Skip to main content

Fiches 281.50: vermindering van de administratieve lasten

Eind januari werd een wet houdende diverse fiscale bepalingen gepubliceerd. Deze voorziet o.a. in de vermindering van de administratieve lasten met betrekking tot de fiscale fiches 281.50 die moeten opgesteld worden ter verantwoording van toegekende erelonen, commissies, makelaarslonen … Deze versoepeling is reeds van toepassing op de vanaf 1 januari 2021 toegekende vergoedingen.

De verplichting om een fiche 281.50 op te stellen, wordt afgeschaft wanneer de kosten verbonden zijn aan de leveringen van goederen of diensten

  • Verricht door een belastingplichtige gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte én
  • Waarvoor  'een factuur' of 'een document in de plaats ervan' werd opgesteld.

Onder 'een factuur' of 'een document in de plaats ervan' wordt niet enkel een factuur overeenkomstig de btw-reglementering (van toepassing op de belastingplichtige) verstaan, maar eveneens: 

  • Een creditnota (dit geldt ook voor toegestane kortingen),
  • Een vereenvoudigde factuur m.b.t. de regeling voor de voldoening van de btw, in de gevallen waarin ze toegelaten is, alsook
  • Het bijzonder stuk in de zin van het btw-wetboek, indien het een levering van een goed of een dienst betreft binnen een Belgische btw-eenheid.

Bovendien zal de huidige drempel beneden dewelke er geen fiche 281.50 moet opgemaakt worden (125 EUR), opgetrokken worden tot maximaal 1.000 EUR per jaar per leverancier van goederen of dienstverrichter. Hiervoor is het echter nog wachten op een Koninklijk Besluit.

Aanbevolen voor jou