This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mailadres Print deze pagina

KMO - Fiscale implicaties bij een WCO

Auteur: Jarne Boone, Tax & Legal Services

Binnen de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO) wordt de mogelijkheid gelaten tot een gerechtelijke reorganisatie. De fiscale gevolgen daarvan zijn:

1. Voor de schuldeiser

Onder de WCO zal een schuldeiser steeds kunnen genieten van een fiscaal vrijgestelde waardevermindering voor schuldvorderingen waarvoor “door de rechtbank een reorganisatieplan is gehomologeerd of een minnelijk akkoord is vastgesteld”. Deze geldt gedurende de belastbare tijdperken tot de volledige tenuitvoerlegging van het plan of van het minnelijk akkoord of tot het sluiten van de procedure.

2. Voor de schuldenaar

Een (gedeeltelijke) schuldkwijtschelding is in principe een uitzonderlijke opbrengst en maakt deel uit van de belastbare winst. Deze winst wordt evenwel tijdelijk en voorwaardelijk vrijgesteld indien ze voortkomt van een nog niet volledig uitgevoerd reorganisatieplan of minnelijk akkoord. Deze vrijstelling geldt vanaf het jaar tijdens hetwelk het vonnis of akkoord is bekendgemaakt in het Staatsblad. De definitieve vrijstelling volgt dan wanneer het reorganisatieplan of minnelijk akkoord volledig is uitgevoerd.


Gepubliceerd op 16/07/2013.

Material on this website is © 2014 Deloitte Global Services Limited, or a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, or one of their affiliates. See Legal for copyright and other legal information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Get connected

 

More on Deloitte
Learn about our site