Skip to main content

Mobilisatie van vrijgestelde reserves

Aanslagjaar 2022 is het laatste jaar waarin vennootschappen bepaalde vrijgestelde reserves kunnen laten belasten tegen een gunstig tarief van 15 %. Concreet gaat het hier over boekjaren die afsluiten op 31/12/2021 of latere datum t.e.m. 30/12/2022.

Zowel de investeringsreserves, de vrijgestelde winsten van inschakelingsbedrijven als de reserve van 20 % die voor elektrische voertuigen en beveiliging kon worden aangelegd bovenop de werkelijke gedane uitgaven, komen in aanmerking, mits zij zijn aangelegd in een boekjaar dat is afgesloten vóór 1 januari 2017.

Voormeld tarief wordt zelfs herleid tot 10 % in de mate dat de vennootschap het gemobiliseerde bedrag in hetzelfde belastbare tijdperk herinvesteert in kwalificerende afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa. Bepaalde investeringen, zoals onder andere personenauto’s, komen hiervoor niet in aanmerking.

De opportuniteit om belastingvrije reserves al dan niet te mobiliseren tegen een gunsttarief moet evenwel geval per geval beoordeeld worden en is afhankelijk van uw fiscale situatie. Kleine vennootschappen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om een extra liquidatiereserve aan te leggen, mits een gepaste boekhoudkundige verwerking van deze mobilisatie.

Tenslotte is het belangrijk te noteren dat u niet ontsnapt aan de verplichting om voorafbetalingen te doen indien u gebruik wenst te maken van dit gunsttarief, waardoor u bijgevolg een eventuele vermeerdering van 6,75 % zult moeten ondergaan als u hiermee geen rekening gehouden hebt.

Aanbevolen voor jou