This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - De loonnorm 2013 – 2014 vastgelegd op 0%

Auteur: Ali Amerian, Tax & Legal Services

Op 2 mei 2013 werd het koninklijk besluit van 29 maart 2013, dat de loonnorm 2013/2014 vastlegt op 0%, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze beslissing heeft tot gevolg dat de lonen worden bevroren om de concurrentiepositie van België in vergelijking met zijn Europese buren te waarborgen. De regering heeft echter verduidelijkt dat ze niet aan de indexering zal raken, die bijgevolg mogelijk blijft.

Het koninklijk besluit was amper goedgekeurd of de regering kondigde al aan nog verder te willen gaan, door de wet van 1996 betreffende de promotie van tewerkstelling en het preventieve behoud van de concurrentiepositie rechtstreeks te wijzigen.

1. Inleiding

De loonnorm bestaat reeds langer in het Belgische sociale recht. Hij drukt de maximale stijging van de loonkosten over een periode van twee jaar uit en wordt bepaald op basis van de loonkosten in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het voorontwerp van wet, dat nog niet definitief is , voorziet in het vastleggen van de norm per jaar en niet meer voor twee opeenvolgende jaren.

Voor de komende twee jaar heeft de regering beslist deze vast te leggen op 0%. In de praktijk laat dat de werkgevers bijna geen ruimte om hun werknemers een loonsverhoging te geven. Ter herinnering, in de periode 2011-2012 was nog een stijging van de loonkosten met 0,3% mogelijk.

Op dit ogenblik zijn de lonen dus bevroren. De regering wil het bestaande systeem echter wijzigen door werkgevers die de loonnorm niet respecteren, strenger te bestraffen, om zo de efficiëntie van de overheidsmaatregelen te verzekeren.

2. In de praktijk?

Volgens de voormelde principes kan in 2013 en 2014 in theorie geen enkele loonsverhoging worden opgenomen in een collectieve overeenkomst.

Bijgevolg is het de werkgevers verboden:

  • de vaste vergoeding van de werknemers te verhogen, of;
  • nieuwe (extralegale) premies of nieuwe voordelen toe te kennen (vb.: bedrijfswagen, gsm, maaltijdcheques...).

Zijn er andere oplossingen mogelijk?

In de praktijk is het echter toch mogelijk een loonsverhoging toe te kennen zonder de geldende wetgeving te overtreden en een stijging van de loonkosten te riskeren.

Zoals de minister van Arbeid aangaf blijft de toekenning van een bonus onder CAO nr. 90, net als een individuele promotie, mogelijk.

Bovendien zouden de kosten eigen aan de werkgever niet mogen worden meegenomen in de berekening van de gemiddelde loonlast. Het zogeheten kostensysteem moest echter voordien al van kracht zijn, zoniet bestaat de kans dat de RSZ het zal beschouwen als een systeem van verdoken loonsverhoging.

3. Sancties

Het overschrijden van de loonnorm kan worden bestraft met een administratieve boete van € 250 tot € 5.000.

Overigens kan de overeenkomst waarin een loonsverhoging wordt toegekend, door een rechtbank nietig worden verklaard.

Het voorontwerp van wet voorziet in strafrechtelijke sancties. Zo zou het Sociaal Strafwetboek moeten worden aangepast om werkgevers die de loonnorm niet respecteren, te kunnen sanctioneren. Zij riskeren op die manier een sanctie van niveau 3, namelijk een strafrechtelijke boete van € 100 tot € 1.000, te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers en te verhogen met de opdeciemen.


Gepubliceerd op 19/06/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site