This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Overdracht van aandelen en garanties - Opgelet voor de kwijting aan bestuurders

Auteur: Joachim Colot, Tax & Legal Services

Als er na de closing passiva-elementen opduiken waarvan de koper vóór de overdracht van aandelen niet op de hoogte was, kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld, zowel door de koper als door de vennootschap (waarvan de aandelen werden overgedragen). Maar op welke basis?

Is een rechtsvordering wegens contractbreuk op basis van de ‘verklaringen en garanties’ (die in principe zijn opgenomen in de overeenkomst overdracht van aandelen) de enige optie voor de benadeelde koper? Zeker omdat het gebruik van dit verhaalmiddel meestal gepaard gaat met allerhande (min of meer lastige) beperkingen die in de overeenkomst zijn opgenomen met de bedoeling de verkoper te beschermen.

Kan de koper, parallel met dit eerste verhaalmiddel, ook overwegen via het gemeen recht actie te ondernemen tegen de verkoper?

Zowel de rechtsleer als de rechtspraak lijken van oordeel te zijn dat de koper, die na de verkoop van aandelen passivaelementen zou ontdekken die op de datum van ondertekening niet bekend waren, zich niet kan beroepen op de garantie van de verborgen gebreken, noch op waarderingsfouten. Wat bedrog (incident) betreft, wordt er inzake overdrachten van aandelen restrictief geïnterpreteerd door de hoven en rechtbanken.

Het gemeen recht zal ter zake dus geen grote hulp kunnen bieden.

Een andere piste, waarover trouwens rechtspraak is geweest (zie hiervoor Brussel, 8 september 2011, R.P.S., 2011, pagina 583 en volgende), bestaat eruit de aansprakelijkheid van de verkopers in te roepen uit hoofde van de uitoefening van hun mandaat als bestuurder (of zaakvoerder) binnen de vennootschap (voor zover uiteraard zij op de dag van de closing zo'n mandaat bekleedden).

In de voormelde zaak had de vennootschap waarvan de aandelen werden verkocht, de verkopers immers gedagvaard in hun hoedanigheid van gewezen bestuurders, op basis van de artikelen 527 en 528 van het Wetboek van Vennootschappen, evenals artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

We herinneren eraan dat artikel 527 van het Wetboek van Vennootschappen stelt: “De bestuurders […] zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.” Artikel 528 van het Wetboek van Vennootschappen verduidelijkt dan weer: "De bestuurders zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de vennootschap.[…]”

In het licht van de elementen, waarvan met name een belasting ex officio voor de laattijdige verzending van de fiscale aangiften, een btw-regularisatie, een dagvaarding wegens achterstallen van RSVZ-bijdragen, hadden de kopers de verkopers gedagvaard met het oog op de veroordeling van deze laatsten tot de betaling van een schadevergoeding voor de minderwaarde van de aandelen van de vennootschappen en de betaling in het voordeel van de vennootschap van de bedragen die zij aan de administraties der directe bijdragen, btw en RSVZ heeft moeten betalen.

In het licht van de elementen, oordeelde het Hof van Beroep dat de verkopers hun bestuursmandaat niet correct hadden uitgevoerd wat betreft de fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, en dat zij een beheersfout hadden gemaakt.

We verduidelijken echter dat deze mogelijkheid om de artikelen 527 en 528 van het Wetboek van Vennootschappen in te roepen, moet worden gezien in het kader van de problematiek van de eventuele kwijting die werd toegekend aan de gewezen bestuurders op het ogenblik van de closing.

In voormeld geval was er geen kwijting verleend.

We kunnen dus alleen maar aanraden om voorzichtig te zijn bij het opstellen van een overeenkomst overdracht van aandelen. Als raadgevers van de verkoper moet men erover waken dat de kwijting bij de closing wordt verleend. Er wordt in de rechtsleer immers reeds lang erkend dat een bestuurder kwijting kan krijgen als hij in de loop van zijn mandaat ontslag neemt (J. Van Ryn, Principes de droit commercial, t.Ier, 1954, nr. 589; Bruxelles, 12 april 2002, R.P.S., 2003, nr. 6890). Als raadgevers van de koper dient men erover te waken dat er enkel een engagement wordt aangegaan om de aan de bestuurder toe te kennen kwijting te onderzoeken op het ogenblik van de volgende gewone algemene vergadering.


Gepubliceerd op 19/06/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site