This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Bankgeheim: centraal aanspreekpunt opgericht

Auteur: Kathleen Essers, Tax & Legal Services

Na de meldplicht voor buitenlandse rekeningen en buitenlandse levensverzekeringen wordt er vanaf aanslagjaar 2014 een bijkomende meldplicht toegevoegd. Belastingplichtigen zullen in hun aangifte in de personenbelasting het bestaan moeten melden van “juridische constructies” waarvan zij oprichter of begunstigde zijn.

Duidelijk is dat de trustachtige-structuren (bv. Angelsaksische trust, Anstalt, Stiftung, etc...) worden geviseerd, evenals niet of laag belaste buitenlandse vennootschappen (bv. Antilliaanse of BVI vennootschappen. …).

Voor deze laatste groep zou een Koninklijk Besluit gepubliceerd worden met de geviseerde vennootschappen. Hiervoor zou de Belgische regering zich inspireren op een vergelijkbare lijst opgenomen als bijlage 1 bij het voorstel tot aanpassing van de Europese Spaarrichtlijn.

Eén van de vragen die zich stellen, is of ook de (Nederlandse) stichting-administratiekantoor (STAK) geviseerd wordt. Uit een eerste lezing van de parlementaire voorbereiding blijkt dat enkel constructies geviseerd worden waarvan het vermogen overgedragen wordt zonder onmiddellijke tegenwaarde te ontvangen. Het feit dat de aandeelhouder naar aanleiding van het certificeren wel degelijk een tegenwaarde (een certificaat) ontvangt, doet ons vermoeden dat de STAK dus niet onder deze melding zal vallen. 

Strikte lezing van de wet doet evenwel onmiddellijk vragen rijzen, gezien de zeer algemene formulering ervan (“juridische constructie”). Hieronder zouden zeer vele “structuren” kunnen vallen, zoals de STAK, de burgerlijke maatschap, zelfs bewindvoering en dergelijke meer. We wachten bijgevolg het Koninklijk Besluit af alvorens definitieve conclusies te trekken.

De meldingsplicht komt neer op het vermelden van een geviseerde constructie (met of zonder rechtspersoonlijkheid) waarvan de belastingplichtige, zijn echtgeno(o)t(e) of de kinderen van wie hij het wettelijk genot van de inkomsten heeft, hetzij een oprichter is, hetzij (bij zijn weten) op enigerlei wijze of ogenblik begunstigde of potentieel begunstigde is.

Er werden geen specifieke sancties gekoppeld aan het niet naleven van de meldingsplicht. Vast staat evenwel dat zowel de aangifte als de niet-aangifte van de juridische constructies een verregaandere impact zal hebben dan bijvoorbeeld de niet-aangifte van buitenlandse levensverzekeringen.

In de verantwoording bij het initiële wetsontwerp werd vermeld dat het niet de bedoeling is om dergelijke juridische structuren op zich te verbieden, maar “enkel om transparantie te creëren en het bestaande heffingsvacuüm te herstellen” (in het kader tot het voorstel van de uitbreiding van de Europese Spaarrichtlijn).

De nieuwe aangifteplicht kadert dus in de algemene, internationale trend om vermogen transparant(er) te maken. En is ongetwijfeld ook bedoeld om particulieren aan te zetten om massaal gebruik te maken van de (laatste?) regularisatieronde.

To be continued …


Gepubliceerd op 01/10/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site