Skip to main content

Wegwijs in het gewijzigde juridische landschap

Een essentieel overzicht voor de voedings- en retailsector

De voedings- en retailsector is voortdurend in beweging. In dit artikel lijsten wij de meest opvallende juridische ontwikkelingen voor u op.

Looking back, looking forward

De afgelopen jaren werden binnen de sector verschillende wetswijzigingen ingevoerd met als doel het bevorderen van een eerlijke, transparante en inclusieve verhouding tussen alle betrokken partijen in de distributieketen. Een overzicht:

  • Verplichte weergave referentieprijs bij kortingen: Wanneer u een prijsvermindering wenst aan te kondigen ten opzichte van consumenten dient u, sedert 28 mei 2022, hierbij verplicht melding te maken van de referentieprijs. Deze referentieprijs is de laagste prijs die uw onderneming heeft toegepast gedurende de voorafgaande 30 dagen.
  • Accessibility Act: Met ingang van 28 juni 2025 dienen verschillende producten en diensten, zoals uw online webshop of de betaalterminal in uw fysiek verkooppunt, beter toegankelijk te zijn voor personen met een beperking. Het gaat hierbij bijvoorbeeld in het voorzien van ondersteunende technologie zoals een schermlezer, een tekstueel alternatief voor afbeeldingen, het werken met kleurcontrast, etc.
  • Verboden bedingen in leveringsovereenkomsten binnen de landbouw- of voedingssector: Sedert 15 december 2022 worden verschillende oneerlijke handelspraktijken en verboden bedingen tussen afnemers en leveranciers beteugeld. De Belgische wet vormt een omzetting van een Europese richtlijn die ervoor moet zorgen dat kleine en middelgrote leveranciers binnen deze sector beter beschermd zijn tegen grote afnemers.
  • Maximale betalingstermijn tussen ondernemingen: Sedert de inwerkingtreding op 1 februari 2022 heeft de wetgever het toekennen van lange betalingstermijnen in handelstransacties tussen ondernemingen aan banden willen leggen. De wettelijke betalingstermijn wordt vastgelegd op 30 dagen na ontvangst van de factuur of de levering van de goederen of diensten. Deze termijn mag contractueel (hetzij via een afzonderlijk contract, hetzij impliciet via de aanvaarding van algemene voorwaarden) wel worden verlengd tot maximaal 60 dagen.

Wat mogen we nog verwachten?

Verder zijn op heden nog tal van wetgevende initiatieven hangende die nog ter goedkeuring moeten voorgelegd worden aan het parlement. De meest opvallende zijn:

  • Krimpflatie: De praktijk van “krimpflatie” of “shrinkflation” – met name een verborgen prijsverhoging door eenzelfde prijs te handhaven maar met een verminderde producthoeveelheid – wordt op grond van dit wetsvoorstel als een misleidende handelspraktijk beschouwd indien de hoeveelheidsvermindering niet duidelijk en ondubbelzinnig op de verpakking wordt weergegeven.
  • Maximumprijzen: Dit wetsvoorstel verleent aan de minister de bevoegdheid om maximumprijzen op te leggen voor basisvoedingsmiddelen in geval van hoge inflatie of overmatige prijsstijgingen.
  • Strengere regels verkoop van alcohol en tabak: Minister Vandenbroucke heeft de ambitie om in verregaande mate de verkoop en consumptie van alcohol en tabak te beperken. De meest opvallende maatregelen zijn een verbod op de verkoop van tabaksproducten in grote supermarkten, een verbod op het gratis aanbieden van alcoholhoudende dranken in het kader van een promotiecampagne en het verbod op de verkoop van alcohol in automaten.

Hierbij is het op vandaag onduidelijk in welke mate deze wetsvoorstellen nog zullen worden behandeld voor de verkiezingen in 2024.

Food For Thought

Bent u benieuwd wat de impact is van voornoemde wetswijzigingen- en voorstellen op uw onderneming? Neem gerust contact met ons op zodat wij dit samen in kaart kunnen brengen.

Aanbevolen voor jou