This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - CBN-advies over de boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag op interne pensioenvoorzieningen

Auteur: Dick Decrock, Tax & Legal Services

Zoals algemeen geweten worden interne pensioenvoorzieningen die bestaan op het einde van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012 onderworpen aan een afzonderlijke aanslag. Deze aanslag bedraagt 1,75% van de gevormde provisie. Bij uitdrukkelijke keuze (zie verder) kan de belastingplichtige ook opteren om deze aanslag te spreiden over de aanslagjaren 2013, 2014 en 2015 waardoor telkens een aanslag van 0,60% verschuldigd is.

Boekhoudkundige verwerking

In een advies van 6 maart 2013 (CBN-advies 2013/6) verduidelijkt de Commissie voor Boekhoudkundige Normen hoe deze afzonderlijke aanslag in de boekhouding dient te worden verwerkt.

De heffing van 1,75% vormt voor de belastingplichtige een vaststaande schuld die dient te worden geboekt op de rekening 452 ‘Te betalen belastingen en taksen’. Ongeacht wanneer de heffing effectief wordt betaald, vormt deze voor het volledige bedrag een kost van de periode waarin de belasting werd ingevoerd. Wordt er geopteerd voor de spreiding over drie aanslagjaren, dan dient er bijkomend 0,05% van de interne pensioenvoorziening op de rekening 452 te worden geboekt. Drie jaarlijkse boekingen van 0,60% zijn in principe dus niet correct.

De tegenboeking gebeurt volgens de CBN op de rekening 640 ‘Bedrijfsbelastingen’. Merk op dat een registratie op de rekening 670 ‘Belastingen op het resultaat’ niet correct is, gezien de belasting een afzonderlijke aanslag uitmaakt, onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. De inkohiering gebeurt wel middels het aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting.

Fiscale verwerking

In verband met deze afzonderlijke aanslag willen wij op fiscaal vlak nog twee aandachtspunten meegeven. Ten eerste vormt de heffing een niet-aftrekbare bedrijfsbelasting die in de verworpen uitgaven bij de niet-aftrekbare belastingen dient te worden opgenomen. Ten tweede dient er in de aangifte vennootschapsbelasting een formaliteit te worden vervuld om de belastingadministratie in staat te stellen de aanslag te berekenen. In de code 1533 van de aangifte dient de grondslag voor de heffing te worden vermeld en in de code 1534 dient de belastingplichtige zijn keuze voor een gespreide betaling aan te geven door ‘JA’ in te vullen. Wordt deze code niet ingevuld, dan is de eenmalige heffing van 1,75% verschuldigd.


Gepubliceerd op 01/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site