This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Einde managementvennootschappen in overheidsbedrijven

Auteur: Sarah Verkimpe, Tax & Legal Services

Personeelsleden en mandatarissen van bepaalde autonome overheidsbedrijven, instellingen van openbaar nut en van rechtspersonen waarop de Federale Staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent, krijgen hun bezoldiging soms uitbetaald via een vennootschap, doorgaans een managementvennootschap. Managementvennootschappen worden reeds langer in het vizier genomen. Nu geeft de overheid zelf het goede voorbeeld, vanaf 1 augustus aanstaande is het voor personeelsleden en mandatarissen van overheidsbedrijven verboden om hun bezoldiging te ontvangen via een managementvennootschap (wet 19 december 2012). In de wet van 19 december 2012 werd definitief een einde gesteld aan het gebruik van managementvennootschappen in federale overheidsbedrijven. In de toekomst zal de bezoldiging aan de managers dus rechtstreeks en uitsluitend als natuurlijk persoon moeten worden betaald.

Het toepassingsgebied van de voornoemde regelgeving is zodoende zeer ruim. Wie en wat valt nu precies onder de nieuwe wet?

Welke categorieën van overheidsbedrijven?

  1. Instellingen van openbaar nut, deze maken een bijzondere categorie uit binnen de publiekrechtelijke rechtspersonen, bijvoorbeeld Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.
  2. Onder (ii) autonome overheidsbedrijven vallen overheidsbedrijven zoals bijvoorbeeld de NMBS Holding en Infrabel.
  3. De rechtspersonen waarop de Staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent door middel van participatie, via kapitaal of beheer, of door middel van controle. Tot deze “restcategorie” behoren onder meer publieke rechtspersonen zoals de Nationale Loterij.

Welke personeelsleden en mandatarissen?

Volgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp kunnen hieronder de leden van de raad van bestuur, van het directiecomité (inclusief de gedelegeerd bestuurder), van het audit comité, van het remuneratiecomité en de regeringscommissarissen verstaan worden. De overheidsbedrijven kunnen wel nog beroep doen op consultants die via een managementvennootschap werken. Dit uiteraard voor zover ze niet één van de voormelde mandaten uitoefenen.

Welke bezoldiging wordt hier precies bedoeld?

De bezoldiging houdt elke beloning in verbonden aan de uitoefening van de functie, dit in de zin van artikel 31 en 32 van het Wetboek van inkomstenbelastingen. Voor mandatarissen omvat de bezoldiging vaste of veranderlijke tantièmes, zitpenningen, emolumenten en alle andere vaste of variabele sommen, voordelen van alle aard, enz.

Voor personeelsleden gaat het hier concreet over wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, vergoedingen en alle andere soortgelijke beloningen die voor een werknemer de opbrengst zijn van zijn arbeid in dienst van een werkgever.

Doel?

Door de inwerkingtreding van de voornoemde wet wil de regering vermijden dat men een deel van de belastinginkomsten misloopt, want door het uitoefenen van de functie van mandataris of personeelslid via een managementvennootschap betalen managers minder belastingen dan als gewone bediende. Hierdoor wil de overheid een voorbeeldfunctie volbrengen op het vlak van loonvorming en loonkloof.

Wat als … ?

Indien de mandataris of het personeelslid de nieuwe bezoldigingsregel overtreedt, zal als sanctie de nietigheid van betaling ingeroepen worden. Het is dan ook de taak van de verschillende toezichthoudende instanties (het Rekenhof, revisor, …) van de beoogde rechtspersonen zich te verzekeren van de naleving van de voormelde verplichtingen.

Vanaf wanneer?

Deze nieuwe regeling zal in werking treden op de eerste dag van de zevende maand die volgt op de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad. Concreet houdt dit in dat het vanaf 1 augustus 2013 verboden is om nog langer via een managementvennootschap een bezoldiging van een overheidsbedrijf te ontvangen.

Hierdoor beschikken de betrokken rechtspersonen over een redelijke termijn om de nodige maatregelen te kunnen nemen in overeenstemming met de nieuwe wetgeving.


Gepubliceerd op 08/05/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site