This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Bijverdienen na pensioen: nieuwe regels eindelijk gepubliceerd

Auteur: Daphné Vanassche, Tax & Legal Services

Van zodra een gepensioneerde zelfstandige het pensioen wenst te cumuleren met een inkomen, zal hij verplicht zijn verder sociale zekerheidsbijdragen te betalen. In dit geval kan hij evenwel genieten van de verlaagde bijdragen als gepensioneerde (14,70% in plaats van 22%) voor zover hij zijn inkomen beperkt tot de toegelaten inkomensgrens.

Toegelaten inkomensgrenzen 2013
  Rustpensioen jonger dan 65 jaar Rustpensioen ouder dan 65 jaar
  Kinderen ten laste Geen kinderen ten laste Kinderen ten laste Geen kinderen ten laste
Max. toegelaten jaarinkomen € 9.084,01 € 6.056,01 € 20.520,23 € 17.492,17


Onder inkomen dient te worden verstaan het bruto-beroepsinkomen, verminderd met de beroepsuitgaven of - lasten en, desgevallend, met het beroepsverlies, dat in aanmerking werd genomen door het Bestuur der Directe Belastingen voor de vaststelling van de aanslag betreffende het betrokken kalenderjaar.

Zoals in het begin van dit jaar aangekondigd, kunnen actieve gepensioneerde zelfstandigen vanaf inkomstenjaar 2013 25% boven het grensbedrag bijverdienen, willen ze hun pensioen niet volledig verliezen (voorheen was dit slechts 15%).

Het grensbedrag zal bovendien vanaf 2014 op 1 januari van elk jaar aangepast worden in functie van het indexcijfer. Daarnaast moeten gepensioneerde zelfstandigen die een loopbaan van 42 jaar kunnen bewijzen zich aan geen enkele grens meer houden. Tot slot is een beperkte cumulatie mogelijk van het overlevingspensioen met een sociale uitkering, gedurende een periode van maximum 12 maanden.

Deze week werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat de bevestiging van deze nieuwe regelgeving omvat. Hoewel verduidelijkt werd wat precies verstaan dient te worden onder het beroepsinkomen, is nog steeds niet bekend hoe de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen zullen berekend worden.

In een voorstel dat door de Ministerraad werd goedgekeurd zou de berekening als volgt dienen te gebeuren. In geval de beroepsinkomsten lager zijn dan de drempel waarboven het pensioen verloren gaat, blijft de berekening zoals die voorheen diende te gebeuren van toepassing (bijdragen op het inkomen van 3 jaar terug geplafonneerd tot het grensbedrag). Als de inkomsten hoger zijn dan die drempel zal de gepensioneerde bijdragen betalen berekend op het inkomen van 3 jaar terug zonder plafonnering.


Gepubliceerd op 01/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site