Mūsų tinklapyje yra naudojami slapukai, siekiant užtikrinti lankytojams spartesnį ir individualesnį naršymą. Naršydami mūsų tinklapyje, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Sužinokite daugiau apie slapukus ir kaip juos panaikinti ar blokuoti.

Priskirti prie mėgstamiausių El. paštas Atsispausdinti ši puslapį

Mokesčių ir teisės naujienų apžvalga, Birželis, 2013


DOWNLOAD  

MOKESČIŲ NAUJIENOS

NAUJA PELNO MOKESČIO LENGVATA

2013 m. birželio 13 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 2 straipsnio, IX(1) skyriaus pavadinimo pakeitimo ir papildymo 17(2), 46(2) straipsniais įstatymas. Remiantis PMĮ pakeitimais bei papildymais, Lietuvos ar užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, Lietuvos filmo gamintojui neatlygintinai suteikęs lėšų filmo arba jo dalies gamybai Lietuvoje, gali pasinaudoti dviguba pelno mokesčio lengvata.

Naujoje PMĮ redakcijoje pateikiamos Lietuvos filmo gamintojo ir filmo dalies gamybos sąvokos bei įtvirtinama, jog dalis (ne daugiau kaip 75%) lėšų, nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. neatlygintinai suteiktų Lietuvos filmo gamintojui filmo ar jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, apskaičiuojant pelno mokestį gali būti atimama iš apmokestinamųjų pajamų, jeigu:

1) filmas atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus kultūrinio turinio ir gamybos vertinimo kriterijus ir
2) ne mažiau kaip 80 procentų visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų yra patiriama Lietuvos Respublikoje ir Lietuvos Respublikoje patirtos išlaidos yra ne mažesnės kaip 150 000 litų, ir
3) bendra visų Lietuvos vienetų ar nuolatinių buveinių Lietuvos Respublikoje suteiktų lėšų suma neviršija 20 procentų visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų.

Naujai priimtoje PMĮ redakcijoje įtvirtinami ir lengvatai taikomi apribojimai, t. y. iš apmokestinamųjų pajamų negali būti atimamos lėšos, panaudotos:

1) konsultacijų dėl paraiškos rengimo išlaidoms;
2) paraiškos parengimo išlaidoms;
3) baudoms, delspinigiams, bylinėjimosi išlaidoms;
4) ilgalaikio turto įsigijimo, statybos, rekonstravimo išlaidoms, jeigu tai nesusiję su filmo gamyba;
5) kelionės išlaidoms, kai Lietuvos Respublika nėra atvykimo arba išvykimo vieta;
6) parengiamųjų filmo darbų išlaidoms;
7) filmo reklamos, rinkodaros išlaidoms;
8) filmo platinimo išlaidoms;
9) vaidmenų atlikėjams mokamo atlygio sumai, viršijančiai 4 procentus visų filmo ar jo dalies gamybos išlaidų.

Pažymėtina, kad filmo ar jo dalies gamybai suteiktos lėšos, vadovaujantis minėtais PMĮ pakeitimais, iš apmokestinamųjų pajamų atimamos tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo gauta Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka išduodama pažyma apie filmo gamintojui neatlygintinai suteiktų lėšų panaudojimo atitiktį PMĮ nustatytiems reikalavimams (toliau – investicijos pažyma).

Be to, be minėtos apmokestinamųjų pajamų sumažinimo galimybės, pagal PMĮ 46(2) straipsnio nuostatas Lietuvos vienetas ar užsienio vienetas, per nuolatinę buveinę Lietuvoje neatlygintinai suteikęs lėšų filmo arba jo dalies gamybai Lietuvos Respublikoje, gali šių lėšų suma sumažinti pelno mokestį (ne daugiau kaip 75%), apskaičiuotą už tą mokestinį laikotarpį, kurį buvo gauta investicijos pažyma, arba jeigu investicijos pažyma gaunama nepasibaigus pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminui, pelno mokestis gali būti mažinamas ir už praėjusį mokestinį laikotarpį. Jeigu minėtų lėšų suma yra didesnė kaip 75% už mokestinį laikotarpį mokėtino pelno mokesčio sumos, tiek, kiek ši suma viršijama, gali būti mažinimas už du vėlesnius vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius mokėtinas pelno mokestis (ne daugiau kaip 75% kiekvienais metais).

Minėtas PMĮ pakeitimo ir papildymo įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

SAULĖS ELEKTRINIŲ STATYBOS DARBŲ PVM ATSKAITA

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) 2013 m. birželio 5 d. raštu Nr. (18.2-31-2)-RM-3579 paaiškino, jog teisinės bazės bei ekonominės aplinkos pasikeitimai, susiję su saulės elektrinių statybos nuostatų pakeitimu bei su šiose elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kainų sumažinimu, laikytini objektyviomis bei nuo apmokestinamųjų asmenų (saulės elektrinių statytojų) nepriklausančiomis priežastimis. Todėl, nutraukus saulės elektrinių statybą, VMI prie FM nuomone, jų projektavimui bei statybai įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM atskaita neturėtų būti tikslinama.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL IŠREGISTRAVIMO IŠ AKCIZAIS AMOKESTINAMŲ PREKIŲ SIUNTĖJŲ SĄRAŠO

VMI prie FM 2013 m. birželio 3 d. rašte Nr. KD-8071 nurodė baigtinį sąrašą atvejų, kuriais mokesčių administratorius turi teisę registruotą akcizais apmokestinamų prekių siuntėją išregistruoti iš registruotų siuntėjų sąrašo. Šie atvejai būtų:

1) registruotas siuntėjas per 6 mėnesius nuo įregistravimo registruotu siuntėju dienos neišgabeno importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;
2) registruotas siuntėjas per nustatytą terminą nepateikė savo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, kai toks dokumentas teiktinas teisės aktų nustatyta tvarka;
3) registruotam siuntėjui panaikinamos teisės aktų nustatytos licencijos, suteikiančios teisę verstis veikla, susijusia su akcizais apmokestinamomis prekėmis;
4) registruoto siuntėjo rašytiniu prašymu.

Asmuo apie priimtą sprendimą išregistruoti jį iš registruotų siuntėjų sąrašo turi būti informuotas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo tokio sprendimo priėmimo. Gavęs pranešimą, asmuo nedelsdamas turi grąžinti pažymėjimą ir jo priedą VMI prie FM.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

KITOS NAUJIENOS

SUPAPRASTINTOS INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS

VMI prie FM viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA-37 buvo pakeistos Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymų išdavimo taisyklės.

Taisyklėse nustatoma, jog išduotos pažymos duomenys kartu su kitais gyventojo duomenimis, esančiais registravimo registre, skelbiami e. VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI. Be to, naujoje taisyklių redakcijoje nustatyta, jog pažymą gyventojas gali atsispausdinti iš Mano VMI, t. y. gyventojui nebėra privaloma atvykti į vietos VMI atsiimti išduotą pažymą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

PAKEISTOS KONSULTACIJŲ TEIKIMO VMI TAISYKLĖS

VMI prie FM viršininko 2013 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. VA-34 buvo pakeistos Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo VMI taisyklės. Svarbiausiu pakeitimu naujoje taisyklių redakcijoje laikytina tai, jog taisyklės papildytos nauja sąvoka – bendro pobūdžio informacija ir / ar konsultacija, nurodant, jog tai yra „informacija ir/ar konsultacija, nesietina su informacija (duomenimis) apie paklausėją, kurios laikymą paslaptyje VMI privalo užtikrinti“.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

PATVIRTINTOS FIZINIŲ ASMENŲ ĮREGISTRAVIMO IR IŠREGISTRAVIMO IŠ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ REGISTRO TAISYKLĖS

VMI prie FM viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. VA – 36 buvo patvirtintos Fizinių asmenų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės. Naujai patvirtintos taisyklės keičia bei apibendrina ankstesnes taisykles, atskirai reglamentavusias nuolatinių ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų bei užsienio valstybių piliečių įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro tvarką ir vienoje redakcijoje sujungia nuostatas, taikytinas visiems individualią ar kitokią veiklą vykdantiems fiziniams asmenims.

Minėtose naujos redakcijos taisyklėse taip pat nurodoma, kad mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos taisyklių nuostatos, turi užpildyti Fizinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą REG812 formą (kuri keičia ankščiau galiojusias formas FR0792 ir REG807) bei ją pateikti VMI.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOS KOMPLEKSINIO SANDĖLIAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO ATVEJU

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ETT) byloje C-155/12 nagrinėdamas klausimą dėl paslaugų teikimo vietos nustatymo tuo atveju, kai užsienio apmokestinamiesiems asmenims yra teikiama kompleksinė sandėliavimo paslauga, apimanti prekių priėmimą į sandėlį, jų padėjimą į atitinkamas sandėlio lentynas, saugojimą, pakavimą, išdavimą, iškrovimą ir pakrovimą, išaiškino, jog tokia paslauga laikytina su nekilnojamuoju turtu susijusia paslauga (kaip tai apibrėžta 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvje 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos) tik tokiu atveju, jeigu:

• sandėliavimas yra pagrindinė kompleksinio sandėliavimo paslaugos paslauga ir
• šios paslaugos gavėjams suteikiama teisė naudoti visą ar dalį aiškiai apibrėžto nekilnojamojo turto (sandėlio).

Tokiu atveju, t. y. kai kompleksinė sandėliavimo paslauga esant šioms sąlygoms laikytina su nekilnojamuoju turtu susijusia paslauga, jos teikimo vieta yra nekilnojamojo turto (sandėlio) buvimo vieta.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

DĖL APMOKESTINAMOJO ASMENS STATUSO VERČIANTIS KELIŲ RŪŠIŲ EKONOMINE VEIKLA

ETT byloje C-62/12 nusprendė, kad fizinis asmuo, kuris jau yra PVM apmokestinamasis asmuo dėl savarankiškos teismo antstolio veiklos, turi būti laikomas „apmokestinamuoju asmeniu“ dėl bet kokios kitos retkarčiais vykdomos ekonominės veiklos, su sąlyga, kad ši veikla yra veikla, kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipą, t. y. ekonominės veiklos apibrėžimą.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

TEISĖS NAUJIENOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMAS IŠDĖSTYTAS NAUJA REDAKCIJA

2013 m. birželio 27 d. Seimas priėmė naują Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – Įstatymas) redakciją, kuria iš esmės keičiamas teritorijų planavimo teisinis reguliavimas ir sukuriama nauja teritorijų planavimo sistema.

Be kitų pakeitimų, paminėtini šie Įstatymo pakeitimai:

1) aiškiau atribojamas teritorijų planavimas ir sklypų formavimas - savivaldybės neturės teisės reikalauti rengti detaliuosius planus, nes detaliųjų planų rengimas bus savivaldybių pareiga, tuo tarpu žemės sklypų savininkai ir naudotojai statybas galės vykdyti vadovaudamiesi bendrojo plano sprendiniais;
2) vietoj iki šiol nustatytų dviejų rūšių teritorijų planavimo lygmenų (t.y. teritorijų planavimo lygmenys pagal tvirtinančią instituciją ir teritorijų planavimo lygmenys pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį), nustatyti valstybės, savivaldybės ir vietovės teritorijų planavimo lygmenys;
3) įtvirtinamos dvi teritorijų planavimo dokumentų rūšys: kompleksinio teritorijų planavimo (bendrieji ir detalieji planai) ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai;
4) Įstatymu įtvirtinta, kad fiziniai ir juridiniai asmenys turi teritorijų planavimo iniciatyvos teisę ir Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis gali teikti savivaldybei ar kitų įstatymų nustatytiems specialiojo teritorijų planavimo organizatoriams pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo, ir kt.

Įstatymas įsigalios 2014 m. sausio 1 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

PRIIMTOS FARMACIJOS ĮSTATYMO PATAISOS

2013 m. birželio 18 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XII-388 (toliau – Įstatymas), į nacionalinę teisę perkeliantis 2011 m. birželio 8 d. Direktyvos 2011/62/ES nuostatas, kuriomis siekiama užkirsti kelią falsifikuotų vaistinių preparatų patekimui į teisėtą tiekimo tinklą.

Be kitų pakeitimų, Įstatymu atlikti šie pakeitimai:

1) patikslinta didmeninio vaistinių preparatų platinimo sąvoka, nustatant kad tai yra veikla, apimanti vaistinių preparatų įsigijimą, laikymą, tiekimą ar eksportą, išskyrus atvejus, kai šie veiksmai atliekami vaistinių preparatų pardavimo ar išdavimo gyventojams ar pacientams tikslu;
2) įvesta vaistinių preparatų prekybos tarpininkavimo sąvoka, nustatant, kad tai yra su vaistinių preparatų pirkimu ar pardavimu (išskyrus didmeninį jų platinimą) susijusi veikla, kuri neapima fizinio vaistinių preparatų tvarkymo ir kurią sudaro nepriklausomos ir kito asmens vardu vykdomos derybos;
3) įvesta lygiagretaus platinimo sąvoka, nustatant, kad tai yra į Bendrijos vaistinių preparatų registrą įrašyto vaistinio preparato didmeninis platinimas, kai jis įvežamas į Lietuvos Respubliką nesinaudojant vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtojo platinimo tinklu;
4) numatyta, kad receptinių ir nereceptinių vaistinių preparatų, išskyrus įrašytus į atitinkamą Europos Komisijos vaistinių preparatų sąrašą, pakuotės turi būti su apsaugos priemonėmis, kuriomis būtų galima patikrinti vaistinio preparato autentiškumą, identifikuoti atskiras pakuotes ir nustatyti, ar nebuvo pažeista išorinė pakuotė (šių nuostatų taikymui nustatytas pereinamasis laikotarpis);
5) pakeista LR Farmacijos įstatymo 19 str. 1 d., atsisakant licencijavimo reikalavimo veikliųjų medžiagų platinimo veiklai;
6) papildytas didmeninio platinimo licencijos turėtojo pareigų sąrašas (pvz. didmeninio platinimo licencijos turėtojas turi turėti kokybės sistemą, atitinkančią gerą platinimo praktiką; įtarus ar nustačius, kad gauti ar siūlomi vaistiniai preparatai yra falsifikuoti, informuoti Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą (toliau - VVKT) ir atitinkamą rinkodaros teisės turėtoją; registruoti vaistinių preparatų, įsigytų naudojantis vaistinių preparatų prekybos tarpininko paslaugomis, gavimo ir išsiuntimo operacijas; norint vykdyti vaistinio preparato lygiagretų platinimą, pateikti Europos vaistų agentūrai nustatytą informaciją bei sumokėti mokesčius už dokumentų ekspertizę; apie ketinimą lygiagrečiai platinti vaistinį preparatą prieš 15 dienų iki numatomo pirmojo tiekimo informuoti rinkodaros teisės turėtoją ir VVKT, o apie atliktą perpakavimą pranešti vaistinio preparato prekės ženklo turėtojui arba jo perėmėjui, ir kt.

Įstatymas įsigalioja 2013 m. liepos 1 d.

Daugiau informacijos galite rasti čia.

Kontaktai

Pavardė:
Tatjana Vaičiulienė
Organizacija
Deloitte
Pareigos:
Mokesčių ir teisės departamento vadovė
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tvaiciuliene@deloittece.com
Pavardė:
Tomas Davidonis
Organizacija
Advokatas
Pareigos:
Telefono numeris:
+370 5 255 3000
El. paštas
tdavidonis@deloittece.com
Prisijunkite: