar de TNW-coördinator.

Binnen één maand na de doorverwijzing, organiseert de TNW-coördinator een eerste contactmoment met de langdurig zieke werknemer. Indien deze verbonden is door een arbeidsovereenkomst, verwijst de TNW-coördinator de werknemer door naar de preventieadviseur-arbeidsarts met het oog op de aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting of de opstart van een re-integratietraject. Indien er geen arbeidsovereenkomst voorhanden is, wordt er onderzocht welke aanpassings- en begeleidingsacties passend zijn. De TNW-coördinator registreert dit eerste contactmoment en de afgesproken acties in het ‘Terug Naar Werk’-dossier (TNW-dossier).

Ten tweede kan de langdurig zieke werknemer zelf op elk ogenblik vragen om een eerste contactmoment met de TNW-coördinator. De zieke werknemer krijgt, indien nodig, een vragenlijst die hij binnen de twee weken moet terugbezorgen. Binnen één maand na ontvangst van de vragenlijst organiseert de TNW-coördinator een eerste contactmoment. Hierna informeert de TNW-coördinator de adviserend arts en vraagt hem de toestemming om een TNW-traject op te starten. Indien de adviserend arts oordeelt dat dit niet verenigbaar is met de algemene gezondheidstoestand van de zieke werknemer, organiseert de TNW-coördinator binnen de maand na het vorige contactmoment een nieuw contactmoment om de inschatting van de adviserend arts te bespreken.

Re-integratieplan

Na de ondertekening van een positieve engagementsverklaring door de TNW-coördinator, de adviserend arts en de zieke werknemer zelf, wordt een opvolggesprek ingepland met als doel een re-integratieplan op te stellen. Dit plan bevat minstens de doelstellingen, het nagestreefde eindresultaat, één concrete actie en één concrete afspraak voor een opvolggesprek. De TNW-coördinator volgt het re-integratieplan elke drie maanden op via het TNW-dossier.

Sancties vanaf 2023

Werknemers die weigeren mee te werken aan het TNW-traject zullen gesanctioneerd worden met een inhouding op hun uitkering.

Werkgevers met meer dan 50 werknemers, die een bovenmaatse instroom van werknemers in de invaliditeit kennen, zullen een responsabiliseringsbijdrage van 0,625 % verschuldigd zijn op de brutolonen. Werkgevers waar de gemiddelde instroom van werknemers in invaliditeit ongunstig evolueert, worden hiervan proactief op de hoogte gebracht om zo preventief maatregelen te kunnen treffen en deze bijdrage alsnog te vermijden.

De gestorte bijdragen zijn bestemd voor preventieve maatregelen inzake gezondheid en veiligheid op het werk en/of maatregelen inzake duurzame herinschakeling van langdurig zieken.

Aanbevolen voor jou