This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Samenvatting van voorgestelde wijzigingen in Basel III per onderwerp

Kapitaaldefinitie
De kwaliteit van het kapitaal van een financiële instelling wordt transparanter en consistenter doordat er duidelijke Europese criteria zijn gedefinieerd. Met name de evaluatie of hybride kapitaalinstrumenten (eigen vermogen en schuldinstrumenten) zich classificeren als kapitaal is aangescherpt. Tier 1 kapitaal zal enkel nog bestaan uit aandelenkapitaal en overige reserves, de definitie van Tier 2 kapitaal zal verder worden geharmoniseerd binnen de EU en Tier 3 kapitaal komt niet meer voor. Download de Engelstalige flyer Capital management (PDF, 163 KB).

Large exposures
De maximale exposures die op één tegenpartij mogen worden aangehouden zijn ingeperkt. Voor banken zal dit vooral impact hebben op de interbancaire kredietverlening, en met name op onderlinge handelstransacties (denk aan geldmarkttransacties, derivaten en ook CDS). Effectief zal dit ertoe leiden dat concentraties bij een beperkte groep van banken wordt beperkt en dat er strikte beperkingen zullen moeten worden ingevoerd binnen de banken om aan deze nieuwe vereisten gevolg te geven.

Crossborder toezicht
Voor banken die opereren in meerdere landen van de Europese Unie zal een ‘college van toezichthouders’ worden opgericht. Hiermee worden de rechten en verantwoordelijkheden van de nationale toezichthouder meer expliciet gemaakt. De samenwerking moet tot meer effectiviteit in toezicht leiden. Dit college van toezicht zal ook in het bijzonder toezicht moeten houden op het dagelijkse liquiditeitsbeheer van Europese bankconglomeraten.

Market Credit Valuation Adjustment
Download de Engelstalige flyer Market Credit Valuation Adjustment, measurement and management (PDF, 125 KB).

Securitisaties
De regelgeving rondom het aanbieden van gesecuritiseerde producten wordt aangescherpt. Voordat een partij investeert in de effecten is het voortaan vereist dat deze partij een uitvoerig boekenonderzoek kan laten uitvoeren alvorens zij tot investering overgaat. De aanbieder van dergelijke gesecuritiseerde producten wordt daarnaast verplicht om zelf nog een deel van het risico van de onderliggende producten te houden.

Liquiditeit
Er worden nieuwe liquiditeitstandaarden geïntroduceerd voor de korte en de lange termijn. Aan de hand van de Liquidity Coverage Ratio (LCR) wordt gemeten in hoeverre de ‘high quality’ liquide activa van een bank voldoende is om aan de korte termijn verplichting (30 dagen) te voldoen onder een relatief zwaar stress scenario. Voor de langere termijn (1 jaar) is de Net Stable Funding Ratio (NSFR) geïntroduceerd. De NSFR berekent hoe de funding bij banken is gewaarborgd rekening houdende met stress scenario’s. Dit scenario zal de komende jaren verder ontwikkeld worden naar modellen retail versus wholesale.

Leverage ratio
Er zal voor de Europese banken een Leverage Ratio worden geïntroduceerd. Hiermee is een nieuwe kapitaalmaatstaf in het leven geroepen die de verhouding van de niet risico gewogen activa tot het aangehouden kapitaal weergeeft. Voor zover een bank beschikt over buitenbalans posten moet er een on-balance sheet equivalent worden berekend. Met een voorgestelde kalibratie van 3% zal de Leverage Ratio als ‘back stop’ fungeren voor de kredietverlening.

Tegenpartijrisico
Binnen het nieuwe kapitaalakkoord is bepaald dat er kapitaal moet worden aangehouden voor het kredietrisico dat een bank loopt op een tegenpartij in een OTC derivaat of aandelenfinanciering transacties. Daarnaast wordt er gestimuleerd om OTC derivaten af te sluiten met één centrale tegenpartij (clearing huizen).

Procycliciteit en buffervorming
Er is afgesproken dat banken in goede economische tijden extra kapitaal buffers moeten opbouwen zodat men deze kan gebruiken in slechte economische tijden waar verliezen worden verwacht en banken zullen interen op het opgebouwde kapitaal. Deze reserveringen zullen voortkomen uit de principes capital conservation en countercyclical buffer.

Voorzieningen op leningportefeuilles dienen te worden opgebouwd gedurende de verwachte looptijd van de lening. In dit kader is er binnen de IASB een project gestart om de waardering, classificatie en impairment van financiële instrumenten te herzien. Om opvolging te geven aan de commentaren vanuit het Basel Committee is er in de door de IASB uitgebrachte Exposure Drafts een nieuw ‘expected loss’ voorzieningsmodel geïntroduceerd die het mogelijk maakt dat voorzieningen worden gevormd gedurende de looptijd van de lening (in economisch voorspoedige tijden).

Capital conservation houdt in dat banken hun winsten niet zomaar uitkeren aan aandeelhouders en aan personeel in de vorm van dividend en bonussen. Countercyclical buffer houdt in dat een extra kapitaal buffer moet worden aangehouden in het geval de kredietgroei in een economie uit de pas loopt met de economische groei.

Contact

Eelco Schnezler
Director
+31 (0)88 288 52 20
eschnezler@deloitte.nl
LinkedIn Eelco Schnezler 

Relevante links

  • ExternalURL
  • ExternalURL
  • ExternalURL
  • ExternalURL

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.