Skip to main content

Hoe de structurele uitdagingen van uw familievermogen aanpakken?

Veel vermogende families kampen met dezelfde uitdagingen omtrent hun vermogen. Door de organische groei van hun vermogen zijn ze onderweg het overzicht kwijtgeraakt en zien ze als het ware door het eigen vermogensbos de bomen niet meer.

Een duidelijk overzicht over hoe het vermogen is samengesteld of hoe de eigendom verdeeld is tussen partners is niet beschikbaar. Belangrijke documenten worden hier en daar bewaard, soms fysiek, soms digitaal. Ook de familiale vermogenshistoriek is onduidelijk. Wie heeft juist hoeveel gekregen en wanneer? Hoe zat de bijdrage van elke partner nu weer juist in elkaar bij de verwerving van een onroerend goed?

Soms weet de pater of mater familias als enige hoe de vork juist aan de steel zit, maar is de partner en bij uitbreiding de rest van de familie hiervan niet op hoogte. Bij de partner resulteert dit vaak in een onveilig gevoel. Bij de kinderen kan achterdocht ontstaan over voordelen of begunstigingen die een broer of zus zou hebben genoten. Onduidelijkheid over onderlinge vermogenstransacties geeft vaak aanleiding tot problemen binnen de familie.

Ook fiscaal is een gedocumenteerd familievermogen van groot belang. Wanneer bijvoorbeeld een woning voor het vruchtgebruik wordt aangekocht door ouders en voor de blote eigendom door kinderen, zal bij overlijden van de ouders -vaak tientallen jaren later- moeten kunnen worden aangetoond dat de kinderen destijds de nodige eigen middelen beschikten, bv. via een bankgift, om de waarde van de blote eigendom te kunnen betalen. Kunnen zij dit niet aantonen, dan zal de woning alsnog tot de nalatenschap van de ouders worden gerekend.

Ook voorwaarden die worden verbonden aan schenkingen zullen pas hun volle uitwerking behouden wanneer jaren na de schenking nog kan worden aangetoond waaruit het toen geschonken vermogen op vandaag bestaat. Bijvoorbeeld wanneer voorzien is dat bij vooroverlijden van een kind het vermogen dat aan hem of haar werd geschonken, moet terugkeren naar de ouders.

De eerste stap om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden, bestaat erin om het vermogen te inventariseren en te documenteren door alle beschikbare en noodzakelijke info samen te brengen. Een nuttig instrument hierbij is de Private Value Map, een online platform dat alle informatie digitaal samenbrengt en beschikbaar maakt voor de familie binnen de gekozen grenzen. Het beheer van toegangsrechten -zo nodig voor elk document afzonderlijk of evoluerend met de tijd- geeft deze grenzen vorm.

Ook andere uitdagingen kunnen worden aangepakt. Zo kan via de Private Value Map eenvoudig een raming van erfbelasting gemaakt worden of kan een persoonlijk financieel plan worden opgesteld, bijvoorbeeld in functie van het behoud van levensstandaard na pensionering of bij overlijden van de partner. Ook het juiste evenwicht tussen schenken en bijhouden kan in kaart worden gebracht.

De Private Value Map vormt dus een tool om het heden en het verleden van het familievermogen overzichtelijk in kaart te brengen, evenals om de toekomst van uw familievermogen vorm te geven. 

Aanbevolen voor jou