Skip to main content

Nieuw dubbelbelastingverdrag met Frankrijk

Eind vorig jaar hebben België en Frankrijk een nieuw dubbelbelastingverdrag ondertekend dat ten vroegste vanaf begin 2023 (en wellicht eerder begin 2024) in werking zal treden.

Onder het nieuwe verdrag zullen bouw-en constructiewerkzaamheden minder snel aanleiding geven tot het bestaan van een belastbare vaste inrichting in Frankrijk: de minimumtermijn wordt verlengd van 6 tot 9 maanden.

Op dividenden mag door de bronstaat een bronheffing van maximaal 12,8 % worden ingehouden. Tussen vennootschappen geldt een volledige vrijstelling, dit is eveneens in het algemeen het geval voor interesten en royalty’s.

Het nieuwe verdrag bevestigt nu heel expliciet de reeds door de Franse fiscus toegepaste stelling dat meerwaarden, gerealiseerd bij de overdracht van vennootschappen waarvan meer dan 50 % van de waarde van de activa onmiddellijk of middellijk bestaat uit in Frankrijk gelegen onroerende goederen, in Frankrijk mogen worden belast.

Het artikel dat de heffingsbevoegdheid van werknemersbezoldigingen regelt heeft een aantal inhoudelijke wijzigingen ondergaan. Specifiek voor Belgische of Franse vrachtwagenchauffeurs die werkzaam zijn in beide landen kan de impact groot zijn.

Voor Belgische particulieren die Franse dividenden ontvangen, stelt het nieuwe verdrag een einde aan de mogelijkheid om de Franse bronheffing in mindering te brengen van de verschuldigde Belgische personenbelasting. Ten slotte voorziet het nieuwe verdrag geen oplossing voor de dubbele taxatie van inkomsten uit zogenaamde ‘translucide’ SCI’s die Belgische particulieren ondergaan.  

Aanbevolen voor jou