This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Nieuwe sanctie bij niet-neerlegging van de jaarrekening gedurende drie opeenvolgende boekjaren

Auteur: Elke Debeer, Tax & Legal Services

1. Sinds 1 juli 2013 loopt een vennootschap die haar jaarrekening gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet neerlegt het risico dat de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen overgaat tot ambtshalve doorhaling van de betreffende vennootschap (artikel 25 bis § 1, 4° KBO-Wet).
Het spreekt voor zich dat vennootschappen zoals bedoeld in artikel 97 W.Venn., die niet gehouden zijn een jaarrekening neer te leggen, niet onder deze bepaling vallen.

2. Verder kunnen álle vennootschappen (ook de vennootschappen die geen jaarrekening hoeven neer te leggen overeenkomstig artikel 97 W.Venn.) die voldoen aan de volgende vijf cumulatieve voorwaarden, ambtshalve doorgehaald worden (artikel 25 bis § 1, 5° KBO-wet):

  • De vennootschap beschikt sinds minimum drie jaar niet meer over actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden, ingeschreven in de KBO;
  • De vennootschap is ingeschreven in de KBO met een actieve status;
  • De vennootschap beschikt niet over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen, ingeschreven in de KBO;
  • De vennootschap heeft sinds zeven jaar geen enkele wijziging aan de ingeschreven gegevens in de KBO uitgevoerd;
  • De vennootschap heeft sinds zeven jaar geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad of in het Belgisch Staatsblad uitgevoerd.

Deze laatste bepaling trad vooralsnog niet in werking. Deze zal in werking treden op de datum te bepalen bij Koninklijk besluit en uiterlijk op 31 december 2013.

3. De doorhaling wordt gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en is zichtbaar via de “public search” functie van de KBO. Derden worden aldus geïnformeerd over de precaire toestand van de vennootschap.

4. De ambtshalve doorhaling heeft niet tot gevolg dat de vennootschap juridisch gezien niet meer bestaat. De vennootschap behoudt haar rechtspersoonlijkheid en kan nog deelnemen aan het rechtsverkeer.

Of de sanctie van de niet-ontvankelijkheid van de vordering van een vennootschap die niet over de juiste inschrijving in de KBO beschikt (artikel 14 derde en vierde lid KBO-Wet) en de strafsanctie wegens niet-inschrijving in de KBO (artikel 62 § 5 KBO-Wet) in geval van ambtshalve doorhaling van toepassing zullen zijn, is vooralsnog onduidelijk.

5. De doorhaling wordt opnieuw ingetrokken na de neerlegging van de niet-neergelegde jaarrekeningen bij de Nationale Bank.

Ook de intrekking van de doorhaling wordt (gratis) gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

6. Dat deze sanctie van ambtshalve doorhaling geen dode letter blijft, blijkt uit de cijfers gepubliceerd door de FOD Economie. Intussen werden ruim 90 000 ondernemingen ambtshalve doorgehaald (33 458 op 19 juli 2013, 42 895 op 27 juli 2013 en 18 845 op 5 augustus 2013).

 

Gepubliceerd op 24/09/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site