Skip to main content

Controleacties personenbelasting aanslagjaar 2022

Voor aanslagjaar 2022 heeft de fiscus enkele specifieke controleacties aangekondigd. Hiermee wil de administratie de spontane naleving van de fiscale verplichtingen een boost geven.

Auteursrechten

Dit jaar zal er bijzondere aandacht besteed worden aan de auteursrechten binnen de categorie roerende inkomsten. Deze worden immers nog steeds zeer voordelig belast. Tot een inkomen van 64.070 EUR is slechts 15 % roerende voorheffing verschuldigd. Aangezien de laatste jaren gretig gebruik wordt gemaakt van dit systeem, controleert de fiscus dit momenteel zeer grondig via vragen om inlichtingen waarbij wordt geverifieerd of de inkomsten effectief kwalificeren als ‘auteursrechten’.

Eigenaars van buitenlands vastgoed

Daarnaast is er een verhoogde aandacht voor buitenlands onroerend goed, waarvoor vanaf aanslagjaar 2022 een Kadastraal Inkomen (KI) moet worden vastgesteld. Op basis van dit KI zullen de regels tot bepaling van de belastbare grondslag worden toegepast zoals deze van toepassing zijn op onroerende goederen gelegen in België. Tegelijkertijd wil de fiscus ook nagaan of de inkomsten effectief kwalificeren als ‘onroerende inkomsten’ dan wel eerder als ‘beroepsinkomsten’. Bij verhuur van een groot aantal panden is de kans immers groter dat de fiscus de huurinkomsten zal proberen te herkwalificeren als beroepsinkomen. Alles is echter afhankelijk van de feitelijke omstandigheden.

Buitenlandse rekeningen 

Ten slotte zal er ook bijzondere aandacht zijn voor buitenlandse rekeningen. Deze moeten namelijk gemeld worden in de aangifte personenbelasting, samen met de roerende inkomsten (rente, dividenden …) die u ontvangt via deze rekeningen. Door de automatische informatie-uitwisseling is de fiscus steeds beter op de hoogte en kan zij dit dan ook grondiger controleren. Let op indien u titularis bent van een buitenlandse effectenrekening met een gemiddelde waarde van meer dan 1 mio EUR. In dat geval bent u ook bijkomende effectentaks verschuldigd. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van deze effectentaks.

Aanbevolen voor jou