This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO Kompas 2013

Zoals elk jaar brengen we de financiële en operationele performantie van de Belgische kmo’s in kaart aan de hand van 9 financiële kengetallen:

  1. Reële solvabiliteit
  2. Terugbetalingscapaciteit
  3. Liquiditeit
  4. Behoefte aan werkkapitaal
  5. Zuivere toegevoegde waardemarge
  1. Arbeidsintensiteit van toegevoegde waarde
  2. Operationeel rendement
  3. Financieel nettorendement
  4. Winstgevendheid van de ingezette middelen
Evaluatie van … Ratio Definitie Opmerking
Reële solvabiliteit Reëel eigen vermogen
Totaal vermogen
Eigen vermogen +
rekeningen-courant
Totaal vermogen
De creditrekeningen-courant (R/C) van aandeelhouders, vennoten, bestuurders of zaakvoerders worden als quasi-eigen vermogen beschouwd.
Terugbetalingscapaciteit Dekking van de financiële verplichtingen op korte termijn door de netto-operationele cashflow Netto-operationele cashflow
Langetermijnschulden die binnen het jaar vervallen + netto-intrest op vreemd vermogen (exclusief intrest rekeningen-courant)
De netto-operationele cashflow is de nettocashflow na belastingen die de onderneming uit haar bedrijfsactiviteit genereert, zonder rekening te houden met de kosten van financiering of opbrengst van financiële beleggingen.
Liquiditeit Current ratio (Gecorrigeerde) vlottende activa
(Gecorrigeerd) vreemd vermogen op korte termijn
Zowel in teller als in noemer houden we geen rekening met de rekeningen-courant van aandeelhouders en bedrijfsleiders.
Behoefte aan werkkapitaal Behoefte aan bedrijfskapitaal
Bedrijfsopbrengsten
Voorraad + (operationele vorderingen - operationele schulden) op korte termijn
Bedrijfsopbrengsten

Behoefte aan bedrijfskapitaal: exclusief R/C en voorschotten van zaakvoerders/bestuurders.

Bedrijfsopbrengsten, exclusief recuperatie van sociale lasten.

Zuivere toegevoegde waardemarge Zuivere toegevoegde waarde
Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten - aankopen
- externe diensten en diverse goederen
Bedrijfsopbrengsten
De zuivere toegevoegde waarde houdt geen rekening met de recuperatie van sociale lasten, de interimkosten en de bestuurdersvergoedingen. Deze drie posten beschouwen we hier immers als loonkosten.
Arbeidsintensiteit van toegevoegde waarde Loonlast

Zuivere toegevoegde waarde

Reële loonlast

Zuivere toegevoegde waarde

 

De reële loonlast is de loonlast vermeerderd met de interimkosten en bestuurdersvergoedingen. De recuperatie 'sociale lasten werkgever' brengen we in min van de loonlast.
Operationeel rendement EBITDA

Omzet

EBITDA

Omzet

EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) elimineert de impact van de financiering, toegepaste waarderingsmethodes en het belastingregime op het resultaat van de onderneming en vormt zo een uitstekende basis om het rendement van ondernemingen onderling met elkaar te vergelijken.
Financieel nettorendement Nettorendement Nettowinst + netto-intrestlast op rekening-courant

Reëel eigen vermogen

Vermits wij in deze studie de R/C en voorschotten van bestuurders als eigen vermogen beschouwen, brengen we de vergoeding die deze ontvangen hier niet als een kost, maar als een quasidividend in rekening.
Winstgevendheid van de ingezette middelen ROCE
(Return on capital employed)
EBIT

Reëel eigen vermogen + intrestdragend vreemd vermogen

EBIT = Earnings before interests and taxes (operationeel resultaat)
Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site