This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Het huwelijk: bezint eer ge begint. Tips & tricks voor een goed huwelijkscontract

Auteur: Dominique De Bie, Tax & Legal Services

Het geluk dat een huwelijk met zich meebrengt, doet vaak voorbij gaan aan het belang van een goed huwelijkscontract. Nochtans maken goede afspraken goede vrienden.

Een waaier aan mogelijkheden

Het zogenaamde ‘wettelijk stelsel’ dat van toepassing is bij gebreke van een huwelijkscontract biedt een adequaat juridisch kader voor de meeste koppels. Alle voorhuwelijkse goederen, alsook alle goederen tijdens het huwelijk verkregen door schenking of uit erfenis blijven eigen aan elk van beide echtgenoten. Het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt opgebouwd, behoort hen beiden voor de helft toe.

Soms zijn er evenwel redenen om vóór aanvang of in de loop van het huwelijk, via een huwelijkscontract het wettelijk stelsel te moduleren, dan wel er radicaal van af te wijken. Maatwerk à la carte is daarbij het criterium.

Zo kan het aangewezen zijn om de eigen bouwgrond van een van de echtgenoten in te brengen in de huwgemeenschap teneinde ook de andere echtgenoot te laten participeren in de woning die naderhand op de grond zal worden gebouwd met gemeenschappelijke gelden. Een huwelijkscontract kan ook voorzien in de mogelijkheid voor de langstlevende echtgenote om bij het overlijden van de andere echtgenoot uit de huwgemeenschap die goederen uit te kiezen, die beantwoorden aan zijn of haar specifieke noden op dat moment.

De noodzaak tot bescherming van het familiepatrimonium of indekking tegen het beroepsaansprakelijkheidsrisico kan een keuze voor een stelsel van scheiding van goederen rechtvaardigen. Het gebrek aan een werkelijke huwgemeenschap sluit daarbij niet uit dat via huwelijkscontract toch wordt voorzien in een wederzijdse participatie op maat van de echtgenoten in het vermogen dat zij samen tijdens het huwelijk opbouwen. Op die manier kan de verzorging van de minder beroepsactieve echtgenoot veilig worden gesteld.

Bescherming tegen aanspraken van de kinderen

Ons huidig recht biedt (toekomstige) echtgenoten mogelijkheden te over om hun onderlinge vermogensrechtelijke situatie degelijk te regelen. Via een evenwichtig opgesteld huwelijkscontract kunnen zij elkaar bovendien binnen bepaalde grenzen ‘veilig’ bevoordelen, zonder dat de kinderen hier later op grond van hun reservatair erfrecht kunnen tegen opkomen. Nieuwe wetgeving is in de maak die deze mogelijkheid tot reserve-bestendige onderlinge bevoordeling ook aan wettelijke samenwoners zal bieden.


Gepubliceerd op 16/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site