Skip to main content

EU Richtlijn Transparante Verloning

Is uw organisatie klaar?

De nieuwe EU richtlijn over beloningstransparantie stuurt aan op een cultuurverandering in het verloningsbeleid van Europese organisaties. Veel werkgevers zullen nog aanzienlijke voorbereidingen moeten treffen om het vereiste niveau van transparantie en gelijke beloning te kunnen garanderen. Hoewel de lidstaten na bekendmaking van de richtlijn nog 3 jaar hebben om deze om te zetten in hun nationale recht, is het raadzaam om uw organisatie hier nu al op voor te bereiden.

Toegang tot informatie

De nieuwe regels verplichten werkgevers om werkzoekenden, in de vacaturetekst of voorafgaand aan het sollicitatiegesprek, te informeren over het beginsalaris of de beloningsschaal van de gepubliceerde functie. Verder mogen werkgevers kandidaten niet vragen naar hun eerdere salaris.

Eenmaal in dienst, hebben werknemers het recht om bij hun werkgever te informeren naar de gemiddelde beloningsniveaus, uitgesplitst naar geslacht, voor werknemers die gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten. Ook krijgen ze toegang tot de criteria die worden gehanteerd om het loon en de loopbaanontwikkeling te bepalen. Deze moeten objectief en genderneutraal zijn.

Rapporteringsverplichting

Bedrijven met meer dan 250 werknemers zullen jaarlijks verslag moeten uitbrengen aan de bevoegde nationale autoriteit over de loonkloof tussen mannen en vrouwen binnen hun organisatie. Voor kleinere organisaties (lees: met meer dan 150 werknemers) geldt deze rapportageverplichting elke 3 jaar.

Indien uit dit verslag blijkt dat er een loonverschil van meer dan 5% is dat niet kan worden gerechtvaardigd door objectieve, genderneutrale criteria, moeten ondernemingen actie ondernemen in de vorm van een gezamenlijke beloningsevaluatie, die samen met werknemersvertegenwoordigers wordt uitgevoerd.

Deze nieuwe regeling zal ook van toepassing zijn op middelgrote ondernemingen. Twee jaar na de omzettingstermijn zal de driejaarlijkse rapporteringsverplichting worden uitgebreid tot ondernemingen met meer dan 100 werknemers.

Rechtsmiddelen 

Met de nieuwe richtlijn moeten werknemers die het slachtoffer zijn geworden van loondiscriminatie op grond van geslacht volledig worden gecompenseerd met in ieder geval de volledige uitbetaling van achterstallig loon en eventuele daarmee verband houdende bonussen of betalingen in natura.

De bewijslast bij loondiscriminatie lag voorheen bij de werknemer. Voortaan zal het aan de werkgever zijn om aan te tonen dat hij de EU-regels inzake gelijke beloning en loontransparantie niet heeft geschonden. 

Waarom proactief inzetten op transparante verloning?  

Objectieve en nauwkeurige criteria voor de bepaling van uw verloningsbeleid zijn een must om de interne rechtvaardigheid en uw externe concurrentievermogen te waarborgen. 

Met het Job Evaluation System (JES) reiken wij een instrument aan waarmee de verantwoordelijkheid en kennis van de functies in uw organisatie gemeten wordt. U krijgt hierdoor ook inzicht in de toegevoegde waarde die elke job of functie binnen uw organisatie heeft. Ook biedt de methode een referentiekader voor een objectieve vergelijking van uw verloningsbeleid met dat van andere ondernemingen.

Aanbevolen voor jou