This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - De Europese erfrechtverordening: nu reeds van belang bij de opmaak van een testament

Auteur: Nathalie Seppion, Tax & Legal Services

Na jaren van onderhandelingen heeft de Europese Unie in juli 2012 de Erfrechtverordening vastgesteld. De verordening brengt een aantal belangrijke wijzigingen in het grensoverschrijdend erfrecht. Ze is rechtstreeks van toepassing en uitvoerbaar in alle lidstaten, met uitzondering van Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken. Hoewel de vordering maar in werking treedt op 17 augustus 2015, doet men er goed aan er nu reeds rekening mee te houden bij de opmaak van een testament voor een nalatenschap met een ‘buitenlands element’.

De hele nalatenschap - roerend en onroerend - wordt in beginsel door slechts één enkele wet beheerst, met name het recht van het land waar de overledene zijn laatste gewone verblijfplaats had. Hiermee wordt het Belgische internationaal privaatrecht van de baan geveegd: dat maakt immers een onderscheid tussen onroerende (recht van het land van de ligging) en roerende (recht van het land van de woonplaats) goederen om te bepalen welk recht op de nalatenschap van toepassing is. De verordening laat wel toe dat men bij testament hiervan afwijkt: de erflater is vrij te bepalen dat op gans zijn nalatenschap het recht van het land van zijn nationaliteit van toepassing is in plaats van het recht van zijn laatste gewone verblijfplaats.

Deze Europese verordening is van toepassing op nalatenschappen die openvallen na 17 augustus 2015. De overgangsmaatregelen die de verordening voorzien, maken het echter interessant om vandaag reeds na te denken over het maken van een rechtskeuze in een testament, of een gemaakte rechtskeuze eventueel te wijzigen. De inwerkingtreding van de verordening zal immers ook bepaalde beperkingen met zich meebrengen. Na 17 augustus 2015 zal het niet meer mogelijk zijn om een keuze te maken voor het recht van zijn/haar gewone verblijfplaats op het moment van het maken van de keuze. In bepaalde gevallen kan het daarom aangewezen zijn nu reeds een rechtskeuze te doen. Dit zal in het bijzonder het geval zijn voor Belgen die in het buitenland wonen, in landen waar het lokale erfrecht interessante mogelijkheden biedt, en die een eventuele terugkeer naar België niet uitsluiten. Tevens kan een Belg die zich in het buitenland vestigt, beslissen om de lokale nationaliteit aan te vragen. Bij een dergelijke verwerving kan de oorspronkelijke nationaliteit verloren gaan. Indien de nalatenschap bij voorkeur onder de nationale wet van de erflater valt, moet deze een keuze maken voor het recht van zijn/haar nationaliteit voordat deze verloren gaat.


Gepubliceerd op 16/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site