Táto stránka využíva súbory „cookie“ na poskytovanie pohotovejších a prispôsobených služieb. Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním súborov „cookie“. Viac informácií o súboroch „cookie“, ktoré používame, a o tom, ako ich vymazať a zablokovať, nájdete v našom upozornení o súboroch „cookie“.

Záložka Email Vytlačiť túto stránku

Našli sme sociálnych inovátorov

„Naším zámerom je sprevádzať inovátorov na ich ceste, byť im oporou a poradcom. Veríme, že naše skúsenosti a poznanie úspešných praktík zo sveta biznisu ich obohatí. Uľahčí im napĺňanie poslania a umožní im využívať finančné zdroje prioritne na poskytovanie pomoci ľuďom, ktorí ju potrebujú,“

— uviedol Ivan Lužica, partner spoločnosti Deloitte Slovensko, ktorý osobne odovzdal ceny víťazom (viď obrázky nižšie).

Po úspešnom vyhlásení grantového programu, ktorý bol určený na podporu sociálnych inovátorov,, Deloitte v spolupráci s denníkom SME a organizáciu  ďakujeme.sk našiel svojich výhercov. Dôraz sa kládol najmä na pridanú hodnotu projektu, prístup k riešeniu problému, prínos pre ľudí so zdravotným postihnutím, inovatívnosť, ale  aj spoločenský dopad a reálnosť uplatnenia zámeru v praxi.

Inovatívny projekt potrebuje kvalitnú prípravu

Nakoľko si uvedomujeme, že tvorba a implementácia kvalitných projektov nie je jednoduchá bez prístupu ku kvalitným informáciám poskytovaných odborníkmi, rozhodli sme sa ponúknuť záujemcom o grant aj individuálne konzultácie s našimi zamestnancami.

Deloitte pre prihlásených záujemcov zorganizoval workshop, na ktorom im poskytli poradenstvo odborníci v oblasti daňových, finančných, konzultačných služieb, ako aj služieb v oblasti nastavenia a hodnotenia spoľahlivosti a kvality procesov, marketingu a PR.

Hodnotenie prebiehalo v dvoch fázach. V prvej fáze projekty hodnotila vybraná porota zložená z odborníkov z praxe, ktorá vybrala finálne tri projekty. Samotného víťaza určili zamestnanci spoločnosti Deloitte a denníka SME, ktorí svojimi hlasmi nakoniec podporili víťazný projekt OZ Dlaň.

Víťazi grantového programu „Deloitte podporuje sociálnych inovátorov“

1 – OZ Dlaň (3 000 EUR)
2 – DSS Prima (1 500 EUR)
3 – OZ GO-OK (1 500 EUR)

Absolútny víťaz grantového programu - OZ Dlaň

Víťazom grantu v hodnote 3 000 EUR sa stal OZ Dlaň za projekt „Aby naše mesto nebolo len mestom, v ktorom sú ulice a domy… ale aj miestom, kde máme priateľov… mestom pre všetkých“ zo Zvolena

Občianske združenie DLAŇ je nezisková organizácia, ktorá v meste Lučenec pôsobí od roku 2004. Medzi hlavné ciele, v prospech ktorých OZ vyvíja svoje aktivity, patrí najmä skvalitňovanie sociálnych služieb poskytovaných občanom so zdravotným postihnutím v meste Lučenec. Členmi OZ sú ľudia s postihnutím a zamestnanci zariadení sociálnych služieb, ktorí majú snahu o zavádzanie inovatívnych zmien do systému sociálnych služieb poskytovaných ľuďom s mentálnym postihnutím. OZ DLAŇ vzniklo ako iniciatíva niekoľkých zamestnancov DSS Slatinka, Lučenec s cieľom podporiť deinštitucionalizáciu domova, podporovať kvalitu sociálnych služieb a integráciu občanov s mentálnym znevýhodnením žijúcich v rezidenčných zariadeniach sociálnych služieb.

Zmenou stanov v roku 2008 rozšírilo naše OZ svoju pôsobnosť aj mimo DSS Slatinka Lučenec a realizuje projekty aj pre občanov žijúcich mimo inštitúcií. K zmene sme pristúpili z dôvodu, že sme si uvedomili, že zmeniť systém sociálnych služieb nie je možné len zvnútra organizácie, ale taktiež je potrebné ovplyvňovať aj spoločnosť, myslenie a postoje ľudí všeobecne.

Na čo bude použitý výherný grant?

„Cieľom projektu je podporiť a aktivizovať prirodzené zdroje pomoci pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí v meste Lučenec žijú. Ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ich rodinám, dobrovoľníkom, ale aj širokej verejnosti poskytnúť informácie, pomôcť im v rozvoji zručností a kompetencií, prostredníctvom ktorých môžu pozitívne ovplyvniť životy ľudí so ZP. Vytvoriť priestor, kde sa ľudia budú môcť stretávať, podporovať sa, vymieňať si svoje skúsenosti a pod. Podporou rodín a ľudí so ZP chceme zamedziť tomu, aby sa ľudia so zdravotným znevýhodnením dostávali do celoročných sociálnych služieb, aby zostali žiť tam, kde patria - v svojich rodinách, tak, aby svojou jedinečnosťou mohli obohacovať život v komunite, pretože len rôznorodá spoločnosť má šancu stať sa spoločnosťou, v ktorej tolerancia a láska k blížnemu nebudú len prázdnymi frázami. Projekt sa bude realizovať v meste Lučenec, v ktorom žije 27 210 obyvateľov.“

Marcel Jančovič
Realizátor projektu

Viac informácií o OZ Dlaň a o tom, ako môžete pomôcť aj Vy, nájdete na www.oz-dlan.sk.

Druhé miesto patrí DSS Prima

Víťazom grantu v hodnote 1 500 EUR sa stala spoločnosť DSS Prima za projekt „Divadlovanie“.

Kto sú DSS Prima

Prima je miesto, kde dospelý človek s mentálnym postihnutím prostredníctvom zamestnania v chránenej dielni a ateliéri vytvára hodnoty, nachádza cestu sebarealizácie, hľadá si vzťah k sebe, k okolitému svetu a hlavne sa učí niekam patriť. Domov sociálnych služieb (DSS) a chránená dielňa (CHD) PRIMA je neštátna (neverejná) a nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby formou denného stacionára a zamestnanie dospelým ľuďom s mentálnym a telesným postihnutím.

Na čo bude použitý výherný grant?

„Projekt sa zameriava na divadlo, kde sú hercami ľudia s mentálnym postihnutím. Hlavným cieľom je vytvoriť ďalšie divadelné predstavenie. Chceme plynule nadviazať na spoluprácu s divadelným klubom Ticho a spol. Prostredníctvom pravidelných workshopov formovať človeka s mentálnym postihnutím ako herca. Pridruženým cieľom projektu je ukázať verejnosti kvality človeka s postihnutím, snažiť sa prostredníctvom umenia odbúravať predsudky spoločnosti. Dať klientom DSS PRIMA priestor na sebarealizáciu, na zažívanie inej kvality ich života. A v neposlednom rade zažiť niečo nové, iné, výnimočné a veľmi milé.“

Mgr. Mirjana Tureničová
Riaditeľka DSS Prima

Viac informácií o DSS Prima a o tom, ako môžete pomôcť aj Vy, nájdete na www.dssprima.sk.

Tretie miesto získala nezisková organizácia OZ GO-OK

Tretie miesto a grant v hodnote 1 500 EUR bol udelený OZ GO-OK za ich inovačný projekt „Zvyšovanie rešpektu voči hendikepovaným“.

Kto sú OZ GO-OK

OZ GO-OK je zameraná na monitoring bezbariérovosti. Ak boli, tak doterajšie pokusy monitoringu bezbariérovosti zlyhávali na subjektívnom a zovšeobecňovanom hodnotení posudzovaných objektov, až zámerným marketingovým manipulovaním informácií. Zamerané boli zväčša na zdravotne postihnutých, na tzv. „vozičkárov“, a už vôbec nezohľadňovali individualitu. Publikovaním v tlači a vydávaním rôznych fixných stanovísk sa hodnotenia stávali v reálnom čase nepoužiteľnými a čoskoro neplatnými.
OZ GO-OK chce predstaviť značku go-ok. Ako prvé by chceli predstaviť „go“, ako skúsenosť a znalosť z terénu, dokumentáciu o objektoch, zámer niekam ísť. A potom by chceli predstaviť „ok“, ako výsledky pre ľudí so špecifickými požiadavkami, ktorí hľadajú informácie vzhľadom na svoje individuálne potreby. Chcú predstaviť spojitosť „go“ s „ok“ ako partnera, on-line mapu a navigátor, technologicky prístupnú novinku, ktorá medzi objektmi ponúka prehľad a dáva po prvý raz možnosť výberu.

Na čo bude použitý výherný grant?

„Otvorený projekt monitoringu bezbariérovosti s názvom „Zvyšovanie rešpektu voči hendikepovaným“ je jediný fungujúci spôsob správneho pohľadu na bezbariérovosť. Inde doterajšie pokusy zlyhávajú na subjektívnom a zovšeobecňovanom hodnotení posudzovaného objektu, ba až zámerným marketingovým manipulovaním informácií. Vydávaním rôznych brožúr a stanovísk sa hodnotenia navyše stávajú čoskoro neplatnými. My objekty nehodnotíme. Opisujeme ich aktuálny stav a vkladáme tieto informácie do živých databáz. Následnou filtráciou (v budúcnosti nastavením svojho vlastného profilu návštevníka stránok) dostane každý užívateľ jeho jedinečnú mapu vyskladanú iba z jeho potrieb. Služba bude prístupná pre všetkých (širokú verejnosť) prostredníctvom web stránky, ale aj prezeraním priamo v mobiloch (iPhone) a iPadoch. Služba bude bezplatná. Predmetom projektu je súhrnné riešenie jedného z problémov modernej doby – mobilita občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Projekt navrhli a otestovali vozičkári (demo verzia monitorovania).“

PhDr. Marcela Václavková Konrádová, cert. Mgmt
Štatutárny zástupca

Viac informácií o OZ GO-OK a o tom, ako môžete pomôcť aj Vy, nájdete na www.go-ok.eu/sk.

Grantový program bude spoločnosť Deloitte otvárať aj v roku 2013. Vyhlásenie bude prebiehať na našich stránkach, na Facebooku a tiež v spolupráci s organizáciou ďakujeme.sk.

Projektový líder

Diana Karaffová
Clients & Markets Leader

+421 2 582 49 187

dkaraffova@deloittece.com

Kontaktná osoba pre konzultácie

Ľuboš Tvrdoň 
tel.: 0908 521 135
tvrdon@dakujeme.sk