This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Nieuwe reeks begrotingsmaatregelen Di Rupo I

Auteur: Tax & Legal Services

In het kader van de recente begrotingsonderhandelingen werden ook enkele fiscale maatregelen voorgesteld. Onderstaand zijn de eerste krijtlijnen (relevant voor onze praktijk) hiervan terug te vinden. Dit overzicht is gebaseerd op de ontwerpteksten die momenteel ter beschikking zijn.

Fairness Tax

Met ingang van aanslagjaar 2014 wordt er in de vennootschapsbelasting en de belasting niet-inwoners vennootschappen een “fairness tax” ingevoerd. Deze fairness tax is verschuldigd indien een vennootschap in eenzelfde belastbaar tijdperk enerzijds dividenden uitkeert, en anderzijds haar fiscaal resultaat vermindert met de aftrek voor risicokapitaal van dat tijdperk en/of overgedragen verliezen.

De belastbare grondslag van deze fairness tax moet als volgt worden bepaald:

  • In eerste instantie is de belastbare grondslag gelijk aan het positieve verschil tussen enerzijds de voor het belastbare tijdperk bruto uitgekeerde dividenden en anderzijds het uiteindelijk fiscaal resultaat dat daadwerkelijk onderworpen wordt aan de vennootschapsbelasting;
  • Vervolgens wordt deze belastbare grondslag verminderd met het gedeelte van de uitgekeerde dividenden, dat afkomstig is van voorheen en uiterlijk voor het aanslagjaar 2014 belaste reserves. Bij de identificatie van de oorsprong van een opname uit reserves zal de LIFO-methode worden toegepast;
  • Tot slot wordt het saldo beperkt volgens een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen enerzijds (i) de werkelijk in mindering gebrachte overgedragen verliezen en de werkelijk afgetrokken aftrek voor risicokapitaal van het boekjaar zelf en anderzijds (ii) het fiscaal resultaat van het belastbaar tijdperk exclusief de vrijgestelde waardeverminderingen, voorzieningen en meerwaarden (i.e. de belastbare basis na de eerste bewerking).

De dividenden die onderworpen zijn aan het recentelijk ingevoerde overgangstarief van 10% roerende voorheffing (dividend geïncorporeerd in kapitaal) komen niet in aanmerking voor de toepassing van de fairness tax.

Bepaalde aftrekken zoals opgesomd in artikel 207 WIB 92 (zoals fiscale verliezen, aftrek risicokapitaal..) zullen niet in mindering kunnen worden gebracht van de belastbare basis voor de fairness tax.

Het tarief van de fairness tax bedraagt 5,15% (5 % + 3% aanvullende crisisbelasting) en vormt een afzonderlijke aanslag die niet als beroepskost aftrekbaar is.

De fairness tax zal ook meegenomen worden voor de berekening van de vermeerdering voor onvoldoende voorafbetalingen.

Deze maatregel is niet van toepassing op de vennootschappen die voor het belastbaar tijdperk waarvoor de dividenden worden uitgekeerd op grond van artikel 15 Wetboek Vennootschappen worden aangemerkt als kleine vennootschap.

Voorbeeld

Een vennootschap die een fiscaal resultaat van 1.000 heeft, geeft het volgende aan:

Uitgekeerde dividenden 600
Fiscaal resultaat na eerste bewerking 1.600
Aftrek definitief belaste inkomsten - 300
Saldo 1.300
Aftrek voor risicokapitaal - 800
Aftrek vorige verliezen - 50
Belastbaar resultaat tegen gewoon tarief 450


Toepassing van de maatregel:

  • Deel van de dividenden dat niet in de belastbare basis terug te vinden is: 600-450 = 150
  • Verhoudingsgewijze beperking: (800+50) / 1.600 = 53,12%
  • Belastbare basis voor berekening van de fairness tax: 150 x 53,12% = 79,68
  • Fairness tax tegen 5% = 3,98 te verhogen met 3% aanvullende crisisbelasting = 4,10

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn vanaf 1 januari 2013 niet enkel onderworpen aan een bijzondere bijdrage ten laste van de werkgever van 33% maar ook aan een solidariteitsbijdrage ten laste van de werknemer van 13,07 %. Vanaf diezelfde datum is op sociaal vlak tevens het maximumbedrag van deze voordelen verhoogd van 2.488 EUR naar 3.100 EUR.

Ook op het vlak van inkomstenbelastingen zal het maximumbedrag van de voordelen per 1 januari 2013 verhoogd worden van 2.200 EUR naar 2.695 EUR (zijnde 86,93% van het maximumbedrag van 3.100 EUR zoals dat geldt op sociaal vlak). De belastingvrijstelling in hoofde van de werknemer en de aftrekbaarheid in hoofde van de werkgever zal daarenboven gekoppeld worden aan de voorwaarde van effectieve onderwerping aan de solidariteitsbijdrage ten laste van de werknemer en effectieve onderwerping aan de bijzondere bijdrage ten laste van de werkgever.

Meldingsplicht voor juridische constructies

Met ingang van aanslagjaar 2014 zal er in de aangifte in de personenbelasting een nieuwe meldingsplicht worden ingevoerd voor bepaalde “juridische constructies” waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenote of de kinderen van wie hij het wettelijk genot van de inkomsten heeft, hetzij een oprichter is, hetzij op enigerlei wijze of ogenblik begunstigde is.

Met de term “juridische constructies” doelt men o.a. op trusts, buitenlandse stichtingen en andere juridische constructies (bijvoorbeeld Liechtensteinse Anstalt of Limited op Bahama’s) gelegen in landen waar geen belasting ofwel minimale belasting wordt geheven. De volledige draagwijdte en concrete invulling is op heden nog onduidelijk.    

Het is hierbij niet de bedoeling om de juridische constructies op zich te verbieden, maar enkel om transparantie te creëren en het bestaande heffingsvacuüm te herstellen.

BTW voor advocaten

Vanaf 1 januari 2014 zijn de diensten verricht door advocaten onderworpen aan BTW.

PWA-cheques en dienstencheques

Vanaf 1 juli 2013 worden de uitgaven waarvoor de belastingvermindering voor PWA-cheques en dienstencheques kan worden verkregen beperkt tot 920 EUR (geïndexeerd 1.350 EUR) per belastingplichtige. Voor de uitgaven gedaan vóór 1 juli 2013 mag er nog rekening worden gehouden met het oude maximumbedrag van 1.810 EUR (geïndexeerd 2.720 EUR) per belastingplichtige.


Gepubliceerd op 16/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site