This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Disclaimer & Copyright

Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") verleent u hierbij toestemming om dit document te bekijken, te kopiëren, te printen en te verspreiden onder de hiernavolgende voorwaarden:

  1. Het document wordt slechts gebruikt voor informatiedoeleinden;
  2. Het document wordt slechts gebruikt voor niet-commerciële doeleinden;
  3. Iedere kopie van dit document of een gedeelte daarvan dient het auteursrechtteken (“copyright notice”) te bevatten;

U dient er rekening mee te houden dat ieder programma, publicatie, ontwerp, product, proces, software, technology, informatie, know how of idee dat wordt omschreven in dit document het voorwerp kan zijn van andere rechten, waaronder begrepen andere intellectuele eigendomsrechten, waarvan de rechten berusten bij Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") of een van haar nationale praktijken of andere belanghebbende partijen. U verkrijgt geen licentie ten aanzien van deze rechten.

Dit document is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over een bepaald onderwerp of onderwerpen en is niet bedoeld als een uitputtende informatievoorziening over de genoemde onderwerpen. Dientengevolge is de informatie in dit document niet bedoeld als een accountants-, belasting-, juridische, investerings-, consultancy of ander professioneel advies of dienst. Voordat u enig besluit neemt of enige activiteiten onderneemt die van invloed kunnen zijn op uw persoonlijke financieën of bedrijfsvoering, dient u een gekwalificeerde professionele adviseur te raadplegen.

Dit document en de informatie die erin is vervat wordt verstrekt “zoals zij is”, en Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") geeft geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit document en de daarin vervatte informatie. Zonder het voorgaande te beperken, geeft Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") geen enkele garantie dat het document of de erin vervatte informatie geen fouten bevat of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") is niet aansprakelijk voor en geeft geen stilzwijgende garanties, waaronder, zonder beperking, handelsgaranties, geschiktheid voor een bepaald doel ("fitness for a particular purpose"), compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

Uw gebruik van dit document en de informatie die erin is vervat is volledig voor uw eigen verantwoordelijkheid. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico van enig verlies dat voortvloeit uit het gebruik van dit document en deze informatie. Deloitte Touche Tohmatsu, noch enige van haar nationale praktijken of dochtermaatschappijen, noch enige van haar partners, vertegenwoordigers, aandeelhouders of werknemers, zijn aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade dan wel boetes of andere vormen van schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het gebruik van dit document of deze informatie.

Indien het voorgaande om wat voor reden dan ook nietig mocht zijn of niet uitvoerbaar, dan blijven de overgebleven bepalingen van deze privacy statement gewoon van toepassing. “Deloitte Touche Tohmatsu,” “Deloitte & Touche,” “Deloitte,” “Touche,” “Tohmatsu,” the Deloitte Touche Tohmatsu and the Deloitte & Touche logos (en iedere combinatie van het voorgaande), productnamen, alle “headers en footers” van pagina’s en iconen zijn onderscheidingstekens of geregistreerde merken van Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") of van een van haar nationale praktijken. Alle andere genoemde productnamen zijn merken van de respectievelijke merkhouders.

Bepaalde links in de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") Webserver leiden naar bronnen die worden onderhouden door derde partijen waarover Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") geen zeggenschap heeft. Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") geeft geen enkele garantie aangaande de nauwkeurigheid van, of enig ander aspect dat verband houdt met, deze bronnen.

Gebruik van het Deloitte logo
Deloitte hecht waarde aan betrouwbare en kwalitatief hoogstaande informatie. Het is niet toegestaan dat externe partijen, zoals leveranciers, instellingen en klanten en andere derden, het Deloitte logo gebruiken zonder schriftelijke toestemming van daartoe bevoegde personen van onze organisatie. Zo is het niet toegestaan het logo te gebruiken in bijvoorbeeld presentaties, publicaties of online communities. Dit om te voorkomen dat informatie van derden wordt aangezien als afkomstig van Deloitte. Mocht u hier vragen over hebben neem dan contact op met nlbccommunications@deloitte.nl

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.