Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Tax Alert

Tax Alert

8. február 2013

Súdny dvor EÚ v prípade C-224/11 BG Leasing sp. z o.o. posudzoval DPH charakter poistných služieb, ktoré lízingová spoločnosť fakturovala nájomcom popri nájme.

Skutkový stav 

Spoločnosť BG Leasing sp. z o.o. (ďalej „BG Leasing“) poskytovala nájomcom predmety formou lízingu, pričom uvedené predmety zostávali vo vlastníctve spoločnosti BG Leasing počas trvania doby lízingu. Spoločnosť BG Leasing vyžadovala, aby predmety lízingu boli poistené, pričom v tejto súvislosti ponúkala svojim klientom možnosť poistenia. V prípade záujmu o poistenie spoločnosť BG Leasing uzatvorila príslušné poistenie s poskytovateľom poistenia a zákazníkovi potom refakturovala náklady na toto poistenie.

Spoločnosť BG Leasing považovala transakcie refakturácie nákladov na poistenie spojeného s lízingovou službou za transakcie oslobodené od DPH. Takýto postup miestne daňové orgány spochybnili.

Jedno alebo viaceré samostatné zdaniteľné plnenia

Súdny dvor EÚ v prvej otázke posudzoval, či dodávka služby lízingu a dodávka služby poistenia spojeného s majetkom tvoriacim predmet lízingu tvoria z hľadiska DPH jedno plnenie, alebo či ide o nezávislé transakcie, ktoré sa musia posudzovať z pohľadu DPH osobitne.

Pri svojom rozhodovaní Súdny dvor EÚ uviedol, že pri posudzovaní uvedenej otázky neexistuje absolútne pravidlo, a pri určení rozsahu plnenia je potrebné zohľadniť všetky okolnosti transakcie. Súdny dvor EÚ pripustil, že tieto dva prvky môžu byť poskytnuté spoločne. Zároveň však argumentoval, že v posudzovanom prípade vzniká možnosť poistiť predmet lízingu aj u inej poisťovacej spoločnosti podľa výberu zákazníka. Preto, podľa jeho názoru, nemožno konštatovať, že požiadavka poistného krytia spôsobuje, že poistenie poskytované prostredníctvom prenajímateľa má nerozlučnú alebo doplnkovú povahu k poskytnutiu služby lízingu.

V tejto súvislosti Súdny dvor EÚ uviedol, že ak sa nájomca rozhodne zaobstarať si prostredníctvom prenajímateľa aj službu poistenia, takéto rozhodnutie vzniká nezávisle od jeho rozhodnutia uzatvoriť lízingovú zmluvu. Na základe týchto argumentov Súdny dvor EÚ konštatoval, že poskytnutie služieb spočívajúcich v poistení majetku tvoriaceho predmet lízingu a poskytnutie služieb spočívajúcich v samotnom lízingu sa na účely DPH v zásade musia považovať za odlišné a nezávislé poskytnutia služieb.

Možnosť oslobodenia refakturácie nákladov poistenia od DPH

V druhej otázke Súdny dvor EÚ posudzoval, či refakturácia poistných nákladov je oslobodená od DPH.

Európska legislatíva v oblasti DPH nedefinuje pojem poisťovacie transakcie. S poistením, ktoré je predmetom posudzovanej otázky, by sa podľa Súdneho dvora EÚ nemalo rozdielne zaobchádzať podľa toho, či je nájomcovi poskytnuté priamo poisťovacou spoločnosťou, alebo či ho získa prostredníctvom prenajímateľa, ktorý ho zabezpečí u poisťovateľa a jeho náklady v nezmenenej výške refakturuje nájomcovi.

Toto odôvodnenie by sa však nemalo uplatňovať v prípade, že suma refakturovaná nájomcovi je vyššia ako suma fakturovaná poisťovateľom prenajímateľovi.

Súdny dvor EÚ rozhodol, že v prípade, ak prenajímateľ sám poistí majetok a následne refakturuje presnú sumu nákladov poistenia, takúto transakciu možno považovať za oslobodenú od DPH.

V nadväznosti na uvedené závery Súdneho dvora EÚ sa možno domnievať, že v prípade, ak lízingová spoločnosť uplatní na refakturované poistné maržu alebo ak neprenesie zľavu poskytnutú poisťovateľom na nájomcu, vzniká riziko, že správca dane uvedenú refakturáciu nákladov poistného nebude posudzovať ako transakciu oslobodenú od DPH.


Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len „sieť Deloitte“) prostredníctvom nej neposkytuje účtovné, obchodné, finančné, investičné, právne, daňové ani iné odborné poradenstvo či služby. Táto publikácia nenahrádza odborné poradenstvo či služby a nemožno ju teda považovať za materiál, na základe ktorého by bolo možné prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kroky, ktoré môžu mať dopad na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu.

Žiadny subjekt zo siete Deloitte nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli akejkoľvek osobe v dôsledku spoliehania sa na túto publikáciu.

Kontakty

Meno:
Peter Wright
Spoločnosť:
Direct Taxes
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
+420 246 042 888
Email
infocz@deloittece.com
Meno:
Adham Hafoudh
Spoločnosť:
VAT and Customs
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Silvia Hallová
Spoločnosť:
Taxation of Companies, German Desk
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com
Meno:
Ján Skorka
Spoločnosť:
VAT and Customs
Pracovné zaradenie:
Tel. číslo:
Email
deloittesk@deloittece.com