Skip to main content

De fiscaal-juridische structuur van uw onderneming in lijn brengen met de operationele structuur

Bedrijfsvastgoed is onlosmakelijk verbonden met de exploitatie van een onderneming. Het is echter belangrijk om tijdig stil te staan bij de strategie rondom de structuur van de betreffende onroerende goederen, bijvoorbeeld in het kader van de eventuele instap van key-medewerkers, een nakende wijziging van de eigendomsstructuur, toekomstige investeringen, familiale verdeling, etc.

Het verwerven van bedrijfsvastgoed via of het afsplitsen naar een andere vennootschap dan de exploitatievennootschap heeft als voordeel dat risico’s worden gescheiden en er meer flexibiliteit voor de toekomst wordt gecreëerd. Aandachtspunten zijn echter de administratieve kosten van een extra onderneming, financieringsaspecten (waarborgstructuren), mogelijke gevolgen met betrekking tot vennootschapsbelasting of btw en de inachtneming van successieplanning.

Los van het aanhouden van bedrijfsvastgoed, gelden dezelfde overwegingen – als zijnde de afscherming van het bedrijfsrisico – wanneer binnen dezelfde juridische entiteit meerdere operationele activiteiten worden uitgeoefend die in se geen verband houden met elkaar. Belangrijke overwegingen in deze context zijn de onderlinge verbondenheid tussen de operationele activiteiten, de onderbrenging van centrale functies en het personeel.

In dit opzicht biedt het gebruik van een holding mogelijkheden tot optimalisatie, bijvoorbeeld door het centraliseren van overkoepelende diensten of financieringen, waardoor de doorstroom van middelen naar de onderliggende entiteiten wordt vereenvoudigd. Bovendien kunnen winsten vanuit de operationele vennootschappen belastingvrij worden opgestroomd onder de toepassing van het regime van de DBI-aftrek en op het niveau van de holding worden aangewend voor verdere investeringen. De kwalificatie als een familiale vennootschap impliceert de toepassing van een gunstregime waarbij de aandelen van familiebedrijven kunnen worden geschonken aan een tarief van 0% dan wel kunnen worden vererfd aan een tarief van 3%. In het kader van successieplanning is het noodzakelijk een dergelijke holding te ‘activeren’ via bijvoorbeeld bovengenoemde overkoepelende diensten aangezien in dat geval de volledige waarde van de holding in aanmerking kan komen voor dit gunstregime. 

Redenen genoeg om tijdig na de denken over de fiscaal-juridische structuur van uw ondernemingen.  

Aanbevolen voor jou