This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Real Estate Development & PPP

Vastgoedontwikkelingen en samenwerkingsverbanden in deze sector roepen nogal wat vragen op:

  • Projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling, herontwikkeling, hoe pak ik dit aan?
  • Hoe krijg ik mijn project- en gebiedsontwikkeling weer ‘in control’?
  • Verregaande samenwerking tussen partijen: hoe, waarom en wanneer?
  • Hoe kan ik het beste aanbesteden en welk contract past daarbij?

In multidisciplinaire teams leveren de experts van Deloitte adviesop de volgende gebieden:

Gebieds- en projectontwikkeling

Allocatie van (ontwikkel)risico’s, opstellen van business cases, structurering van het ontwikkelproces, doorrekenen van exploitaties en het optimaal afstemmen van belangen van stakeholders (gemeente, corporatie, ontwikkelaar e.d.).

Risico’s doorlichten

In de huidige, economisch zware tijden blijken veel bouwprojecten en grondexploitaties minder bestand tegen tegenspoed dan aanvankelijk verondersteld. Waar zitten met name de risico’s, wat is hun omvang en welke maatregelen moeten we nemen om deze risico’s te beperken?

Alliantie & coalitievorming

Veranderende wet- en regelgeving, de huidige economische omstandigheden of de noodzaak om slagvaardiger de bedrijfsbelangen te behartigen kan een verregaande samenwerking of zelfs fusie onontbeerlijk maken. Wij helpen de belangen te overzien en het gehele proces te stroomlijnen.

Aanbesteden

Er zijn vele aanbestedingsvormen en contractvormen. Concurrentiegerichte dialoog is innovatief maar past dat ook bij het project? En welk contract is het meest passend; DBFM(O), het prestatiecontract of een samenwerkingsovereenkomst?

De Real Estate Development & PPP aanpak

Na een grondige analyse van de probleemstelling wordt een helder en eenduidig plan van aanpak opgesteld. Het plan wordt met u besproken en al dan niet gezamenlijk uitgewerkt. In een multidisciplinair team worden de financiële, organisatorische en/of juridische aspecten uitgewerkt en worden optimaliseringsvoorstellen en/of oplossingen aangedragen en geïmplementeerd.

Waarom Deloitte?

Wij adviseren over vastgoed- en gebieds-(her)ontwikkeling voor de publieke en private markt. Wij ondersteunen u bij locatiekeuze, het beheer van gebieden en gebouwen, bij het maken van afwegingen in (her)ontwikkeling te participeren, bij Publiek-Private Samenwerking (PPS) en bij diverse contractvormen.

Real Estate Development & PPP is onderdeel van Real Estate Advisory, net als:
Real Estate Strategy
Real Estate Valuations
Real Estate Finance & Transactions

Vraag meer informatie aan

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.