This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Investeer voor één (laatste?) keer in belastingen! - 10 % bij inlijving van reserves in kapitaal

Auteur: Marc Coppens, Tax & Legal Services

Vanaf 1 oktober 2014 wordt de roerende voorheffing op liquidatieboni verhoogd naar 25 %. Het 10 % tarief blijft bijgevolg van toepassing op uitkeringen tot 30 september 2014.

Tot diezelfde datum is het tevens mogelijk om te anticiperen op de verhoogde roerende voorheffing op liquidatieboni zonder effectief te vereffenen. Een overgangsmaatregel voorziet om belaste reserves uit te keren onder de vorm van een regulier dividend aan een tarief van slechts 10 %. Voorwaarden zijn dat deze uitgekeerde dividenden door de aandeelhouder(s) onmiddellijk ten belope van het nettobedrag (90 %) worden aangewend om het kapitaal van de vennootschap te verhogen en die kapitaalverhoging minstens gedurende een bepaalde termijn behouden blijft.

Welke reserves?

Enkel de belaste reserves die werden goedgekeurd door de jaarvergadering ten laatste gehouden op 31 maart 2013 komen in aanmerking voor een dergelijke uitkering, annex kapitaalverhoging. Voor vennootschappen die een boekjaar per kalenderjaar volgen, betekent dit veelal dat enkel de belaste reserves die op 31 december 2011 op de balans staan, in aanmerking komen.

Tot wanneer de tijd?

De uitkering, gevolgd door inbreng in kapitaal, moet plaatsvinden uiterlijk tijdens het laatste boekjaar dat afsluit vóór 1 oktober 2014. Voor boekjaren die per kalenderjaar lopen betekent dit dat de incorporatie dient te gebeuren tijdens het huidige boekjaar dat afsluit op 31 december 2013.

Gevolgen van de kapitaalverhoging

Indien de vennootschap na een dergelijke kapitaalverhoging overgaat tot een kapitaalvermindering, zal deze in eerste instantie worden aangerekend op het kapitaal dat onderschreven werd in het kader van deze overgangsregel. Bij een dergelijke latere kapitaalvermindering zijn de geïncorporeerde belaste reserves onderhevig aan een degressief tarief in de roerende voorheffing van 15 % (1ste en 2de jaar volgend op de incorporatie), 10 % (3de jaar), 5 % (4de jaar) en 0 % (vanaf het 5de jaar).

Voor niet-kmo’s (in de zin van artikel 15 W. Venn.) wordt de degressiviteit langer in de tijd gespreid: 15 % (eerste vier jaar volgend op de incorporatie), 10 % (5de en 6de jaar), 5 % (7de en 8ste jaar) en ten slotte 0 % (vanaf het 9de jaar).

Eenmaal voormelde periodes overbrugd, worden deze ingelijfde reserves gelijkgesteld met fiscaal volstort kapitaal, en kunnen deze vrij van heffing worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Sanctie bij een afwijkende dividendpolitiek

Vennootschappen die hun “gewone” dividenduitkering verminderen ten gunste van dividenden die geïncorporeerd worden in kapitaal met 10% roerende voorheffing worden gesanctioneerd met een afzonderlijke aanslag van 15 % op het gedeelte van het normale dividend dat vervangen wordt met het oog op incorporatie ervan in kapitaal.

De mogelijkheid tot incorporatie van belaste reserves aan een tarief van 10 % kan overwogen worden als een alternatief voor een onmiddellijke vereffening om de verhoogde roerende voorheffing bij vereffening te vermijden. Op het ogenblik van de dividenduitkering annex kapitaalverhoging worden de betreffende belaste reserves als het ware vastgeklikt, waardoor zij op termijn belastingvrij kunnen worden uitgekeerd.


Gepubliceerd op 24/09/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site