Skip to main content

Doelgroepvermindering ‘Eerste aanwervingen’

Als nieuwe werkgever kan u genieten van een verminderde loonkost voor de aanwerving van uw eerste zes werknemers. Deze regeling kreeg heel wat kritiek te verwerken. Het systeem leidde tot misbruiken en het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ creëerde veel onduidelijkheid. Daarom werden er op 1 januari 2022 een aantal wijzigingen aan de regeling aangebracht. We sommen de belangrijkste aanpassingen hieronder kort voor u op.

Begrip ‘nieuwe werkgever’

Om van de doelgroepvermindering te kunnen genieten, moet u worden beschouwd als ‘nieuwe’ werkgever. U bent een ‘nieuwe’ werkgever indien u:

  • Ofwel nooit onderworpen bent geweest aan de sociale zekerheid voor de tewerkstelling van werknemers. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor volgende uitgesloten categorieën: leerlingen, dienstboden, deeltijds leerplichtigen en gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw. Voortaan zullen ook de gelegenheidswerknemers in de horeca en flexi-job werknemers niet meer meetellen en volledig buiten beschouwing worden gelaten.
  • Ofwel in de 12 maanden (voorheen 4 kwartalen) voorafgaand aan de indiensttreding niet meer onderworpen bent geweest aan de sociale zekerheid voor de tewerkstelling van werknemers. Ook hier wordt een uitzondering gemaakt voor dezelfde uitgesloten categorieën.

Begrip ‘technische bedrijfseenheid’

De nieuwe werknemer mag bovendien geen werknemer vervangen die in eenzelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld was. Het moet dus gaan om een meertewerkstelling.

Het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ wordt vanaf nu wettelijk gedefinieerd als een eenheid bestaande uit meerdere juridische entiteiten die verbonden zijn op basis van twee criteria:

  • Een aantoonbare sociale band: De juridische entiteiten hebben minstens één gemeenschappelijke persoon, ongeacht zijn functie binnen die entiteiten. Let wel: de na faillissement overgenomen werknemers worden niet mee in aanmerking genomen om de sociale band te bepalen.
  • Een socio-economische verwevenheid te beoordelen op basis van volgende elementen (die niet allemaal tegelijk aanwezig moeten zijn): gelijkaardige of aanvullende activiteiten, plaats, cliënteel, materiaal en personeelsbeheer.

Er is sprake van een simultane technische bedrijfseenheid wanneer twee of meer juridische entiteiten op het moment van de indiensttreding van de nieuwe werknemer gelijktijdig naast elkaar actief zijn en een socio-economische verwevenheid vertonen, waardoor ze grotendeels als één geheel functioneren. Het gaat bijvoorbeeld om ondernemingen van dezelfde eigenaar die elk een deelaspect van een economische activiteit op zich nemen. Of er al dan niet sprake is van een meertewerkstellingmoet worden bekeken op het niveau van alle ondernemingen samen.

Er is sprake van een historische technische bedrijfseenheid wanneer twee of meer juridische entiteiten op het moment van de indiensttreding van de nieuwe werknemer een voorafgaandelijke socio-economische verwevenheid hebben. De historische verwevenheid wordt beperkt in de tijd tot een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de datum van de indiensttreding. Het gaat bijvoorbeeld om een bouwonderneming die in de loop der jaren ook nieuwe activiteiten ontwikkelt, zoals bijvoorbeeld het ontwikkelen van software voor nieuwe bouwtechnologieën en voor elke activiteit telkens een nieuwe onderneming opricht. Wanneer vervolgens besloten wordt om de nieuwe ondernemingen onder te brengen in een nieuw op te richten holdingvennootschap, zal deze nieuwe holdingvennootschap beschouwd worden als een historische technische bedrijfseenheid. Of er al dan niet sprake is van een meertewerkstelling zal ook hier moeten worden bekeken op het niveau van de historische technische bedrijfseenheid.

Of u als werkgever deel uitmaakt van een simultane dan wel een historische technische bedrijfseenheid heeft ook gevolgen voor het bepalen van de rangorde.

Plafond verminderingsbedrag eerste aanwerving

Voor de aanwerving van uw eerste werknemer kon u als nieuwe werkgever tot voor kort genieten van een volledige vrijstelling van sociale werkgeversbijdragen. Sinds 1 januari 2022 wordt het verminderingsbedrag beperkt tot een kwartaalforfait van 4.000 EUR die nog steeds onbeperkt in de tijd kan worden toegepast.

Er is geen overgangsperiode voorzien. Ook lopende verminderingen (voor eerste aanwervingen voorafgaand aan 2022) zijn sinds 1 januari 2022 overgegaan naar dit forfait.

Voor de aanwerving van uw tweede tot uw zesde werknemer wijzigt er niets. De kwartaalforfaits, waarvan u als werkgever gedurende 13 kwartalen kan genieten, die afhangen van de rang van de werknemer en ook afnemen in de tijd, worden niet aangepast.

Conclusie

De toepassing van de doelgroepvermindering wordt met de verfijning van de begrippen ‘nieuwe werkgever’ en ‘technische bedrijfseenheid’ en het verminderingsplafond heel wat evidenter. Bovendien zouden deze aanpassingen ervoor moeten zorgen dat misbruiken in de toekomst worden vermeden.

Aanbevolen voor jou