This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Een Copernicaanse revolutie in het Belgisch pandrecht?

Auteur: Melissa Allegrezza, Tax & Legal Services

Zoals vroeger reeds aangekondigd, heeft onze wetgever het Belgisch pandrecht grondig door mekaar geschud door de wet van 24 juni 2013 en 11 juli 2013 .  Voor zakelijke zekerheden op roerende goederen zal een nieuw systeem in voege treden, dat de complexiteit van het vorige – verouderde – systeem zou moeten wegwerken. De wetgever beoogt een vereenvoudigd, efficiënt en kostenbesparend beslagrecht.

De kernpunten van de nieuwe regelgeving kunnen als volgt worden samengevat:

1. Eenvormig bezitloos pand

Om het pandrecht te vestigen is slechts een overeenkomst nodig tussen schuldeiser en schuldenaar.
Een geschreven document is nuttig om bewijsredenen.  Er is dus geen buitenbezitstelling meer vereist voor de vestiging van het pand.

2. Registratie

De tegenwerpelijkheid aan derden (en dus andere schuldeisers), kan worden verzekerd door:

  • registratie in een nationaal register (nieuw!);
  • buitenbezitstelling (op de oude manier).

Het pand neemt rang op het ogenblik van de inschrijving.
Elke schuldeiser van het register “online” raadplegen.

3. Pandrecht op schuldvordering

De pandhouder verkrijgt het bezit van de in pand gegeven schuldvordering door het sluiten van een pandovereenkomst. Hij dient wel bevoegd te zijn om er kennisgeving van te doen aan de schuldenaar van de verpande schuldvordering. Slechts vanaf de kennisgeving is het ook aan deze schuldenaar tegenwerpelijk.

4. Vereenvoudigde uitwinning

Voor uitwinning van het pandrecht dient de pandhouder niet meer over een vonnis van de rechtbank te beschikken (tenzij de pandgever een consument is). Mocht er achteraf toch een onenigheid bestaan tussen partijen, is de rechter uiteraard wel bevoegd.

5. Vereenvoudiging/afschaffing voorrechten

Onder meer zijn afgeschaft: pand op de handelszaak, landbouwvoorrecht, verschil tussen handelspand en burgerlijk pand.

6. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

In het eigendomsvoorbehoud zal in het nieuwe systeem niet meer alleen gelden in het kader van faillissement, maar ook bij andere insolventie scenario’s. Het wordt ingeschreven in het burgerlijk wetboek, en geldt als een volwaardig zekerheidsrecht. Ook het retentierecht wordt nu volledig wettelijk geregeld.

Er wordt een KB verwacht die de precieze datum van inwerkingtreding zal bepalen, hetgeen uiterlijk 1 december 2014 zal zijn. Zeer benieuwd of deze wetswijziging ook de facto ook de uitwerking zal hebben die zij beoogt!


Gepubliceerd op 01/10/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site