Skip to main content

Meer fiscaal voordelige overuren én relance-uren voor alle sectoren in 2022

In het interprofessioneel akkoord (ipa) 2021-2022 beslisten de sociale partners om de bestaande maatregelen omtrent overuren te verlengen en uit te breiden. Dankzij dit akkoord kunnen werkgevers in 2022 beroep doen op een aanzienlijk pakket extra (para)fiscaalvriendelijke overuren. Ook in de bouwsector werden verdere versoepelingen inzake overuren doorgevoerd.

Veralgemening van de relance-uren

In 2022 kunnen werknemers uit de privésector 120 bijkomende vrijwillige overuren presteren onder de noemer ‘relance-uren’. Opgeteld bij het al bestaande basiscontingent van 100 vrijwillige overuren, bedraagt het plafond in 2022 dus 220 uur. Concreet betekent dit een verlenging van de bestaande crisismaatregel voor de essentiële sectoren en een nieuwe maatregel voor de andere sectoren.

Voor deze bijkomende relance-overuren gelden de volgende voorwaarden:

  • De overloontoeslag van 50 % of 100 % is niet verschuldigd;
  • Netto = bruto = kost, vermits de overuren niet onderworpen zijn aan sociale bijdragen en belastingen;
  • Voor deze overuren moet geen inhaalrust toegekend worden;
  • Deze uren worden niet meegerekend voor het bepalen van het maximum aantal overuren in een referteperiode noch voor de berekening van de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd binnen de onderneming tijdens de referteperiode;
  • De werknemer moet uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord gaan met het presteren van de overuren. Deze overeenkomst geldt voor een hernieuwbare periode van 6 maanden.

Verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren

In het geval van overuren die wel recht geven op overloon, kunnen werkgever en werknemer genieten van een fiscale gunstregeling. Deze regeling bestond al voor de eerste 130 overuren. Dit aantal werd nu verhoogd naar 180 uur per kalenderjaar. Het fiscaal voordeel verloopt via een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en levert zowel voor de werkgever als de werknemer een fiscale korting op.

De verhoging met 50 bijkomende overuren is met terugwerkende kracht van toepassing op de overuren gepresteerd vanaf 1 juli 2021 en loopt tot en met eind juni 2023. Voor 2022 kunnen de 50 extra uren dus het gehele jaar worden gebruikt. In 2021 kon er slechts 1 semester gebruik worden gemaakt van dit regime. Dit wil zeggen dat de extra 50 uren enkel binnen deze tijdsperiode konden worden ingezet. Ook voor het eerste semester van 2023 zal dit het geval zijn.

De retroactieve toepassing voor het tweede semester 2021 zal tot gevolg hebben dat de ingehouden en doorgestorte bedrijfsvoorheffing van de betrokken maanden moet worden geregulariseerd. Een correctie op de loonbrieven zal dus noodzakelijk zijn.

Bijkomende verhogingen en versoepelingen voor de bouwsector

In de bouwsector (werkgevers behorend tot paritair comité 124) kunnen tijdens de zomer of tijdens een periode van intense activiteit reeds 130 (180 mits voorwaarden) fiscaal voordelige overuren worden gepresteerd via het zogenaamde KB 213. De arbeiders hebben de keuze om deze bijkomende uren ofwel te laten uitbetalen aan 120 % zonder opname van inhaalrust, ofwel om deze uren te recupereren waarbij de bijkomende uren aan 100 % worden uitbetaald op het moment van de inhaalrust.

De modaliteiten om deze KB 213-uren te laten presteren werden recent versoepeld. In de eerste plaats mag de dagelijkse arbeidsduur nu met 1,5 uur overschreden worden, in plaats van 1 uur. Daarnaast werd de periode om inhaalrust toe te kennen uitgebreid tot 12 maanden (in plaats van 6 maanden). Deze versoepelingen gelden sinds 20 januari 2022.

Aanbevolen voor jou