Strona, którą oglądasz wykorzystuje pliki cookie w celu dostarczenia bardziej spersonalizowanej treści. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj cookie notice aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, w jaki sposób są wykorzystywane oraz jak je usunąć bądź zablokować.

Zakładka Email Wydrukuj stronę

Prywatność

Wprowadzenie

Niniejsze zasady ochrony prywatności obowiązują w spółkach Deloitte w Polsce tj. aktualnie: Deloitte Advisory Sp. z o.o., Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.), Deloitte Polska sp. z o.o., Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o., Deloitte Services sp. z o.o., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research sp. z o.o., Deloitte Business Consulting S.A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k. - z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19 (każdy z wyżej wymienionych podmiotów oraz wszystkie łącznie zwane dalej będą ,,Deloitte”). Spółki Deloitte administrują danymi i wykorzystują informacje uzyskane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Spółki Deloitte są administratorami danych osobowych pozyskanych za jej pośrednictwem, chyba że dana klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z danym Wydarzeniem lub Materiałem wskazuje inaczej.

Rejestrując lub wprowadzając informacje w tym swoje dane osobowe na niniejszą stronę, zgadzają się Państwo na wykorzystanie takich danych zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.
Na stronie znajduje się link do innych witryn, w tym witryn prowadzonych przez firmy członkowskie Deloitte Touche Tohmatsu Limited (prywatnej spółki prawa brytyjskiego z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji) lub ich jednostki zależne lub stowarzyszone, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne i nie muszą być objęte niniejszymi zasadami ochrony prywatności. Opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited, można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas.

Zbieranie informacji

Osoby odwiedzające tę stronę nie muszą przedstawiać żadnych informacji osobowych w celu skorzystania z niej. Witryna pobiera jedynie informacje świadomie i dobrowolnie wprowadzone przez osoby odwiedzające, w tym m.in. imię i nazwisko, obecne stanowisko, adres firmy, adres e-mail, numer telefonu i faksu oraz inne wprowadzane przez Państwo w trakcie rejestracji.

W przypadku zamiaru uczestnictwa w wydarzeniach, imprezach, akcjach lub projektach organizowanych przez Deloitte, niezależnie od tego czy są one organizowane samodzielnie czy we współpracy z innymi podmiotami, w tym również spoza grupy Deloitte, w szczególności w badaniach, webcast’ach, podcast’ach, seminariach, szkoleniach, programach, konkursach (zwane dalej ,,Wydarzeniami”), bądź w przypadku zamiaru zapoznania się z lub woli otrzymywania wyników badań, analiz, publikacji, raportów, subskrypcji, newsletterów i innych materiałów przygotowanych przez specjalistów Deloitte, informacji handlowych, merytorycznych lub innych związanych z działalnością Deloitte (zwane dalej ,,Materiałami”), niezbędnym może być podanie danych osobowych w celu rejestracji.

Co do zasady podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym jednak zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach, w tym m.in. w sytuacjach wskazanych w zdaniu poprzedzającym, podanie danych osobowych może być niezbędne ze względów technicznych lub organizacyjnych.

Generalnie nie żądamy ściśle prywatnych informacji o charakterze sensytywnym (np. dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, wyznawanej religii, oświadczeń o karalności, zdrowia fizycznego lub psychicznego lub orientacji seksualnej). W razie potrzeby musimy uzyskać wyraźną, pisemną zgodę osoby odwiedzającej na pobranie i wykorzystanie takich informacji.

Dane logowania, pliki cookie i Web beacon

Ta strona zbiera standardowe informacje logowania obejmujące Państwa adresy IP, typ przeglądarki internetowej i używany język, informacje o czasie wejścia na stronę i odnoszące się do adresów stron internetowych. W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania niniejszą stroną internetową i ułatwienia poruszania się po niej, Deloitte lub jego dostawcy usług internetowych mogą stosować pliki cookie (małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce użytkownika) lub pliki Web beacon (obrazy elektroniczne powalające na liczenie użytkowników odwiedzających określone strony oraz umożliwiające dostęp do pewnych plików cookie) w celu gromadzenia danych zbiorczych.

Pliki takie stosuje się do monitorowania informacji dotyczących systemów Deloitte i klasyfikacji odwiedzających według następujących kryteriów: adres IP, domena, typ przeglądarki, odwiedzane strony. Informacje te są przekazywane do administratorów stron internetowych Deloitte, którzy analizują liczbę użytkowników odwiedzających poszczególne strony, tak aby zapewnić, że serwis internetowy Deloitte stanowi przydatne i sprawnie działające źródło informacji.

Ani pliki cookie, ani Web beacon nie gromadzą danych osobowych. Ponadto, w większości przeglądarek użytkownik może zablokować nadchodzące pliki cookie. Należy pamiętać, że po ustawieniu przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookie, użytkownicy mogą w pewnych okolicznościach nie uzyskać dostępu do niektórych części serwisu Deloitte. Dodatkowe informacje dotyczące używania przez nas plików cookies i innych technologii monitorujących oraz wyjaśniające w jaki sposób można je kontrolować znajdą Państwo w naszej informacji o plikach cookies.   

Dane kontaktowe o charakterze służbowym

Firma Deloitte przywiązuje dużą wagę do kwestii ochrony danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do danych jej kontrahentów i osób ich reprezentujących. Państwa dane kontaktowe o charakterze służbowym, które uzyskane zostały w ramach relacji biznesowych pomiędzy Deloitte a Panem/Panią lub podmiotem, który Państwo reprezentujecie (w związku z negocjowanymi bądź zawartymi z Deloitte umowami, świadczonymi lub oferowanymi usługami, z wizytówek przekazanych przez Państwa naszym pracownikom lub przedstawicielom lub z powszechnie dostępnych źródeł, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy) mogą być przetwarzane przez Deloitte w celu utrzymywania i zarządzania relacjami z obecnymi i potencjalnymi klientami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Spółka Deloitte, której pracownik bądź przedstawiciel otrzymał bądź uzyskał Państwa dane kontaktowe pełni rolę administratora takich danych. Pozyskane dane kontaktowe, w zakresie: imię, nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego Pan/Pani działa (dalej określanego jako „Klient”), adres Klienta, telefon, faks, adres e-mail, stanowisko/rola w strukturze Klienta, informacje na temat współpracy oraz kontaktów z Deloitte, dane wymagane przepisami prawa, wykształcenie, płeć, informacje dotyczące języka ojczystego i używanego do korespondencji, mogą być udostępniane, z zachowaniem wymogów przepisów prawa oraz tożsamości celu przetwarzania, wyłącznie podmiotom z grupy Deloitte Central Europe (z wyłączeniem państw trzecich), w tym w szczególności spółkom Deloitte w Polsce.

Państwa dane kontaktowe przekazane zostały Deloitte dobrowolnie, zgodnie z prawem, bądź pozyskano je z powszechnie dostępnych źródeł. Macie Państwo prawo dostępu do treści tych danych, prawo do ich poprawiania, do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych, jak również wniesienia sprzeciwu w tym przedmiocie. W celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt zgodnie ze wskazówką zamieszczona na końcu niniejszego dokumentu (w rubryce „Pytania”).

Wykorzystanie informacji

Dane osobowe lub inne informacje przekazane przez Państwa za pośrednictwem niniejszej strony są wykorzystywane jedynie w ograniczonych celach wskazanych w niniejszej polityce lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane te mogą być wykorzystywane w celach: marketingowych, w tym akcji marketingowych, udostępniania lub przesyłania Materiałów, organizacji Wydarzeń, w tym przesyłania zaproszeń na Wydarzenia i innych informacji o Wydarzeniach oraz w celach kontaktów z nimi związanych, jak również w celu prawidłowego administrowania stroną.

Osoby, które rejestrują się w witrynie w celu uzyskania dostępu do jej niektórych treści, zainteresowane zapoznaniem się lub przesyłaniem Materiałów lub wyrażające wolę uczestnictwa w Wydarzeniach, mogą zostać poproszone o podanie bardziej szczegółowych danych. Możemy również skorzystać z tych informacji w celu personalizacji kontaktów za pośrednictwem strony internetowej. Informacje przekazane przez osoby, które zarejestrują się on-line w celu uczestnictwa w Wydarzeniu, zostaną wykorzystane w celu przesłania potwierdzenia oraz innych celach związanych z realizacją danego Wydarzenia. Ponadto Webmasterzy mogą w razie konieczności wykorzystywać wprowadzone przez Państwa informacje dla różnych celów związanych z witryną sieci Web.

Niniejszym chcemy zapewnić, że nasze działania marketingowe są zgodne z obowiązującym prawem oraz że wprowadziliśmy procedury, zgodnie z którymi musimy uzyskać niezbędne zgody wymagane w celu przesłania Państwu pocztą elektroniczną informacji handlowych. Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przesyłania Informacji.

Udostępnianie informacji

Przewidywany krąg odbiorców informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej to oprócz Deloitte, podmioty z grupy Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dostawcy usług lub partnerzy Deloitte w związku z Wydarzeniami, tworzeniem i przesyłaniem Materiałów, podmioty organizujące lub współorganizujące Wydarzenia, dostawcy usług internetowych w zakresie administrowania i technicznej obsługi strony oraz inne podmioty, którym udostępnienie informacji jest potrzebne lub wskazane dla realizacji celów, o których mowa w tytule powyższym lub zostało uzgodnione w związku ze współpracą przy realizacji tych celów.

Informacje przetwarzane przy użyciu strony, mogą być przekazywane w ramach Deloitte Touche Tohmatsu Limited lub stronom trzecim dla celów określonych powyżej. Informacje mogą być m.in. przekazywane do krajów, w których nie ma przepisów o ochronie danych osobowych podobnych do tych, które obowiązują w Państwa kraju lub miejscu zamieszkania lub dających mniejsze gwarancje ich ochrony niż przewidziane polskimi przepisami prawa. Przekazanie informacji Deloitte w Polsce za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej w celu, do którego realizacji potrzebne jest jej przekazanie do podmiotu z grupy Deloitte Touche Tohmatsu Limited z państwa trzeciego, stanowi Państwa życzenie co do takiego przekazania. Dane osobowe będą przekazywane przy spełnieniu wymogów przewidzianych przepisami prawa.

W razie konieczności, informacje w tym dane osobowe mogą zostać ujawnione organom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jeżeli będzie to konieczne lub pożądane w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi, regulacyjnymi lub standardami zawodowymi.

Blogi, fora, serwisy wiki i inne media społecznościowe

Ta strona internetowa może zawierać różne blogi, fora, serwisy wiki oraz inne aplikacje mediów lub serwisów społecznościowych, które pozwalają Państwu dzielić się treściami z innymi użytkownikami (łącznie „Aplikacje mediów społecznościowych”). Jakiekolwiek dane osobowe lub inne informacje, które przekazujecie Państwo do jakiejkolwiek Aplikacji mediów społecznościowych mogą być odczytane, zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników takiej Aplikacji mediów społecznościowych, której to aplikacji nie kontrolujemy wcale bądź kontrolujemy wyłącznie w znikomym zakresie. W związku z powyższym, nie jesteśmy odpowiedzialni za użycie, w tym użycie niewłaściwe bądź przywłaszczenie przez innego użytkownika jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji, które przekazują Państwo do jakiejkolwiek Aplikacji mediów społecznościowych.

Dostęp do informacji

Chcemy zapewnić odpowiedni dostęp odwiedzającym, którzy chcą przejrzeć swoje dane osobowe uzyskane w momencie zarejestrowania się w naszej witrynie bądź uzyskane w jakikolwiek inny sposób oraz wprowadzić ewentualne korekty. Odwiedzający, którzy zdecydują się na rejestrację mogą uzyskać dostęp do swojego profilu użytkownika, skorygować i zaktualizować informacje, żądać zaprzestania ich przetwarzania lub wyrejestrować się.

Odwiedzający mający jakiekolwiek problemy z uzyskaniem dostępu do swojego profilu użytkownika lub chcący uzyskać kopię swoich danych osobowych powinni skontaktować się korzystając ze strony "Kontakt". We wszystkich przypadkach żądania dostępu do informacji, zmiany informacji lub żądania i sprzeciwy z nimi związane są traktowane zgodnie z obowiązującym prawem.

Bezpieczeństwo informacji

Mamy wdrożone odpowiednie standardy bezpieczeństwa technologicznego i operacyjnego zapewniające ochronę wszelkich dostarczonych informacji przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

Zmiany w polityce ochrony prywatności

Deloitte zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych zasad ochrony prywatności w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umowy ani porozumienia między Deloitte a użytkownikiem witryny.

Ochrona prywatności dzieci

Wiemy jak ważna jest ochrona prywatności dzieci. Witryna internetowa podlegająca niniejszym zasadom ochrony prywatności nie jest przeznaczona ani świadomie zaprojektowana dla dzieci poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy ani nie utrzymujemy świadomie informacji o osobach poniżej 13 roku życia.

Pytania

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące ochrony prywatności podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej, prosimy przesłać korzystając ze strony "Kontakt".

Dolacz do nas na:

Znajdziesz nas w Google+

Kontakt
Czekamy na twoje pytania
Country Desks:
Experts to provide services in your native language