This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Governance & managementinformatie

Toezichthouders, commissarissen, investeerders, banken, de maatschappij en andere stakeholders eisen een duidelijke governancestructuur waarin belangen op elkaar zijn afgestemd. In lijn met de eis om transparantie, wordt de roep om snellere en accurate rapportages ook sterker. Vanuit toezichthouders en commissarissen groeit behoefte aan verantwoordingsrapportages en inzichten in de financiële performance. De vraag is derhalve:

Welke governance structuur en managementinformatie is nodig om ‘in control’ te zijn?

Deloitte Real Estate begeleidt directies en management bij het verbeteren van hun governance model, managementinformatie en performance. Onderdelen hiervan zijn:

  • Governance en besturingsmodel
  • Management informatie
  • Governance t.a.v. portefeuillebeslissingen

Diagnose en ontwerp van governance en besturingsmodel

Welke rollen, mandaten en verantwoordelijkheden liggen bij welk orgaan of welke afdeling? Het verduidelijken van de structuur en verantwoordelijkheden geeft inzicht in potentiële belangenconflicten. Het borgen door middel van processen en managementinformatie is stap twee.

Managementinformatie

De vertaling van de strategische doelstellingen naar de organisatie (afdelingen) en de operaties is niet altijd eenduidig te herleiden. Bewustwording hiervan en het benoemen van prestatie-indicatoren geven concreet inzicht in de benodigde managementinformatie.

Governance t.a.v. portefeuillebeslissingen

Keuzes van aan- en verkoop in de portefeuille gaan gepaard met grote bedragen en risico’s. Vanuit de investeerder bezien vraagt dit een duidelijke inrichting van het besluitvormingsproces, de verantwoordelijkheden en de adviesbevoegdheid.

Onze advisering over Governance & Managementinformatie is onderdeel van onze investment management adviestak. Hieronder vallen ook:
Strategie innovatie
Portefeuillesturing
V
erbeteren van organisatieperformance

 

Contact

Oscar van Opstal
Director
+31 (0)88 288 20 31
ovanopstal@deloitte.nl
LinkedIn Oscar van Opstal Twitter Oscar van Opstal

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.