This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Verlaagde roerende voorheffing op dividenden vanaf 01/07/2013

Auteur: Tax & Legal Services

Het oude VVPR-stelsel (Verlaagde Voorheffing/Précompte Réduit) maakte het vroeger mogelijk om voor aandelen en obligaties die aan bepaalde voorwaarden voldeden een verlaagde roerende voorheffing van 15% te heffen. Nadat dat tarief in 2012 op 21 % was gebracht en het stelsel op 1 januari 2013 was geschrapt, wordt vanaf 1 juli 2013 in het kader van het relanceplan van de regering enkel voor KMO's een nieuw stelsel voor verlaagde roerende voorheffing ingevoerd.

De RV zal 20 % bedragen voor dividenden die zijn toegewezen of toegekend bij de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng, en 15 % voor de dividenden die voortvloeien uit de bestemming van het resultaat tijdens het derde boekjaar na de inbreng. Dit heeft enkel betrekking op gewone dividenden, en niet op liquidatie of wederinkoopboni.

De belangrijkste voorwaarden om dit voordelige stelsel te kunnen genieten, zijn:

  • De nieuwe aandelen moeten zijn uitgegeven vanaf 01 juli 2013, hetzij bij oprichting van de onderneming, hetzij in het kader van een kapitaalverhoging;
  • Dit stelsel is enkel van toepassing op kleine ondernemingen, zoals bedoeld in artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze voorwaarde moet in acht worden genomen voor het belastingjaar dat is gekoppeld aan de belastbare periode tijdens welke de kapitaalinbreng plaatsvond. Er geldt geen uitsluiting voor buitenlandse vennootschappen;
  • De kapitaalverhoging moet contant gebeuren. De omzetting van een vordering zou ook als een contante inbreng moeten kunnen worden beschouwd. Minder zekerheid is er over de administratieve tolerantie om ervan uit te gaan dat optionele dividenden aan de voorwaarden voldoen;
  • De aandelen zullen op naam moeten zijn (en niet gedematerialiseerd), en ze zullen integraal moeten zijn volstort;
  • De aandeelhouders zullen de aandelen ononderbroken in volle eigendom moeten hebben sinds de datum van de kapitaalinbreng. Het voordeel zal bijgevolg verloren gaan in geval van eigendomsoverdracht, behalve in bepaalde specifieke gevallen (overdracht van de volle eigendom na schenking, splitsing van de eigendom overeenkomstig de wettelijke erfopvolging in het kader van een successie…). De neutrale fiscale herstructureringen hebben evenmin gevolgen voor deze voorwaarde;
  • De tekst voorziet in geen enkele beperking met betrekking tot de aard van de aandelen, maar het mag niet om bevoorrechte aandelen gaan en er mag geen enkele bevoorrechte behandeling van toepassing op zijn;
  • Om een cumulatie van voordelen te vermijden, zal een inbreng in contanten ten slotte niet afkomstig mogen zijn van de uitkering van de belaste reserves die in het kapitaal zijn opgenomen.

Er werden een aantal bepalingen ingevoerd om misbruik te voorkomen, om te vermijden dat "slechte" aandelen zouden worden vervangen door "goede";

  • Verhogingen van het kapitaal na een kapitaalvermindering zullen vanaf 1 mei 2013 enkel nog in aanmerking kunnen komen voor de toekenning van het verlaagde tarief voor het deel van de kapitaalverhoging dat de vermindering overstijgt. Er is niet voorzien in een mogelijkheid om het bewijs aan te brengen dat de kapitaalvermindering en de daaropvolgende kapitaalverhoging niet bedoeld zijn om "slechte" aandelen te vervangen, maar wel om bijvoorbeeld verliezen aan te zuiveren.
  • Er geldt een vergelijkbaar stelsel als de reductie en de verhoging betrekking hebben op verschillende vennootschappen, als de kapitaalverhoging wordt gefinancierd met sommen afkomstig van een kapitaalvermindering van een verbonden of aangesloten vennootschap vanaf 1 mei 2013. Het bewijs van het “oorzakelijk verband” tussen de verminderingen de verhoging zal moeten worden geleverd door de administratie.
  • De administratie stelt expliciet dat deze bepalingen haar niet zullen beletten om de algemene antimisbruikbepaling van artikel 344 §1 van het WIB toe te passen.


Gepubliceerd op 19/06/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site