This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Fusie en samenwerking

Schaalvergroting en bundeling van krachten zijn in de corporatiesector aan de orde van de dag. Het einde van deze trend is nog niet in zicht. De investeringsopgave is enorm en de stakeholders stellen hoge eisen aan het functioneren van corporaties.

Naast fusies tussen corporaties zijn ook samenwerkingsverbanden met gemeenten, zorgaanbieders of ontwikkelaars een optie om krachten te bundelen. Hierbij gaat het om niet alledaagse, complexe, en veelal ingrijpende processen. Ingrijpend, niet alleen voor directie en bestuur, maar ook voor de organisatie en bijvoorbeeld de relatie met huurdersorganisaties en gemeenten. De vraag is daarom:

Samen sterker! Hoe zorg ik dat dit voor onze fusie of samenwerking geldt?

Om een fusie of samenwerkingsverband te laten slagen en om de organisatie niet stil te laten vallen, zijn een doordachte aanpak en professionele begeleiding cruciaal. Deloitte ondersteunt woningcorporaties bij fusie- en samenwerkingstrajecten op het gebied van:

 • Verkenning, haalbaarheid en besluitvorming
 • Organisatieverandering
 • Sparringpartner en meer

Verkenning, haalbaarheid en besluitvorming

 • Kan de opgave waar de corporatie(s) voor staan op eigen kracht worden volbracht of is samenwerking of fusie noodzakelijk?
 • In hoeverre zijn visies van de betrokken partijen in lijn en hoe kunnen de kwaliteiten van de organisaties elkaar versterken? En welke meerwaarde wordt daardoor gerealiseerd?
 • Wat is de best passende organisatiewijze (o.a. organisatiestructuur, personeel, juridisch en fiscaal)?
 • Hoe ziet het besluitvormingsproces eruit (o.a. OR, huurdersorganisaties, RvC’s, overheden, bestuurders)?
 • Zijn de organisatorische, financiële, fiscale of portefeuille- en projectrisico’s bij uw fusiepartner en van de beoogde combinatie na de fusie aanvaardbaar? Lees hier meer over two-pager Due Diligence bij fusie.

Organisatieverandering

Ook in de fase van organisatieverandering biedt Deloitte advies.

 • Wat is de strategie van de nieuwe organisatie en hoe vertaalt u deze naar meetbare strategische doelstellingen?
 • Hoe ontwerpt u de best passende organisatie bij de strategische doelstellingen (ontwerp van bedrijfsprocessen, functies, organisatiestructuur en besturing)?
 • Hoe effectueert u het nieuwe ontwerp (harmoniseren arbeidsvoorwaarden, ontwikkelen sociaal statuut, plaatsing medewerkers, goedkeuring OR)?
 • Hoe voorkomt u dat de nieuwe organisatie een papieren tijger wordt (begeleiding bij de implementatie, training in de nieuwe werkwijze)?

Sparringpartner

Deloitte is in de verschillende fasen van fusie en samenwerking kritische sparringpartner, expert, uitvoerder en coach. We zijn een klankbord, kritisch, interactief en reflectief. Onze organisatieadviseurs hebben diepgaande kennis van de corporatiesector en verlichten de impact op de organisatie zodat ook voor uw fusie of samenwerking geldt: samen sterker!

Onze advisering over Fusie en samenwerking is onderdeel van onze Woningcorporaties adviestak. Hieronder vallen ook:
Financiering van projecten zonder borging
Good governance
Risicomanagement

 

Contact

Marike Tuinder
Partner
+31 (0)88 288 20 39
mtuinder@deloitte.nl
LinkedIn Marieke Tuinder

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.