This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Kirjanmerkki Sähköposti Tulosta sivu

Deloitten selvitys: Verotuksen ennakoitavuus vaihtelee huomattavasti EMEA-alueen eri maissa


Lataa liitteet tästä  

Unkari, Puola, Romania ja Venäjä koetaan verotuksen suhteen vähiten ennakoitaviksi maiksi. Sveitsissä, Tanskassa, Luxemburgissa, Alankomaissa ja Ruotsissa verotuksen ennakoitavuus arvioidaan korkeaksi. Toistuvat lainsäädännön muutokset nähdään pääsyynä verotuksen epävarmuuteen EMEA-alueella.

Asiantuntijayritys Deloitten tänään julkistetun Tax Certainty – A Survey about the Relationship between companies and the Tax Authorities -kyselyn mukaan verotuksen ennakoimattomuus on huolenaihe EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka). Puolet vastaajayrityksistä oli sitä mieltä, että verokohtelun epävarmuus heidän toimintamaassaan vaikuttaa tai jopa haittaa liiketoimintaa.

Suhteet verottajaan hyvät halki EMEA-alueen, suomalaisille viranomaisille kiitosta
Selvityksen perusteella yrityksillä ja organisaatioilla on hyvät suhteet paikallisiin veroviranomaisiin (65 % hyvä, 27 % erittäin hyvä). Kaksi kolmasosaa vastaajista ei löydä merkittäviä eroja suhteidensa laadussa paikallisiin tai ulkomaisiin veroviranomaisiin. Suomalaiset veroviranomaiset saivat parhaat arviot hyvien suhteiden rakentamisesta paikalliseen liike-elämään: puolet Suomessa liiketoimintaa harjoittavista vastaajista kertoi suhteensa suomalaiseen verottajaan olevan paremmat kuin muiden maiden veroviranomaisiin.

Itävallassa, Italiassa, Nigeriassa, Puolassa, Romaniassa ja Venäjällä yli 15 prosenttia vastaajista kuvaa suhdettaan veroviranomaisiin huonoksi tai erittäin huonoksi. EMEA-alueella yrityksen ja verottajan välisen suhteen laatu vaihtelee myös osastoittain. Useimmin vaikeuksia vastaajat olivat kokeneet yritysten tuloverotusta käsittelevän osaston (21 %) sekä arvonlisäverotusosaston (lähes 20 %) kanssa.

Verotuksen ennakoitavuus vaihtelee EMEA-alueen eri maissa – jatkuvat lainsäädännön muutokset pääasiallinen epävarmuuden aiheuttaja
Joka toisen vastaajan mukaan verotuksen ennakoimattomuus vaikuttaa tai jopa haittaa heidän liiketoimintaansa. Tämä näkyi erityisen selvästi Unkarissa, Keniassa, Puolassa, Portugalissa ja Romaniassa. Epävarmuuden pääsyy on toistuvasti muuttuva lainsäädäntö, mihin viittasi lähes kolmasosa vastaajista. Muita yleisiä syitä olivat veroriitojen kohtuuton pituus (12,4 %) sekä ristiriidat veroviranomaisten käytännöissä ja ohjeistuksissa (12,1 %).

Sveitsiläiset ovat vakuuttuneimpia oman maansa verotuksen ennakoitavuudesta (80 %). Toisaalta Unkarissa, Puolassa, Romaniassa ja Venäjällä yli 55 prosenttia vastaajista uskoo oman maansa verotuksen olevan vähemmän ennakoitavaa kuin muissa EMEA-maissa.

Ennakkotiedot ja -ratkaisut voivat kohentaa käsitystä verotuksen ennakoitavuudesta
Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Luxemburgissa, Puolassa, Ruotsissa ja Sveitsissä ennakkotietojärjestelmät tunnetaan hyvin liike-elämän keskuudessa ja ne vahvistavat osaltaan verotuksen ennakoitavuutta. Lähes 36 prosenttia paikallisen ratkaisujärjestelmän kanssa tekemisissä olleista vastaajista piti prosesseja hitaina, erityisesti Venäjällä ja Romaniassa. Luxemburgin, Puolan, Sveitsin ja Hollannin ratkaisuprosessit koettiin myönteisempinä. 12 prosentilla oli huonoja kokemuksia paikallisista päätöksentekoelimistä.

Verotarkastukset lisääntyneet EMEA-alueella
Viimeisen kolmen vuoden aikana lähes kolmannes vastaajista oli läpikäynyt arvonlisäverotukseen tai yrityksen tuloverotukseen kohdistuvan verotarkastuksen. Noin kymmenesosa vastaajista oli tarkastettu siirtohinnoittelun, kansainvälisen verotuksen ja henkilötuloverotuksen näkökulmasta. Vain harva (6 %) oli tarkastettu tullien, valmisteverojen ja varallisuusveron osalta – tarkastusaktiviteetti näyttää näillä alueilla alhaisemmalta. Vaikka valtaosa (53 %) koki tarkastusaktiivisuuden säilyneen entisellään viimeisen vuoden aikana, noin viidennes (21 %) koki aktiivisuuden lisääntyneen. Kasvu oli selkein Venäjällä, jossa puolet näki tarkastusaktiivisuuden lisääntyneen.

Valtaosa vastaajista valmis käräjöimään jos ratkaisu ei löydy hallinnollisella menettelyllä, mutta vain neljäsosa käynnistänyt oikeusprosessin viimeisen kolmen vuoden aikana
Kiistat paikallisten veroviranomaisten kanssa sovitaan useimmiten hallinnollisessa menettelyssä. Sveitsissä, Alankomaissa, Nigeriassa ja Ruotsissa vahva enemmistö (yli 70 % joka maassa) luottaa siihen, että hallinnollinen sovittelu paikallisen viranomaisen kanssa johtaa hyväksyttävään ratkaisuun. Toisaalta Norjassa, Venäjällä ja useissa Keski-Euroopan maissa harvempi vastaaja uskoo tyydyttävän ratkaisun seuraavan hallinnollisesta menettelystä.  

Noin 78 prosenttia vastaajista vahvisti, että heidän yhtiönsä olisi valmis käräjille, mikäli hallinnollinen menettely ei tuota ratkaisua (Ranskassa, Portugalissa, Venäjällä ja Ruotsissa yli 90 %). Vaikka oikeuskäsittelyn todennäköisyys riitatilanteissa on merkittävä, vain 26 prosenttia kertoi yhtiönsä käynnistäneen oikeusprosessin viimeisen kolmen vuoden aikana. Puola, Portugali ja Venäjä olivat aloitettujen oikeusprosessien kärkimaat.

Valtaosa vastaajista (83 %) luottaa paikallisen veroviranomaisen kohtelevan heitä oikeudenmukaisesti. Romaniassa kuitenkaan 43 prosenttia ei usko, että oma yhtiö saisi reilua kohtelua verottajaltaan. 12 prosenttia vastaajista (pääasiassa Venäjältä ja Romaniasta) kertoi tehneensä aiemmin valituksen siitä, että veroviranomaiset ovat kohdelleet heitä epäoikeudenmukaisesti tai epäammattimaisesti.

Valmius veropalvelujen tuottamiseen sähköisesti korkea EMEA-alueella
Enemmistö vastanneiden edustamista yrityksistä kertoi, että he pystyvät tarjoamaan paikalliselle verottajalle tietoja sähköisiä kanavia pitkin. Mukana olleista maista valtaosassa (56 %) veroviranomaiset tarjoavat tietoa julkisen verkkopalvelun kautta. Tanskan ja Ruotsin verosivustot arvioitiin laadukkaiksi, koska verottajan kannat tiettyihin kysymyksiin olivat avoimesti saatavilla ja sivustojen hakutoiminto oli hyvä. Myös Alankomaat ja Portugali saivat hyvät arviot tässä suhteessa.

Lisätietoja:
Tomi Karsio
Tax Director, Deloitte
puh. 040 836 5171
tomi.karsio(a)deloitte.fi

Taustatietoa selvityksestä:
Asiantuntijayritys Deloitte suoritti maalis- ja toukokuun 2012 välisenä aikana kyselytutkimuksen yritysten ja veroviranomaisten suhteista Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Selvityksessä tarkasteltiin yritysten ja veroviranomaisten suhdetta EMEA-alueen maissa sekä sähköisten kanavien hyödyntämistä veroviranomaisten toiminnassa, vastaajien käsitystä erimielisyyksistä verottajan kanssa sekä heidän arvioitaan paikallisista ratkaisutavoista.

Yhteensä 1328 vastaajaa 24 maasta osallistui kyselyyn. Vastaajat ovat talousjohtajia, verojohtajia, (pää-)kirjanpitäjiä tai verotiimin jäseniä enimmäkseen monikansallisissa yhtiöissä. Maista mukana olivat Itävalta, Belgia, Kypros, Tsekki, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Unkari, Islanti, Irlanti, Italia, Kenia, Luxemburg, Alankomaat, Nigeria, Norja, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Slovakia, Ruotsi ja Sveitsi.

Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 182 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkainamme on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa palveluksessamme on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 7 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi

Pidä yhteyttä:
Deloitte
Lue lisää