This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Valuation Services

Een succesvolle onderneming is voortdurend gericht op het creëren van waarde. Daarnaast kan het vanuit verschillende achtergronden belangrijk zijn de waarde van een bedrijf, bedrijfsonderdeel of een ander actief te kennen. Waarderingen zijn echter complex en vereisen een diepgaand begrip van methodologie, markt en bedrijf.

Deloitte voert waarderingen uit voor uiteenlopende doeleinden en onder wisselende omstandigheden. Een aantal voorbeelden:

Fusies en overnames

Gaat u een bedrijf kopen of een bedrijfsonderdeel verkopen? Voor een goede deal is een juiste waardebepaling essentieel. Wij stellen de waarde van een onderneming vast op basis van verschillende scenario’s en adviseren bij de onderhandelingen.

Financiële verslaggeving

IFRS - en andere accounting standaarden brengen tal van ‘fair value’ accounting vraagstukken met zich mee. Wij maken waarderingen, onder meer op het gebied van ‘purchase price allocations’ en ‘impairment tests’.

Fiscale waarderingen

Succesvolle ondernemingen blijven zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Wijzigingen in fiscale structuur kunnen leiden tot substantiële waardeoverdracht, waarvoor fiscale regels gelden. Wij adviseren bij het opstellen van waarderingen in het kader van een fiscale herstructurering.

Juridische waarderingen en disputen

Aandeelhouders kunnen sterk van mening verschillen over de verkregen koop-, verkoop- of overdrachtsprijs. In een dergelijke situatie heeft u behoefte aan een onafhankelijke waarderingsspecialist die uw probleem en omstandigheden begrijpt. Als adviseur kunnen wij één van de partijen bijstaan. Ook treden wij op als arbiter of worden wij benoemd tot onafhankelijk deskundige.

Fairness opinions

Is bij een fusie of overname de juiste prijs bedongen? Kunt u de aandeelhouders aantonen dat de overeengekomen prijs redelijk en evenwichtig is? Voor het verantwoorden van overnamebeslissingen vragen bestuurders steeds vaker het oordeel van een onafhankelijke deskundige. Wij kunnen als onafhankelijk expert bepalen of de overeengekomen prijs ‘fair’ is.

De Valuation Services aanpak

Valuation Services hanteert alle erkende en actuele waarderingsmethoden. In een intakegesprek bepalen wij samen met u de uitgangspunten van het waarderingsvraagstuk.
Ook bekijken wij de huidige en toekomstige positie van uw bedrijf. Vervolgens gebruiken wij de waarderingsmethoden die op uw specifieke situatie van toepassing zijn. De waardeanalyse presenteren wij in een duidelijk rapport. Dit waarderingsrapport is een belangrijk middel in de communicatie met de verschillende stakeholders.

Waarom Deloitte?

Met een waarderingsrapport van Deloitte, een van de grootste organisaties op het gebied van financieel advies, beschikt u over een stevige opinie bij alle waarderingsvragen  en strategische beslissingen. Wij zijn professionals in waardebepaling en onze eigen research afdeling voorziet ons van informatie over trends en ontwikkelingen in uw bedrijfstak en de financiële markten.

Valuation Services is onderdeel van Corporate Finance net als:
Lead Advisory
Debt Advisory
Financial & Business Modelling

Vraag meer informatie aan

Meer informatie

  • ExternalURL
    For what it's worth
    Brochure: specialist valuation advice

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.