This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - De fairness tax onder de loep

Auteur: Bart Verhelst

De zogenaamde ‘fairness tax’ werd ingevoerd door de wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013. De regering wil hiermee bekomen dat winsten die als dividend worden uitgekeerd en nog niet effectief zijn belast door het gebruik van de aftrek voor risicokapitaal of de aftrek van overgedragen verliezen, alsnog worden belast in de vennootschapsbelasting.

Inleiding

De zogenaamde ‘fairness tax’ vormt een afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting en is van toepassing op zowel Belgische vennootschappen als op Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen. Gelet op het feit dat geen enkele aftrek, noch enige compensatie met het verlies van het belastbaar tijdperk mag worden toegepast op de berekende belastbare basis van de ‘fairness tax’, zal dit dus een minimale belastbare basis voor vennootschappen zijn.

Toepassingsgebied

Een volledige bespreking van de berekening van de belastbare basis past niet binnen het bestek van dit artikel. Kort gezegd komt het erop neer dat men de belastbare basis van de vennootschap, dus na alle fiscale aftrekken, vergelijkt met de uitgekeerde dividenden. In de mate dat de uitgekeerde dividenden hoger zijn dan de belastbare basis, komt men in het speelveld van de ‘fairness tax’. Men dient dan in tweede instantie een correctie te doen afhankelijk van de eventuele reserves van vorige boekjaren die worden uitgekeerd. En ten slotte dient men nog een soort van breuk toe te passen omdat men voor de bepaling van de belastbare basis voor de ‘fairness tax’ enkel het effect van de aftrek van overgedragen fiscale verliezen en van de notionele interestaftrek wil neutraliseren. Ingewikkeld dus.

Het is belangrijk om te noteren dat de ‘fairness tax’ niet van toepassing is op kmo’s. De definitie van een kmo is die van een kleine vennootschap conform artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit houdt in dat een vennootschap niet meer dan één van de volgende criteria mag overschrijden:

  1. Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
  2. 7,3 miljoen EUR jaaromzet, excl. btw
  3. 3,65 miljoen EUR balanstotaal

Een vennootschap is in ieder geval geen kleine vennootschap indien het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt. Noteer echter wel dat deze criteria op geconsolideerde wijze dienen te worden beoordeeld. Men dient dus te kijken naar de volledige groep van verbonden vennootschappen.

Tarief ‘fairness tax’

Het tarief van de ‘fairness tax’ bedraagt 5% op de vast te stellen belastbare basis. Door de toepassing van de aanvullende crisisbijdrage van 3% zal in de praktijk 5,15% dienen te worden betaald.

Verschillende onduidelijkheden

Zoals hierboven besproken dient men verschillende stappen te doorlopen om tot de belastbare basis te komen waarop bovenstaand tarief dient te worden toegepast. De onduidelijke verwoording van de wetgever leidt echter onmiddellijk tot interpretatieproblemen omtrent de basis waarop de ‘fairness tax’ nu effectief dient te worden toegepast.

Ook kan men de vraag stellen of deze bijkomende aanslag geen schending is van het gelijkheidsbeginsel aangezien er geen enkele verantwoording wordt gegeven om een uitzondering te maken voor kmo’s.

Ten slotte valt het nog af te wachten of het Europees Hof van Justitie deze bijkomende aanslag conform de Europese regelgeving zou achten. Gelet op de kenmerken van de aanslag zou het Hof de aanslag als een bijkomende bronheffing op dividenden kunnen beschouwen wat een schending van de Europese Moeder-Dochterrichtlijn zou kunnen zijn. Dit is ook vermoedelijk de reden waarom de regering de nieuwe maatregel ter kennis heeft gebracht van de Europese Commissie.

Conclusie

In tegenstelling tot een grondige hervorming en vereenvoudiging van de vennootschapsbelasting heeft de wetgever met de ‘fairness tax’ gekozen voor een extra portie rechtsonzekerheid en onduidelijkheden. Tevens kan men zich de vraag stellen in welke mate deze nieuwe minimale belastbare basis toekomstige investeringen in België negatief zou kunnen beïnvloeden.

Deze bijkomende aanslag zal in werking treden vanaf aanslagjaar 2014.


Gepubliceerd op 06/08/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site