Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Právne

Podmienky používania

 

Tieto podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) upravujú webové stránky deloitte.com označené „Global>Slovak Republic“ v ľavom hornom rohu (táto časť výlučne ďalej len „táto webová stránka“).  

 

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nesmiete používať túto webovú stránku a mali by ste okamžite ukončiť jej používanie.

 

Túto webovú stránku poskytuje spoločnosť Deloitte Central Europe Holdings (ďalej len „my“ alebo „naša“ vo všetkých pádoch). 

 

Okrem tejto webovej stránky existujú jednotlivé globálne, národné, regionálne alebo špecializované odborné webové stránky v rámci deloitte.com, ktoré sú takto označené v ľavom hornom rohu. Tieto samostatné globálne, národné, regionálne a špecializované odborné webové stránky poskytuje organizácia Deloitte Touche Tohmatsu Limited (ďalej len „DTTL“) alebo iná členská firma organizácie DTTL okrem nás alebo jedna z našich alebo ich spriaznených subjektov (všetky uvedené subjekty vrátane nás ďalej len „sieť Deloitte“).

 

Ak nie je uvedené inak, obsah na tejto webovej stránke poskytujeme my alebo iná členská firma siete Deloitte.

 

Ak sa v obsahu neuvádza inak, ste oprávnení prezerať, kopírovať, tlačiť a distribuovať (ale nie upravovať) obsah tejto webovej stránky, pokiaľ (i) je to len na informačné a nekomerčné účely a (ii) akákoľvek kópia obsahu, ktorú vytvoríte, bude obsahovať upozornenie na autorské práva, prípadne iné označenie pôvodu obsahu. 

 

Nie ste oprávnení kopírovať ani použiť žiadny softvér, procesy v našom vlastníctve alebo technológiu použitú na tejto webovej stránke.

 

Ak nie je v tomto dokumente výslovne uvedené inak, nesmiete používať názvy „Deloitte“, „Touche“, „Tohmatsu“, „Deloitte Touche Tohmatsu“, „Deloitte & Touche“, logo Deloitte, logo Deloitte Touche Tohmatsu ani iné registrované alebo neregistrované ochranné známky siete Deloitte, ktoré sa nachádzajú na tejto webovej stránke. 

Odkazy na ochranné známky tretích strán na tejto webovej stránke slúžia len na identifikačné účely a nevyjadrujú súhlas týchto strán s touto webovou stránkou ani jej obsahom. Tieto podmienky používania vám neudeľujú právo používať ochranné známky tretích strán.

 

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

 

Táto webová stránka obsahuje len všeobecné informácie a prostredníctvom tejto webovej stránky ani žiadnej jej časti neposkytujeme odborné poradenstvo ani služby.Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním úkonov, ktoré by mohli mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste sa mali poradiť s kvalifikovaným odborným poradcom.

 

Táto webová stránka sa poskytuje „ako taká“ a v súvislosti s ňou neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia alebo záruky. Bez obmedzenia uvedeného nezaručujeme, že táto webová stránka bude bezchybná ani že bude spĺňať akékoľvek konkrétne kritériá výkonnosti alebo kvality. Výslovne odmietame všetky implicitné záruky, okrem iného vrátane záruk predajnosti, nároku, vhodnosti na konkrétny účel, neporušovania, kompatibility, bezpečnosti a presnosti.

Túto webovú stránku používate na vlastné rizikoa a preberáte plnú zodpovednosť a riziko straty, ktoré pre vás vyplývajú z jej použitia. Nebudeme zodpovední za akúkoľvek priamu, nepriamu, osobitnú, náhodnú, následnú ani sankčnú škodu, ani za žiadnu inú škodu spôsobenú pri plnení zmluvy alebo predpisov, prečine (okrem iného vrátane nedbanlivosti) alebo inak v súvislosti s použitím tejto webovej stránky.

Určité odkazy na tejto webovej stránke vedú k zdrojom zabezpečovaným tretími stranami, ktoré sú mimo akéhokoľvek nášho dosahu, vrátane stránok na doméne deloitte.com a iných webových stránok iných členských firiem siete Deloitte.Bez obmedzenia uvedeného neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia ani záruky v súvislosti s týmito zdrojmi a webovými stránkami.

Uvedené odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti neplatia len pre nás, ale aj pre každú členskú firmu siete Deloitte. 

Ak je akákoľvek podmienka používania neplatná alebo nevymožiteľná v akejkoľvek jurisdikcii, tak (i) v tejto jurisdikcii sa vyloží v čo najväčšom súlade s jej zámerom a ostatné podmienky ostanú právoplatné a účinné a (ii) v akejkoľvek inej jurisdikcii ostanú právoplatné a účinné všetky tieto podmienky používania.