This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Hervorming van het bijdrageregime voor zelfstandigen op komst

Auteur: Leen Maes, Tax & Legal Services

Momenteel dienen zelfstandigen hun sociale bijdragen te betalen op basis van hun netto beroepsinkomsten van drie jaar terug. De beginnende zelfstandige (tijdens eerste drie volledige kalenderjaren na de start van de activiteit) is een forfaitaire kwartaalbijdrage verschuldigd, die later, van zodra de werkelijke inkomsten van de zelfstandige gekend zijn, geregulariseerd kan worden.

Iedere band tussen de bijdragen en de actuele economische omstandigheden van de zelfstandige, ontbreken in dit systeem. Een tweede gebrek aan het huidig bijdrageregime is dat sommige inkomsten twee maal in rekening worden gebracht en andere nooit. Zo worden de inkomsten van de drie eerste volledige jaren gebruikt als referentie voor de berekening van de definitieve sociale bijdragen voor elk van de drie jaren van de aanvangsperiode, alsook als referte-inkomen voor elk van de drie daaropvolgende jaren. Daarenboven zijn geen sociale bijdragen verschuldigd op de inkomsten van de laatste drie jaar bij stopzetting van de activiteiten. Op die manier kunnen dus noch de bijdragen noch de pensioenrechten in verhouding staan tot de werkelijk ontvangen inkomsten.

Sabine Laruelle en het monitoringscomité, waarin alle belangrijke spelers omtrent zelfstandigen zetelen, hebben evenwel een hervorming klaar van het socialebijdragensysteem voor zelfstandigen. Zo zullen, hoogstwaarschijnlijk vanaf 2015, de sociale bijdragen berekend worden op inkomsten uit het lopende jaar. Op die manier wordt vermeden dat zelfstandigen in een moeilijk jaar hoge sociale bijdragen dienen te betalen berekend op de inkomsten van drie jaar terug.

Ook het omgekeerde is waar: zelfstandigen dienen, in het geval hun inkomsten verhogen, niet langer sociale bijdragen te betalen op het lagere inkomen van drie jaar terug, maar dus op die hogere inkomsten. Gezien zelfstandigen niet steeds kunnen inschatten hoeveel ze in het lopende jaar zullen verdienen, blijft het inkomen van drie jaar geleden wel als referentie gelden.

De zelfstandige heeft evenwel de mogelijkheid om de sociale bijdragen te verhogen of te verlagen (in samenspraak met zijn/haar sociaal verzekeringsfonds) indien hij/zij schat dat de inkomsten zullen stijgen of dalen. Wanneer het definitieve inkomen waarop de bijdragen zijn betaald, gekend is, volgt dan een afrekening of regularisatie. De minimum- en maximumbijdrage, zoals reeds in huidig systeem van toepassing is, zal wel blijven bestaan.

Er rijzen nog heel wat vragen omtrent de praktische implementatie van dit nieuwe bijdragensysteem. Van zodra hieromtrent meer bekend is, brengen we u hiervan op de hoogte.


Gepubliceerd op 28/05/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site