This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Werk en Inkomen

Decentraliseren en samenwerken

De komende jaren worden grootschalige bezuinigingen in de sociale zekerheid en de zorg doorgevoerd (2,5 miljard euro). Tegelijkertijd wordt de uitvoering zoveel mogelijk gedecentraliseerd (bijvoorbeeld WWNV en AWBZ/Wmo), waardoor gemeenten een belangrijke rol gaan spelen als regievoerder.  

Nieuwe wetgeving

De nieuwe wetgeving stelt betrokken partijen zoals gemeenten, sociale werkplaatsen, sociale diensten, welzijnsorganisaties, jeugdzorg, UWV, onderwijsinstellingen en werkgevers- en werknemersorganisaties voor een grote veranderingsopgave. Maar ze biedt ook kansen voor integrale beleidsontwikkeling. Geïntegreerd lokaal beleid kan leiden tot kostenbesparingen. Het Rijksbeleid is een forse prikkel om met minder geld op zijn minst hetzelfde, maar liever meer te bereiken.

Herinrichting van de uitvoering van de sociale zekerheid

Deloitte is op verschillende beleids- en bestuursniveaus nauw betrokken bij de herinrichting van de uitvoering van de sociale zekerheid. Natuurlijk is de herinrichting in combinatie met de bezuiniging een zware en complexe opgave, maar ze biedt ook kansen. De sleutel tot succes ligt in handen van alle belanghebbende partijen: innovatieve en creatieve oplossingen bedenken en die stapsgewijs invoeren. Gemeentebestuurders kunnen een belangrijke rol spelen door het accent te leggen op een integrale uitvoering van cruciale beleidsterreinen zoals arbeid, zorg, onderwijs en economie. Daarnaast kan de gemeente haar regierol breder oppakken om de integratie te realiseren en aan te sturen. Zo’n integrale aanpak vereist een innovatieve benadering, een nog grotere bereidheid tot samenwerken met instellingen, organisaties en bedrijven in de regio. Deloitte noemt dit de Keten-Koppeling en benadrukt het belang van een uitvoering die gericht is op mensen en op ontschotting van de huidige regelingen.

Deloitte aanpak

Deloitte heeft haar kennis, deskundigheid en ervaring op dit gebied gebundeld. Of het nu gaat om een proces om te komen tot innovatieve oplossingen, om het doorrekenen van de financiële effecten of om het definiëren en implementeren van een regiefunctie, Deloitte is graag uw partner.

Contact

John Schattorie
Director
+31 (0)88 288 87 86
jschattorie@deloitte.nl
LinkedIn John Schattorie Twitter John Schattorie

Harry Schreurs
Partner
+31 (0)88 288 04 61
hschreurs@deloitte.nl
LinkedIn Harry Schreurs

Nieuwsbrief

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.