This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

Kmo’s nog steeds 40% minder waard dan voor crisis

9e Deloitte Fiduciaire KMO Kompas toont aan:


DOWNLOAD  

Brussel, 23 oktober 2013 – Deloitte Fiduciaire, markleider inzake accountancy, fiscaal-juridisch en financieel advies aan familiale ondernemers en kmo’s, maakt vandaag de opmerkelijke resultaten bekend van haar KMO Kompas 2013. Deze studie, die dit jaar voor de negende keer plaatsvond, meet de impact van de voorbije crisisjaren op de financiële performantie van de Belgische kmo’s. Daarnaast brengt deze studie ook de fiscale druk op de Belgische kmo’s in kaart.

Enkele belangrijke conclusies:

  • Helft kmo’s ziet omzet dalen in 2012; enkel dienstensector weet schade te beperken.
  • Slechts 31% familiale kmo’s werven personeel aan; 4 op 10 niet-familiale kmo’s realiseert meer tewerkstelling.
  • Aantal ondernemingen dat investeert historisch laag; investerende ondernemingen verhogen investeringsbudget met 22%.
  • 1 op 2 kmo’s draagt meer dan 37% EBITDA af aan belastingen en RSZ; fiscale impact bij kleine kmo’s gelijk aan helft loonmassa.
  • Sterkte Belgische kmo’s blijft eigen financieringsgraad; afbouw bancair vermogen als financieringsbron.
  • Kmo’s nog steeds 40% minder waard dan voor crisis; bouw en industrie blijven waardeverlies opstapelen.

Deze studie is uniek omdat Deloitte Fiduciaire als eerste de meest recente financiële gegevens - in casu deze over het boekjaar 2012 - samenbrengt en dit voor circa 2.500 ondernemingen. De studie baseert zich bovendien niet alleen op “publieke” maar ook op “niet-publieke” gegevens, zoals omzet, rekeningen-courant en gedetailleerde exploitatiekosten.

Helft kmo’s ziet omzet dalen in 2012

In 2012 heeft slechts 44% van de kmo’s een reële omzetgroei - waarbij de groei de inflatie overtreft - kunnen realiseren. Zowat alle sectoren hebben het voorbije jaar in de klappen gedeeld. Nikolaas Tahon, Managing Partner van Deloitte Fiduciaire, preciseert: “Maar liefst 57% van de bedrijven actief in de bouwsector werd radicaal geconfronteerd met een omzetdaling. Ook binnen de handel en de industrie zag meer dan de helft van de bedrijven de omzet krimpen. Enkel de dienstensector wist de schade enigszins te beperken. Hier noteerden ‘slechts’ 4 op de 10 kmo’s een omzetverlies.”

De helft van de bedrijven die de omzet zag minderen, noteert een omzetdaling van minstens 9,1%. Een kwart van deze groep ondernemingen zag de omzet zelfs dalen met 21% of nog meer. Hiertegenover staat dat de helft van de groeibedrijven de omzet zag stijgen met maximaal 8,8%. Het omzetverlies overstijgt bijgevolg ruimschoots de omzetgroei.

Mede hierdoor komt zowel het operationeel als het financieel rendement van de Belgische kmo verder onder druk te staan. Het operationeel rendement (lees: EBITDA op omzet) is immers voor het tweede jaar op rij gedaald van 8,7% eind 2010 tot 8,2% eind 2012. Ook het netto financieel rendement is de voorbije 2 jaar systematisch gezakt van 8,1% eind 2010 tot 7,1% eind 2012.

Het ‘rendement op geïnvesteerd vermogen’, of ROCE, geeft de winstgevendheid voor de aandeelhouders en andere geldverschaffers (banken en leasingmaatschappijen) weer. Het voorbije jaar heeft elke 100 EUR geïnvesteerd in een Belgische kmo een bruto rendement van 5,8% opgeleverd. Ook dat impliceert een daling van 0,3% ten opzichte van 2010.

Slechts 31% familiale kmo’s werven personeel aan

Daar waar een kleine meerderheid van de niet-familiale kmo’s de omzet het voorbije jaar zag groeien, werd maar liefst de helft van de familiale kmo’s in dezelfde periode met een omzetdaling geconfronteerd. Tegelijkertijd heeft 28% van de familiale kmo’s het voorbije jaar de tewerkstelling moeten afbouwen. Dit in tegenstelling tot de niet-familiale ondernemingen, waar 4 op de 10 kmo’s meer tewerkstelling hebben kunnen realiseren.

Aantal ondernemingen dat investeert historisch laag

In 2007, het laatste jaar voor het losbarsten van de financieel-economische crisis, heeft 66% van de kmo’s nog investeringen verwezenlijkt. Eind 2012 is het aantal bedrijven dat investeringen uitgevoerd heeft, echter teruggevallen tot 58%. Ook het aantal ondernemingen dat per saldo gedesinvesteerd heeft, is met 23% historisch hoog. Een positieve noot is wel dat het investeringsbudget bij de investerende ondernemingen met 22% gestegen is en nu doorgaans 41.100 EUR bedraagt.


1 op 2 kmo’s draagt meer dan 37% EBITDA af aan belastingen en RSZ

De fiscale impact telt alle fiscale en parafiscale lasten samen en meet zo hoeveel een onderneming afdraagt aan de overheid. Het overheersende belang van de werkgeversbijdragen - goed voor 63,7% van de totale fiscale impact - springt onmiddellijk in het oog.

Tweede belangrijkste component in rij is de vennootschapsbelasting, goed voor 23,5% van de totale fiscale impact. De helft van de winstgevende bedrijven betaalde in 2012 minstens 26,7% vennootschapsbelasting op haar boekhoudkundige winst. Een kwart van hen betaalde zelfs meer dan het normale tarief van 33,99%. Zelfs de doorsnee managementvennootschap, die momenteel sterk geviseerd wordt, betaalde 32,5% vennootschapsbelasting in 2012.

De diverse taksen groeperen onder meer de niet aftrekbare btw, de accijnzen, de verkeersbelasting, de diverse provinciale en gemeentelijke taksen en de milieuheffingen. Henk Hemelaere: “Samen zijn deze goed voor 12,6% van de totale fiscale impact. Het belang van deze diverse taksen mogen we bijgevolg niet onderschatten.”

Per 100 EUR omzet die de doorsnee Belgische kmo realiseert, betaalt ze 5,8 EUR taksen of RSZ. Maar liefst de helft van de bedrijven besteedt minimaal 37,6% van de operationele kaswinst of EBITDA aan fiscale en parafiscale lasten. Dit betekent een stijging met 2,6% op twee jaar tijd.

Bij kleine ondernemingen, die minder dan 10 personen tewerkstellen, vloeit 52% van de operationele winst of EBIT naar de overheden. Bij deze categorie ondernemingen vertegenwoordigt de loonmassa 110% van de EBIT. Samengevat kunnen we dus stellen dat voor elke 2 EUR die deze groep ondernemingen aan brutolonen spendeert, ze quasi 1 EUR aan de overheid betaalt onder de vorm van belastingen of RSZ.

Ten slotte toont het KMO Kompas 2013 aan dat van de bruto boekhoudkundige winst ruim de helft (53,7%) afgedragen wordt aan de Staat.

Sterkte Belgische kmo’s blijft eigen financieringsgraad

De doorsnee Belgische kmo geniet van een ijzersterke reële solvabiliteit en heeft deze het voorbije jaar nog verder weten te versterken. Nikolaas Tahon verduidelijkt: “We berekenen de reële solvabiliteit van de onderneming door het eigen vermogen te verruimen met het quasi eigen vermogen, met name door de achtergestelde leningen en rekeningen-courant van aandeelhouders, vennoten, bestuurders en zaakvoerders mee op te nemen in het “eigen vermogen». Veelal financieren familiale aandeelhouders hun onderneming immers in belangrijke mate met rekeningen-courant, wat we evenzeer als risicokapitaal moeten beschouwen.”

Eind 2011 bedroeg de reële solvabiliteit van de doorsnee kmo 48,3%. Eind 2012 is deze verhouding verder gestegen tot 51,7%. Een kwart van de kmo’s financiert zich zelfs voor 74,4% of meer met eigen middelen. Hiermee vormen de eigen aandeelhouders en bestuurders/zaakvoerders absoluut de belangrijkste vermogensverschaffers van onze Belgische kmo’s.

Hiertegenover staat dat het belang van bancair vermogen als financieringsbron met maar liefst 2,8% gedaald is het voorbije jaar. Daar waar de doorsnee kmo eind 2011 nog een beroep deed op 15,6 EUR per 100 EUR reëel eigen vermogen, is deze verhouding eind 2012 gedaald tot 12,8%. Vooral binnen de handel is de inzet van bancair vermogen sterk terug geschroefd: van 16,8% eind 2011 tot 11,1% eind 2012.

Kmo’s nog steeds 40% minder waard dan voor crisis

Hoewel de doorsnee kmo eind 2012 3% waarde herwonnen heeft ten opzichte van 2011, noteert deze nog steeds een gecumuleerd waardeverlies van 39% ten opzichte van 2007, het laatste jaar voor het losbarsten van de financieel-economische crisis.

Het voorbije jaar heeft zowel de dienstensector als de handel een stuk waardeverlies van de 3 vorige jaar kunnen recupereren. Binnen de dienstensector heeft de helft van de kmo’s minstens 5% waarde herwonnen, binnen de handel zelfs 7%. De bouw en de industriële sector blijven echter waardeverlies opstapelen. Binnen de bouwsector ziet de helft van de ondernemingen haar waarde verder wegzakken tot minder dan 48% van voor de crisis. De waarde van de doorsnee industriële onderneming is zelfs gekrompen tot 44% van de pre-crisis waarde.

Contactgegevens

Naam:
Evelyne Lekime
Bedrijfsnaam:
Deloitte Belgium
Functie:
Marketing & Communication Officer
Telefoonnummer:
+32 2 600 60 12
E-mail
elekime@deloitte.com
Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site