This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Algemene voorwaarden Deloitte voor de verkoop op afstand

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van één of meer van de in Deloitte verbonden maatschappen of rechtspersonen – ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam onder dossiernummer 40346342 - (hierna te noemen: "Deloitte"), gedaan via de internetsite www.deloitte.nl en op alle met Deloitte via genoemde Internetsite aangegane overeenkomsten.
 2. De Internetsite van Deloitte richt zich op de Nederlandse markt.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Eventuele Algemene Voorwaarden van de koper worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van de (levering van) producten, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 6. Onder ’koper’ wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot Deloitte in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ’koper’ verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten en diensten worden geleverd.
 7. Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder mede begrepen modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina’s.

 

Artikel 2 Algemene Informatie

 1. Deloitte is statutair gevestigd aan de Admiraliteitskade 50 te (3063 ED) Rotterdam.
 2. Deloitte is te bereiken onder het in lid 1 van dit artikel vermelde postadres (t.a.v. de Afdeling Communicatie & Marketing)en is elektronisch te bereiken via mailadres info@deloitte.nl.
 3. De levering van producten door Deloitte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, onderworpen aan BTW.
 4. Het BTW-identificatienummer van Deloitte is 72.11.132.B.01.
 5. Deloitte verricht de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met koper te komen:
  • De koper ziet een gedetailleerd overzicht van de productspecificaties
  • De koper kan vervolgens op "ga naar het bestel/inschrijf/abonnement formulier" klikken
  • De koper kan zijn gegevens invullen in het formulier en eventueel verdere specificaties aangeven
  • De koper bevestigt de koop met de knop "bevestigen"
  • Deloitte bevestigt de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail
 6. Deloitte archiveert de tussen Deloitte en koper tot stand gekomen overeenkomsten. Op schriftelijk verzoek van koper kan Deloitte om inzage in het archief van de op koper betrekking hebbende overeenkomst worden opgevraagd.
 7. Een overeenkomst tussen Deloitte en koper kan worden afgesloten in de navolgende talen:
  • Nederlands
  • Engels
 8. Voor zover voor Deloitte gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze deel uit van de overeenkomst. Deloitte verklaart de daaruit voor haar voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

 1. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Deloitte op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan Deloitte gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 3.3 is voldaan.
 2. De prijzen genoemd op de internetsite zijn slechts 5 dagen geldig. Deloitte garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op de internetsite. De offerte is bedoeld als aanduiding van de producten en diensten die geleverd kunnen worden. Specificaties en prijzen kunnen zonder nadere vooraankondiging worden gewijzigd.
 3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Deloitte het door de koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen.
  Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop Deloitte de orderbevestiging aan de koper verzendt.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen binden Deloitte alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Deloitte schriftelijk zijn vastgelegd.
 5. Het bestelformulier kan op twee manieren worden verzonden aan Deloitte:
  a. door het invullen van het bestelformulier op de internetsite, gevolgd door bevestiging van de ingevulde gegevens en verzending van het formulier via de elektronische verbinding;
  b. door het inzenden van een uitgeprinte, ingevulde en ondertekende versie van het bestelformulier zoals afgebeeld op de internetsite.
 6. Koper en Deloitte komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.

 

Artikel 4 Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in de officiële Nederlandse valuta en inclusief omzetbelasting. Deloitte geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
 2. Deloitte behoudt zich het recht voor om koper de extra kosten van belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege, waartoe de levering van enig product naar het land waar koper woont of vestiging heeft, in rekening te brengen aan koper.
 3. Als op de prijslijsten of orderbevestiging van Deloitte een prijs vermeld staat die incorrect is, behoudt Deloitte zich het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde producten retour te zenden.

 

Artikel 5 Betaling

De koper ontvangt van Deloitte factuur. Deze factuur dient binnen de aangegeven betalingstermijn betaald te worden.

 

Artikel 6 Aflevering en leveringstermijnen

 1. De door Deloitte opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Deloitte derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming, welke termijn ten minste zeven werkdagen zal zijn.
 2. De door Deloitte opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper het door Deloitte gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door Deloitte is ontvangen.
 3. De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Deloitte bepaald.
 4. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.
 5. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor of een vergelijkbare instantie worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor of vergelijkbare instantie.
 6. Indien de koper verzoekt om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kan Deloitte de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.9, is de koper indien om wat voor reden dan ook niet tevreden is over de geleverde producten door Deloitte, is de koper gerechtigd de desbetreffende producten binnen een termijn van 7 werkdagen na afleveringsdatum aan Deloitte terug te zenden. De koper is verplicht bij terugzending zorg te dragen voor:
  • verzendkosten inclusief belastingen, invoerrechten en eventuele andere heffingen van overheidswege;
  • de originele verpakking van het product.
 8. Ingeval de desbetreffende producten worden teruggebracht in overeenstemming met het vorige lid, zal Deloitte  zorgdragen voor de creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met de verzendkosten. Eventuele kosten van nieuwe verpakking zijn voor rekening van de koper, tenzij Deloitte de producten in onbeschadigde staat en in originele verpakking terugontvangt.
 9. De vorige twee leden zijn niet van toepassing op:
  • zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  • zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
  • kranten en tijdschriften.
 10. Deloitte zal de geretourneerde producten direct of uiterlijk binnen twee weken na terugontvangst inspecteren.
 11. Indien de producten na inspectie beschadigd blijken, zal Deloitte de laagste van de volgende bedragen in mindering brengen op het te crediteren bedrag: de herstelkosten danwel de waarde van het product.
 12. Indien de koper de producten behoudt, geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

 

Artikel 7 Duurovereenkomsten

 1. Duurovereenkomst (zoals abonnementen) worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De duurovereenkomst kan door ieder der partijen op elk moment worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 3. Deloitte heeft het recht de duurovereenkomst te beëindigen zonder inachtneming van de in het voorgaande lid genoemde opzeggingstermijn indien koper haar verplichtingen uit hoofde van deze duurovereenkomst niet nakomt en wanneer van Deloitte in redelijkheid niet kan worden gevergd de overeenkomst te continueren.
 4. Na beëindiging van de Overeenkomst – op welke wijze en welke grond dan ook – is koper niet meer bevoegd gebruik te maken van de aan haar ten behoeve van de toegang tot het afgeschermde deel van de Deloitte Internetsite verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord.

 

Artikel 8 Garantie

 1. De garantie die betrekking heeft op enig product zal door Deloitte worden vermeld op de internetsite bij het desbetreffende product. Koper kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een verdergaande garantie dan op de internetsite vermeld.
 2. De op of via de site verstrekte gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een accountant, belastingadviseur, jurist, consultant of andere professional. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een gekwalificeerde deskundige.

 

Artikel 9 Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

 1. De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Deloitte geleverde producten en/of diensten.
 2. Indien koper niet tevreden mocht zijn met een product, zal koper het desbetreffende product tot aan de terugzending zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele gebruiksvoorschriften van Deloitte of Deloittes toeleveranciers behandelen en gebruiken.
 3. De koper zal Deloitte direct schriftelijk op de hoogte stellen indien enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan danwel beschadigd mocht raken.
 4. De koper is verplicht de producten bij aflevering te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Deloitte te melden.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op aan koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze internetsite berusten bij Deloitte c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele-eigendoms) rechten waaronder tevens begrepen sui generis-rechten op databanken en topografieën van halfgeleiderproducten of andere voortbrengselen, alsmede – al dan niet octrooieerbare – technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
 2. De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan koper door Deloitte ter beschikking is gesteld niet namaken of anders dan voor privé-gebruik wijzigen of aanpassen, zonder Deloittes uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. De koper mag de merken van Deloitte of de merken van enige toeleverancier van Deloitte niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
 4. Deloitte verklaart dat naar haar beste weten door Deloitte geen inbreuk wordt gemaakt op geldende rechten van intellectuele eigendom van derden.
 5. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen, of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Deloitte, naar haar keuze, onder meer het desbetreffende merk of product vervangen of wijzigen danwel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voort te zetten, danwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen onder terugbetaling van de door de koper betaalde prijs voor het door Deloitte geleverde product, met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving.
 6. De koper stelt Deloitte direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door Deloitte inbreuk maakt op enig geldend intellectueel-eigendomsrecht.
 7. Deloitte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder Deloittes uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit de garantie zoals vermeld in artikel 7 is Deloitte nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Deloitte. Deloitte is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, waaronder begrepen geleden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van producten of door de producten zelf.
 2. Deloitte is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systemen. Hieronder worden onder meer maar niet uitsluitend verstaan: storingen in de verbinding met internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van de lijnen, uitval van de elektriciteit, storingen in verband met de invoering van de euro en andere storingen.
 3. Ook is Deloitte niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid van de internetsite van Deloitte wegens onderhoud of anderszins.
 4. De koper is gehouden Deloitte te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Deloitte mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
 5. Deloitte aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door Deloitte  via de website geleverde informatie of de door Deloitte via de website geleverde producten. Tevens sluit Deloitte iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door Deloitte gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Indien Deloitte door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien de overmachtstoestand veertien dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
 3. Onder overmacht van Deloitte wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers van de producten van Deloitte en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 

Artikel 13 Persoonsgegevens en commerciële communicatie

 1. Deloitte is de houder van een registratie in de zin van de Wet persoonsregistraties c.q. verwerker van persoonsgegevens in de zin van de komende Wet bescherming persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de ’privacy policy’ van Deloitte, zoals opgenomen in deze internetsite.
 2. Deloitte verzendt ten behoeve van reclamedoeleinden of ten behoeve van het aanprijzen van aanbiedingen of andere verkoopbevorderende aanbiedingen, zoals kortingen, premies of geschenken, e-mails aan kopers of potentiële kopers. Deze e-mails zullen duidelijk herkenbaar zijn als commerciële communicatie, aangezien Deloitte dit in de aanhef van de e-mail zal vermelden. In de e-mail zal Deloitte de voorwaarden om van de eventuele aanbiedingen gebruik te maken, duidelijk en ondubbelzinnig aanduiden.
 3. Kopers of potentiële kopers kunnen aan Deloitte schriftelijk of per e-mail mededelen dat zijn geen commerciële communicatie als bedoeld in het vorige lid wensen te ontvangen. Deloitte schrijft deze kopers of potentiële kopers in in een opt-outregister, welk register Deloitte op gezette tijden zal raadplegen en controleren en de wens van de in dat register opgenomen kopers en potentiële kopers om geen commerciële communicatie te ontvangen zal respecteren.

 

Artikel 14 Identificatie en legitimatie kopers

Deloitte houdt zich het recht voor om bij transacties aanvullende identificatie van de koper te vragen.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en verdragen

 1. Op de door Deloitte gedane offertes en op alle met Deloitte aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 16 Geschillenbeslechting

Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door Deloitte verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.