This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Bezwaartermijn inzake directe belastingen wordt opnieuw verlengd tot 6 maanden

Auteur: Deloitte Tax & Legal Services

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 29 juni 2006 de Programmawet voor het voorjaar 2006 definitief goedgekeurd. Deze wet bevat ondermeer maatregelen op het vlak van fiscale procedure. Enerzijds wordt de termijn voor bezwaarindiening inzake directe belastingen verlengd. Anderzijds wordt de buitengewone aanslagtermijn van 12 maanden in een welbepaald geval op 24 maanden gebracht.

A. Wat betreft de bezwaartermijn herinnert men dat deze termijn vroeger niet korter mocht zijn dan 6 maanden, te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

Indien een belastingplichtige een aanslagbiljet op 30 december 1997 ontving, kon hij een bezwaar tot 30 juni 1998 een rechtsgeldig bezwaarschrift indienen.

Ingevolge de Wet van 15 maart 1999, waarbij de fiscale procedure werd hervormd, werd deze termijn teruggebracht tot 3 maanden vanaf de zending van het aanslagbiljet. Volgens de Memorie van Toelichting was de wetgever van oordeel dat “dergelijke verkorting van termijn gerechtvaardigd en een tegenprestatie was voor het verlenen aan de belastingplichtige van een dubbele mogelijkheid inzake jurisdictie voor de rechtelijke macht”. De rechtsleer heeft onmiddellijk de korte duur van deze termijn bekritiseerd, in aanmerking genomen de duur van termijnen waarover de administratie beschikte.

De wetgever is voor deze kritieken niet ongevoelig gebleven. Bovendien, teneinde een zeker evenwicht te bereiken tussen de rechten van de Administratie en van haar burgers, wordt nu voorgesteld om de termijn waarbinnen bezwaar moeten ingediend opnieuw op 6 maanden te brengen.

Deze maatregel zal van kracht worden op de eerste dag van de maand die volgt op de publicatie van de Programmawet in het Belgisch Staatsblad. Wanneer de bezwaartermijn zoals die onder het oude stelsel bestond, niet verstreken is op de dag van inwerkingtreding van de nieuwe wet, zal de belastingplichtige kunnen beroep doen op de de 6-maanden termijn om alsnog bezwaar in te dienen.

B. Inzake de buitgewone aanslagtermijn is er eveneens een wijziging op komst. Ondermeer is deze buitengewone aanslagtermijn van toepassing wanneer inlichtingen uit het buitenland uitwijzen dat belastbare inkomsten in België niet werden aangegeven in de loop van één van de vijf jaren voorafgaand aan het jaar van mededeling door de buitenlandse administratie.

Alsdan had de Belgische fiscus 12 maanden de tijd om deze niet aangegeven buitenlandse inkomsten - bijvoorbeeld, buitenlandse onroerende of roerende inkomsten - alsnog te belasten.

Deze aanslagtermijn wordt nu uitgebreid tot 24 maanden, teneinde de fiscale administratie de tijd te laten de uit het buitenland ontvangen gegevens te centraliseren, identificeren, interpreteren en - indien nodig - te vertalen.

Deze maatregel zal eveneens van kracht worden op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking van de Programmawet in de Belgisch Staatsblad. Wanneer de aanslagtermijn voorzien in de oude regeling nog niet verlopen is op de datum van inwerkingtreding van deze Wet, zal de bijzondere aanslagtermijn berekend worden overeenkomstig de nieuwe regelgeving.

Laatst bijgewerkt:

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site