Snažíme se, aby naše služba reagovala promptně na vaše požadavky a poskytovala individuální přístup, a proto využíváme na této stránce cookies. Využíváním naší stránky souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si prosím informace týkající se cookies, kde se dozvíte více o tom, jak a kde je používáme, popř. jak je můžete smazat či zablokovat.

Bookmark Email Tisknout tuto stránku

Účetní zpravodaj

Archiv

   
2013 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Prosinec   » PDF
Co je a není oprava chyb minulého období / Pozvánka na seminář – Aktuality v českém účetnictví / Okénko IFRS praktika / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / IASB vydala úpravy IFRS 9 Finanční nástroje – Obecné zajišťovací účetnictví / Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Účtování o franchisingu
Listopad   » PDF
Optimalizace finančního reportingu / Pozvánka na seminář – Aktuality v českém účetnictví / Projekt zaměřený na koncepční rámec IFRS / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Pozvánka na seminář – Novinky v IFRS 2013 / Účtování o závazcích vyplývajících ze společných a nerozdílných ujednání o závazcích
Říjen   » PDF
Novinky v inventarizaci majetku a závazků / Pozvánka na seminář – Aktuality v českém účetnictví / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Okénko IFRS praktika – IFRS 5, Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené činnosti / Pozvánka na seminář – Novinky v IFRS 2013 / Představujeme Vám US GAAP Plus
Září   » PDF
Nová interpretace Národní účetní rady / Pozvánka na seminář – Aktuality v českém účetnictví / Nová úprava standardu IAS 39 týkající se novací derivátů / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Pozvánka na seminář – Novinky v IFRS 2013 / Jak účtovat o smlouvách o zhotovení podle US GAAP
Červenec   » PDF
Jaké dopady může mít rekodifikace na české účetnictví? / Pozvánka – Seminář Aktuality v českém účetnictví / Nová interpretace IFRIC 21 Odvody / Úprava standardu IAS 36 – zveřejnění zpětně získatelné částky pro nefinanční aktiva / Rada IASB zveřejnila nový návrh účtování o leasingu / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Pozvánka – Seminář Novinky v IFRS 2013 / Vykazování výnosů z prodeje ve virtuálním světě
Červen   » PDF
Interpretace Národní účetní rady v roce 2013 / Rozlišení krátkodobých a dlouhodobých závazků / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Ukončení činnosti a restrukturalizace: závazky vůči zaměstnancům pří ukončení pracovního poměru
Květen   » PDF
Hledání věrného obrazu – problematika časového rozlišení – část II. / Aktualizace pracovního plánu IASB / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Ukončení činnosti a restrukturalizace: závazky vůči zaměstnancům pří ukončení pracovního poměru
Duben   » PDF
Hledání věrného obrazu – problematika časového rozlišení – část I. / Okénko IFRS praktika: Nevýhodné smlouvy / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Výzkum a vývoj podle US GAAP
Březen   » PDF
Oprava chyb minulých let od 1. 1. 2013 / Okénko IFRS praktika / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Aktualizace pracovního plánu IASB / Účtování výnosů v rámci dohod o více složkách
Únor   » PDF
Vyvolané investice / Uzavírání roku 2012 / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Nové publikace a materiály společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Jak má zákazník účtovat o protiplnění přijatém od prodejce
 
2012 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Listopad   » PDF
Hledání věrného obrazu – sdružení firem ve stavebnictví / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Rada IASB vydává úpravy týkající se investičních účetních jednotek / Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Pozvánka na podzimní seminář IFRS / Hodnocení externích auditorů aneb Jak by spolu auditní firmy a auditní výbory měly komunikovat
Září   » PDF
Jak na webové stránky v účetnictví / Rada IASB vydala úpravy standardů IFRS 10, IFRS 11 a IFRS 12 – přechodná ustanovení / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Rada IASB vydala Zdokonalení IFRS – cyklus 2009 – 2011 / Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Pozvánka na podzimní seminář IFRS / Jak se poprat s novými pokyny pro kvalitativní hodnocení snížení hodnoty goodwillu
Květen   » PDF
Odložená daň podle IFRS a českých předpisů pro oblast nemovitostí / Okénko IFRS praktika / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Jak může model sjednocení způsobu účtování výnosů ovlivnit prodejní cíle
Duben   » PDF
Srovnání účetnictví v České republice a pobaltských zemích / Nové webové stránky IAS Plus / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Okénko IFRS praktika / Rady FASB a IASB nacházejí společnou řeč v oblasti požadavků na zveřejňování informací o započtení aktiv a závazků v rozvaze
Březen   » PDF
Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 / Rada IASB vydává úpravu standardu IFRS 1 o státních půjčkách / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Okénko IFRS praktika / US GAAP a IFRS jsou si opět blíž – tentokrát v požadavcích na oceňování reálnou hodnotou a související zveřejňování informací
Únor » HTML » PDF
Zákon o trestní odpovědnosti – nové kladivo na společnosti / Okénko IFRS praktika / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Požadavky na zveřejnění informací o spřízněných stranách podle výkaznictví US GAAP
Leden » HTML » PDF
Nové návrhy evropské legislativy v oblasti auditu / Uzavírání roku 2011 / Nové úpravy standardů IAS 32 Finanční nástroje – vykazování a IFRS 7 Finanční nástroje – zveřejňování / Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Rada IASB odkládá závazné datum účinnosti standardu IFRS 9 a přidává požadavky na zveřejnění / Vybrané otázky klasifikace zásob
 
2011 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Prosinec » HTML » PDF
Co přinese nová směrnice EU o účetnictví? / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Okénko IFRS praktika / Skupina EFRAG požaduje odklad standardů o konsolidaci a společných uspořádáních / Vybrané otázky oceňování zásob podle US GAAP
Listopad » HTML » PDF
Implementace jednotné účtové osnovy ve skupině společností / Pozvánka na seminář: Účetní závěrka 2011 / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Nová Interpretace IFRIC 20 Náklady na odstranění skrývky v produkční fázi povrchového dobývání / Nové publikace a materiály společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Pozvánka na podzimní semináře IFRS / Možné rozdíly mezi US GAAP a IFRS při účtování "O nejistotě u daní z příjmů"
Říjen » HTML » PDF
Řádná, mimořádná a mezitímní účetní závěrka / Pozvánka na seminář: Účetní závěrka 2011 / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Analýzy dopadů standardů IFRS 10 a IFRS 11 zveřejněné radou IASB / Shrnutí nových a upravených standardů IFRS na stránkách www.iasplus.com / Aktuální informace o očekávaném vydání dokumentů IFRS / Pozvánka na podzimní semináře IFRS / Základní rozdíly mezi US GAAP a IFRS – Závazky spojené s vyřazením majetku (Asset Retirement Obligations, ARO)
Září » HTML » PDF
Vykazujeme správně závazky z kolektivních smluv v českém účetnictví? / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Nový standard IFRS 13 – Oceňování reálnou hodnotou / Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Pozvánka na podzimní semináře IFRS / Úpravy testování snížení hodnoty goodwillu
Srpen » HTML » PDF
Účtování ročních odměn / Nové standardy o konsolidaci, společném podnikání a zveřejňování informací / Nové úpravy standardu IAS 1 – Sestavování a zveřejňování účetní závěrky / Nové úpravy standardu IAS 19 – Zaměstnanecké požitky / Pozvánka na podzimní semináře IFRS / Software podle US GAAP – pravidla pro kapitalizaci
Květen » HTML » PDF
Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví / Rada IASB zveřejnila nové standardy o konsolidaci, společném podnikání a zveřejňování informací / Rada IASB zveřejnila nový standard o oceňování reálnou hodnotou / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Čtvrtletní finanční výkazy: Jak určit efektivní daňovou sazbu
Duben » HTML » PDF
Změny ve vyhlášce platné od roku 2011 / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Aktuální harmonogram práce rady IASB / Okénko IFRS praktika / Proces sbližování standardů US GAAP a IFRS a dopady na úvěrové kovenanty
Březen » HTML » PDF
Zápočet daně z příjmů zaplacené v zahraničí organizační složkou – doporučený účetní postup / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Okénko IFRS praktika / Navrhovaná aktualizace účetních standardů o účtování finančních nástrojů
Únor » HTML » PDF
Zpráva o vztazích – stručné vodítko pro finanční oddělení a častá úskalí této zprávy / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Okénko IFRS praktika / Méně běžné metody vykazování výnosů: vykazování výnosů pomocí splátkové metody a metody úhrady nákladů / Vykazování výnosů z prodeje distributorům
Leden » HTML » PDF
Dlouhodobý nehmotný majetek / Uzavírání roku 2010 / Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Úprava standardu IAS 12 Úprava standardu IFRS 1 – Zrušení pevného data pro prvouživatele IFRS / Úprava standardu IFRS 1 – Vysoká hyperinflace / Časté problémy při určování podmíněných závazků v oblasti daně z příjmů
 
2010 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Prosinec » HTML » PDF
Elektronický doklad v účetnictví / Pozvánka na seminář: Účetní závěrka 2010 / Nové publikace a materiály společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Okénko IFRS praktika / Nová navrhovaná aktualizace účetních standardů (ASU) pro rozeznávání výnosů
Listopad » HTML » PDF
Horké novinky zákona o účetnictví / Pozvánka na seminář: Účetní závěrka 2010 / Rada IASB upravila zveřejňování informací o převodu finančních aktiv / Rada IASB vydala dodatky ke standardu IFRS 9 pro účtování finančních závazků / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Okénko IFRS praktika / Pozvánky na IFRS semináře
Říjen » HTML » PDF
Rezervy v českém účetnictví / Nová publikace – Německé účetní právo v české praxi / Rady IASB a FASB dokončily první část koncepčního rámce / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Konec operativního leasingu? / Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS Pozvánka na podzimní semináře IFRS
Září   » PDF
Reforma německého účetního práva – dopad na přípravu konsolidačních podkladů dceřiných společností podle instrukcí mateřských společností / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Pozvánka na podzimní IFRS semináře / Zachycení poskytnutých zákaznických pobídek z pohledu dodavatele podle US GAAP / Pozvánka na semináře
Červen   » PDF
Inventarizace zásob – inventarizační rozdíly / Zdokonalení IFRS 2010 / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Náklady na demontáž a uvedení do původního stavu
Květen   » PDF
Deloitte Advisory byl jmenován znaleckým ústavem / Dotace a jejich zobrazení v účetní závěrce / Určení auditora / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Okénko IFRS praktika / Transakce s fakturací před dodáním z hlediska US GAAP
Duben   » PDF
Vliv obchodních podmínek INCOTERMS na účetnictví / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Úpravy standardu IFRS 2 – Úhrady vázané na akcie / Okénko IFRS praktika / Leasing – nejvýraznější rozdíly mezi US GAAP a IFRS / Americká Komise pro cenné papíry upřesnila plán přechodu na IFRS / Pozvánka na semináře
Březen   » PDF
Časté prezentační chyby v účetní závěrce / Zveřejněny školicí materiály týkající se IFRS pro malé a střední podniky / Změny stanov Nadace IASC / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Okénko IFRS praktika / Oprava chyb v minulých účetních závěrkách podle US GAAP
Únor   » PDF
Komponentní přístup odepisování nebo tvorba rezervy na opravy? / Úprava standardu IFRS 1 – omezená výjimka ze zveřejňování srovnávacích informací požadovaných standardem IFRS 7 pro subjekty, které sestavují svou první účetní závěrku dle IFRS / IFRS v EU – Osm standardů a interpretací čeká na schválení pro používání v EU / Nové publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Možnosti ocenění finančních aktiv a pasiv reálnou hodnotou
Leden   » PDF
Jaká je hodnota vašich zásob? / Uzavírání roku 2009 / Úpravy standardu IAS 32 schváleny k používání v Evropě / Vzorové IFRS účetní výkazy pro rok 2009 v češtině / Úpravy v pokynech k účtování výnosů
 
2009 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Prosinec   » PDF
Problematika odepisování technického zhodnocení na již odepsaném majetku z hlediska českých účetních předpisů / Rada IASB vydává standard IFRS 9 – Finanční nástroje / Nová interpretace IFRIC 19 o výměně závazku za kapitálové nástroje / Rada IASB upravuje interpretaci IFRIC 14 / Řada dokumentů IASB byla schválena k používání v Evropě / K procesu přijetí standardu IFRS 9 Evropskou komisí / Nová příručka společnosti Deloitte týkající se standardu IFRS 1 / Přehled Mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor (IPSAS) – nová publikace Deloitte v češtině / Funkční měna v pojetí IFRS a US GAAP
Listopad   » PDF
Účetní pohled na likvidaci společnosti / Rada IASB upravuje standard IAS 24 o spřízněných stranách / Rada IASB dokončila úpravu standardu IAS 32 týkající se práv / Rada IASB navrhuje úpravu standardu IAS 39 o snížení hodnoty / Devět standardů a interpretací IFRS čeká na schválení používání v EU / Návrh dopisu skupiny EFRAG o schválení standardu IFRS 9 / Nové publikace společnosti Deloitte v angličtině – Investice do nemovitostí ve výstavbě / FASB Kodifikace – US GAAP na cestě k větší uživatelské přívětivosti
Říjen   » PDF
Odepisování hmotného majetku / Nové publikace a materiály společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Stav schvalování IFRS v Evropské unii / Okénko IFRS praktika / Požitky při předčasném ukončení pracovního poměru
Září   » PDF
Sestavení výroční zprávy a zveřejnění účetní závěrky / Zjednodušené účetní výkaznictví – rada IASB zavádí úlevy pro malé a střední podniky / Vyhodnocování událostí po datu účetní závěrky vedením společnosti
Červenec   » PDF
Nový zákon o auditorech / Výnosy / Zdokonalení standardů IFRS na rok 2009 / IFRS do kapsy pro rok 2009 / Účtování výnosů – základní principy
Duben   » PDF
Výnosy / Rady IASB a FASB zahajují veřejné diskuze o budoucím standardu týkajícím se účtování leasinguAktualizovaná zpráva skupiny EFRAG o stavu schvalování IFRS k 3. 4. 2009 / Jak vám může dědeček pomoci s oceněním zásob? / Převodní ceny v České republice a na Slovensku / Kurz vyjednávání – Zvládání problematických situací a lidí / Tax Business Breakfast: DPH balíček 2010 přinese rozsáhlé systémové změny v aplikaci DPH / Tax Business Breakfast: Zkušenosti s daňovou kontrolou a vliv poslední judikatury Ústavního soudu na postup správce daně / Tax Business Breakfast: Kontroly celních úřadů – Na co se zaměřují a jak při nich postupovat
Březen   » PDF
Náhrada mzdy ze strany zaměstnavatele při nemoci zaměstnance / Jak vykazovat odpisy oceňovacího rozdílu k nabytému majetku / Rezerva na "ztrátové kontrakty" / Informace o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti / Rada IASB upravuje požadavky na zveřejňování informací o finančních nástrojích dle standardu IFRS 7 / Novela interpretace IFRIC 9 a standardu IAS 39 ve spojitosti s vloženými deriváty / Analýza snížení hodnoty a hlavní rozdíly mezi US GAAP a IFRS / Převodní ceny v České republice a na Slovensku
Únor   » PDF
Komponentní způsob odepisování / Ještě k povinnému zveřejňování informací o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti / Nová interpretace IFRIC 18 — Převody aktiv od zákazníků / Okénko IFRS Praktika – IFRS 8 Provozní segmenty / Všechno, co jste chtěli vědět o podmíněných ziscích a ztrátách (ale báli jste se zeptat) / Real Estate Breakfast — Zaznamenali jste všechny daňové změny platné od 1. 1. 2009? / Nápady daňového plánování v ekonomické recesi / Tax Business Breakfast — Management fees a daňová kontrola
Leden   » PDF
Novinky ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. pro podnikatele / Změna Českého účetního standardu pro podnikatele č. 008 — Operace s cennými papíry a podíly / Uzavírání roku 2008 / Nové IFRS dokumenty na www.deloitte.cz / Změna data účinnosti u restrukturované verze standardu IFRS 1 / Dopady Standardu 141(R) na účtování daní z příjmů / Daňové úspory v ekonomické recesi / Tax Business Breakfast – Nejčastější chyby při přípravě daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob / Podpora projektů v oblasti životního prostředí
 
2008 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Prosinec   » PDF
Podrozvahové informace a náklady na odměny statutárnímu auditorovi / Praktické otázky — účetní závěrka 2008 / IFRIC 17 — Rozdělení nepeněžních aktiv vlastníkům / Restrukturovaný standard IFRS 1 — První přijetí IFRS / Pozor na změny v účtování výnosů u vícesložkových ujednání / Pozvánka na semináře společnosti Deloitte
Listopad   » PDF
Novela zákona č. 304/2008 Sb., o účetnictví / Pozvánka na seminář / Novely standardů IAS 39 a IFRS 7 — reklasifikace finančních aktiv / Oceňování finančních nástrojů v situacích, kdy trhy přestanou být aktivní / Okénko IFRS praktika / Pozvánka na podzimní semináře IFRS / Krize pod kontrolou — opatření přijatá americkými regulačními orgány / Nejen o nejrozsáhlejší novele zákona DPH od vstupu do EU — 2. termín / Tax Management / Česká republika a Slovensko: Novinky v oblasti převodních cen / Tax Business Breakfast — Co ještě stihnete před koncem roku aneb daňové plánování
Říjen   » PDF
Seminář Účetní závěrka 2008 / Seminář Emisní povolenky — účetní a daňové hledisko / Nová publikace společnosti Deloitte — IFRS a US GAAP: srovnání do kapsy (2008) / Okénko IFRS praktika / Pozvánka na podzimní semináře IFRS / Blíží se konec pravidel US GAAP? / Business Breakfast — Pharma / Novela zákona o DPH
Září   » PDF
Nájemné a způsob časového rozlišení / Konverze slovenské měny na EUR / IFRIC 15 – Smlouvy o výstavbě nemovitostí / IFRIC 16 – Zajištění čisté investice v zahraniční jednotce / Rada IASB vydala dodatky ke standardu IAS 39 týkající se možných zajišťovaných položek / Pozvánka na podzimní semináře IFRS / Představujeme Standard US GAAP 141 (novelizovaný)
Červen   »  PDF
Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev / Nový standard: Zdokonalení Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (Improvements to IFRS) / Novela standardů IFRS 1 a IAS 27 / Hierarchie závaznosti účetních postupů US GAAP
Květen   »  PDF
Novela zákona o přeměnách obchodních společností a družstev / Musíme se v účetnictví podnikatelů 2008 zabývat vloženými deriváty? / Změna jména a sídla společnosti po konci účetního období / Tipy k uplatňování standardů IFRS – zaměřeno na výsledovku / Okénko IFRS praktika / Pozvánka na jarní semináře IFRS / Určování doby životnosti nehmotných aktiv
Duben   »  PDF
Výpočet a účtování odložené daně / Které společnosti musí vyhotovovat a jakým způsobem je zveřejňována zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku / Tipy k uplatňování standardů IFRS – zaměřeno na rozvahu / Nová publikace společnosti Deloitte z oblasti IFRS / Pozvánka na jarní semináře IFRS / Standard FASB 52 ("FASB 52") – Přepočet cizích měn
Březen   »  PDF
Přepočty u cizoměnových záloh na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek / Finanční nástroje, u kterých má emitent povinnost odkupu, a závazky z likvidace účetní jednotky / Okénko praktika / Vzorové IFRS účetní výkazy pro rok 2007 v češtině / Zjednodušování amerického účetního výkaznictví
Únor   »  PDF
Ještě jednou k problematice "stropu" na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Novelizace prováděcích vyhlášek k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví / Odložená daň u přecenení finančních investic / Úpravy standardu IFRS 2 – podmínky uplatnění opce a zrušení nástrojů / Rada IASB novelizuje standardy IFRS 3 a IAS 27 / Budoucnost účetních postupů US GAAP? Kodifikace
Leden   »  PDF
Novelizace prováděcích vyhlášek k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví / Zdanění energetických produktů / Uzavírání roku 2007 / Nové a upravené standardy a interpretace / IAS 23 (novelizovaný v roce 2007) / IASB novelizovala standardy IFRS 3 a IAS 27 / Účtování o nejistotách spojených s daněmi z příjmů se týká také Vás
 
2007 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007
Prosinec   »  PDF
Reforma veřejných financí, změny sazeb DPPO a odložená daň / Pozvánka na semináře – Účetní závěrka 2007 / Standard IFRS 8 – Provozní segmenty byl schválen pro použití v Evropě / Okénko IFRS praktika / Nové publikace a materiály společnosti Deloitte v češtině / IFRS školení v prosinci / Komise pro cenné papíry ruší požadavek na sesouhlasování a schvaluje pravidla pro menší veřejné společnosti
Listopad   »  PDF
Emisní povolenky – konec "prvního" obchodovacího období / Den převodu vlastnictví k nemovitosti / Pozvánka na semináře – Účetní závěrka 2007 / Standard IFRS 7 Finanční nástroje – zveřejňování / Pozvánka na IFRS školení / Koncepční návrh na povolení americkým emitentům sestavovat účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)
Říjen   »  PDF
Strop na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Novela zákona o dani z příjmů / Prosincová školení – Účetní závěrka 2007 / Novelizovaný standard týkající se sestavování a zveřejňování účetní závěrky / Aktualizovaná zpráva skupiny EFRAG o stavu schvalování standardů
Září   »  PDF
Archvivace písemností / Organizační složka v zahraničí / SEC a odsouhlasování IFRS závěrek / Věrnostní zákaznické programy / IFRIC 14 / US GAAP - vykazování pronájmů
Červenec   »  PDF
Jak účtovat slevy v českém účetnictví? / Novela zákona o účetnictví / IFRS Publikace společnosti Deloitte / Okénko IFRS praktika / US GAAP — Standard o určování reálné hodnoty / Otázky a odpovědi týkající se Směrnice 157
Duben   »  PDF
Kolektivní systémy / Emisní povolenky / Výroční zpráva a zpráva o vztazích / Digitalizované zveřejňování listin / IFRS — standard IAS 23 / IFRS — EFRAG o schvalování standardů / US GAAP — vyčíslení nesprávností v účetní závěrce
Březen   »  PDF
Zveřejnění v obchodním věstníku / Odložená daň / DPH u tuzemských zdanitelných plnění v cizí měně / IFRS — novinky / IFRS — okénko IFRS praktika / US GAAP — Interpretace FIN 48
Leden   »  PDF
Odložená daň / Emisní povolenky

Související odkazy

Country Desks:
Experts to provide services in your native language

Email Us   Facebook    LinkedIn Corporate   LinkedIn Alumni   Youtube